Sunday, February 4, 2018

မိတ္ေဆြေကာင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၅)ရက္


လူတိုင္းတြင္ မိတ္ေဆြေကာင္းရွိသလို မေကာင္းသည့္မိတ္ေဆြလည္းရွိၾကလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ မိမိ၏စိတ္သည္ အဆိုးႏွင့္အေကာင္းဒြန္တဲြေနသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ မိမိ၏မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ဆိုးသည္ေကာင္းသည္ဟု ေဝဖန္သည့္အေနျဖင့္မဟုတ္ပါ။ ေလာကတြင္ အဆိုးႏွင့္အေကာင္းရွိၾကစၿမဲ ဆိုသည့္သဘာဝတရားကို ေဖာ္ျပေနရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုမိမိေရးသားမည့္ေဆာင္းပါးသည္ မိမိႏွင့္ရင္းႏွီးၿပီးေသာ သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား အေၾကာင္းပါဝင္သလို မရင္းႏွီးေသာသူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြမ်ား အေၾကာင္းလည္း ပါဝင္ပါသည္။

ေလာကတြင္ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ မိမိတစ္ဦးတည္းျဖင့္ ေနခ်င္သလိုေန၍မရပါ။ ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္း၊ အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြႏွင့္သာ ေနထိုင္ၾကသည္ကို လူတိုင္းေတြ႕ျမင္ေနၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ အကူအညီလိုအပ္သည့္အခါ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ မွီခုိအားထားၾကသည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းဆိုသည္မွာ အေရးတစ္ႀကီးအကူအညီ လိုအပ္သည့္အခါ အျပန္အလွန္အသြားအလာရွိျခင္းကို ဆိုလိုၿပီး မိတ္ေဆြဆိုးသည္ လိုတစ္မ်ဳိးမလိုတစ္မ်ဳိး ေရွ႕တစ္မ်ဳိးကြယ္ရာတစ္မ်ဳိး ဆက္ဆံသည့္ဆက္ဆံေရးမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါသည္။ အခ်င္းခ်င္းကူညီသည့္ေနရာတြင္ “တကယ္လိုအပ္သည့္ကူညီမႈလား မလိုအပ္သည့္ကူညီမႈလား” ဆိုသည့္အရာကို မိမိဘက္ကခြဲျခားတတ္ရန္လိုပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိသည္ မိတ္ေဆြ၏အကူအညီေတာင္းဆိုမႈကို တကယ္လိုအပ္ မလိုအပ္မခြဲျခားဘဲ သြားကူညီမိသည့္အခ်ိန္တြင္ မိမိဘက္ကကူညီဖန္မ်ားသည့္အခ်ိန္၌ မိမိအေပၚအသုံးခ်သလိုျဖစ္ေနသည္ကို ခံစားလာခဲ့ဖူးပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာမိတ္ေဆြသည္ မိမိကိုလိုအပ္သည့္ အခါမ်ဳိးမွသာ “မိတ္ေဆြေကာင္းမိတ္ေဆြေကာင္း” ဆိုၿပီးေခၚ၍ မိမိအကူအညီျပန္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တြင္ အသြားအျပန္မရွိသည္ကို ေတြ႕ႀကံဳဖူးပါသည္။ လူအခ်ဳိ႕သည္ အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြေၾကာင့္ မိမိလူဆိုးျဖစ္ရသည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္ကို ၾကားဖူးပါလိမ့္မည္။ အမွန္တြင္ ထိုသို႔မေျပာဆိုသင့္ပါ မိမိ၏စိတ္သေဘာထားကသာ အဓိကျဖစ္ပါသည္။ အရာရာကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်သည့္အခါ မိမိ၏စိတ္က “ဒါဟာအမွန္လား၊ အမွားလား” ေသေသခ်ာခ်ာခဲြျခားတတ္ရန္လိုပါသည္။

တစ္ခါတစ္ေလ မိမိ၏မိတ္ေဆြစိတ္ထားသည္ မိဘႏွင့္ထပ္တူၾကသည့္ ပုံစံမ်ဳိးလည္းရွိတတ္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ “သစ္တစ္ပင္ေကာင္း ငွက္ေပါင္းတစ္ေသာင္းလာနားသကဲ့သို႔” ေသာ မိတ္ေဆြမ်ဳိးျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ စီးပြားေရး၊ အစုအဖဲြ႕၊ လူမႈေရးအဖဲြ႕ မိတ္ေဆြပုံစံမ်ဳိးကို ဆိုလိုပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တုန္းက မိမိသည္ မႏၱေလးေက်ာင္းတက္ေနစဥ္ကာလတြင္ အလြန္ဖ်ားနာေနေသာေၾကာင့္ လူမႈေရးအဖဲြ႕ထဲက သူငယ္ခ်င္း မိတ္ေဆြတစ္ဦးသည္ ေစတနာရွိရွိျဖင့္ မိမိကိုကူညီခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိမိသည္ “ေအာ္ ထိုသူသည္ တကယ္မိတ္ေဆြေကာင္းပါလား” ဆိုသည့္အေတြးဝင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ အေဆာင္သူ မိတ္ေဆြ အေပၚမိမိသည္ ကိုယ့္အေပၚေကာင္းေကာင္းမဆက္ဆံပါလား ဆိုသည့္အေတြးလည္း ဝင္ခဲ့ဖူးပါသည္။ အမွန္မွာ အေဆာင္သူ၏ ေက်းရြာေဒသသို႔လိုက္လည္သည့္အခါ မိမိအေပၚလိုေလေသးမရွိ ေကာင္းေကာင္းဆက္ဆံခဲ့သည္ကို ေတြ႕ႀကံဳသည့္အခ်ိန္တြင္ “ေအာ္ မိတ္ေဆြစစ္မစစ္ သူ၏အိမ္သို႔တစ္ခါေလာက္ သြားလည္ၾကည့္ပါတဲ့” မွန္လိုက္ေသာစကားပါ။ မိတ္ေဆြေကာင္းမေကာင္း ေဝဖန္သုံးသပ္ရုံမက ဘယ္အရာကိုမဆို ေဝဖန္သုံးသပ္သည့္အခါ အေပၚယံအျမင္ျဖင့္ မဆုံးျဖတ္ဘဲ ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕ႀကံဳေတြ႕ျမင္ေတြ႕မွသာ သူမ်ားအေပၚေဝဖန္မႈျပဳလုပ္မည္ဆိုလွ်င္ အမွားပိုနည္းၿပီး တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးရွိေသာ ပဋိပကၡလည္း ပိုၿပီးကင္းေဝးပါလိမ့္မည္။

အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြမ်ားကို ခင္တြယ္ေသာသူမ်ားသည္ မိတ္ေဆြအေပၚမိမိ၏ယုံၾကည္မႈအားလုံးကို ပုံေအာမအပ္သင့္ပါ။ ပြင့္လင္းသင့္သေလာက္ပြင့္လင္းသည္ မွန္ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းလြန္းလည္း မလိုလားအပ္ေသာျပႆနာ ျဖစ္လာတတ္သည့္အတြက္ ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ မိမိႏွင့္ဆိုင္ေသာကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားကို ရင္မဖြင့္ရန္တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ လူတိုင္းသည္ အခ်ိန္တန္လာ၍ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္လာခ်ိန္၌ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအသင္းမဆိုထားႏွင့္ မိဘမ်ားႏွင့္လည္း ခဲြခြာေနၾကရပါသည္။ တစ္ခါတစ္ေလမိမိ၏အနီးဆုံး အခင္မင္ဆုံးလူသည္ ေနာက္ေက်ာဓားထိုးသူျဖစ္လာတတ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာဆိုျခင္းသည္ လူတိုင္းကိုမေကာင္းပါဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ လူတိုင္းလူတိုင္း၏စိတ္ေနသေဘာထားသည္ ေကာင္းသည့္အခ်ိန္ေကာင္း၍ ဆိုးသည့္အခ်ိန္လည္း ဆိုးလာႏိုင္သည္။ မည္သူမဆို အေကာင္းႏွင့္အဆိုးဒြန္တဲြေနသည္ျဖစ္ရာ ေကာင္းသည့္စိတ္ဘဲျဖစ္ေပၚလာေနလွ်င္ ကမၻာေျမ၏ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈသည္ ျဖစ္ေပၚလာသည္မွာ ၾကာေနၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးရယ္လို႔ျဖစ္လာၿပီဆိုလွ်င္ မိမိတစ္ဦးတည္းေနထိုင္၍ မရေသာေၾကာင့္ အေပါင္းအသင္းမိတ္ေဆြႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းျဖင့္ ေနထိုင္ရေသာေၾကာင့္မိတ္ေဆြေကာင္းကို ေပါင္းသင္းလိုလွ်င္(သို႔မဟုတ္)ေတြ႕ဆုံလိုလွ်င္ မိမိဘက္ကကိုယ့္က်င့္တရားစိတ္ထား ေကာင္းမြန္ေသာသူျဖစ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးကို ေပါင္းသင္းလွ်င္ျဖစ္ေစေဝဖန္လွ်င္ျဖစ္ေစ အေပၚယံအျမင္ႏွင့္မၾကည့္ဘဲ တကယ္လက္ေတြ႕ျဖစ္ပ်က္ေနေသာအရာကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

မူေပး (မုဲင္းေကာင္)
Powered by Blogger.