Friday, February 9, 2018

ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္စိန္ေခၚမႈမ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၉)ရက္ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးသည္ အဓိကကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းႀကီး၏ ျပည္နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလုံးတုိ႔၏ အဓိကအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈမွာလည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးပင္ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ရာသီဥတုေကာင္းမြန္ျခင္း၊ မိုးေရခ်ိန္မွ်တျခင္း၊ သဘာဝေျမၾသဇာေျမာက္မ်ားစြာရိွေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ထြန္းရာအရပ္ေဒသလည္းျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ စုေပါင္းေနထိုင္သည့္အနက္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကထားၿပီး အျခားေသာတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ အတူယွဥ္တြဲၿပီးေနထိုင္ခဲ့သည္။

ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားအမ်ားစုသည္ ေတာင္ယာ၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးျဖင့္အသက္ေမြးၾကသည့္ အားေလွ်ာ္စြာ ၎တို႔ စိုက္ပ်ဳိးေရး၏ အဓိကထြက္ကုန္မ်ားမွာ စပါး၊ သနပ္ဖက္၊ လက္ဖက္၊ သစ္ေတာ္၊ ေကာ္ဖီထုပ္၊ ပန္းမုံလာ၊ အာလူး၊ လိေမၼာ္၊ ဂ်င္း၊ ငရုပ္၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး၊ ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ အျခားေသာဟင္းသီး ဟင္းရြက္တို႔ျဖစ္သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရိွ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ စိမ့္စမ္းေရထြက္မ်ားကိုအမွီျပဳ၍ ရသမွ် ရိွသမွ် ေျမကြက္လပ္မ်ားတြင္ သီးႏွံမ်ဳိးစုံကိုစိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပအိုဝ္းေဒသတစ္ခုလုံး သနပ္ဖက္ၿပီးလွ်င္ ၾကက္သြန္ျဖဴကို ေရရေသာေနရာတိုင္းတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴကို အိမ္တိုင္းအင္တိုက္ အားတိုက္ စိုက္ပ်ဳိးၾကသည္။

ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္ပ်ဳိးရန္ေျမမွာ အပူအေအးမွ်တၿပီး ေျမပြမ်ဳိးတြင္စိုက္ပ်ဳိးေလ့ရိွသည္။ ေရရရိွရန္ႏွင့္ ေရဓာတ္ရရိွရန္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ အမႊာမ်ားျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဥတစ္လုံး ျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဥသဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ အျဖဴေရာင္အဆင္းရိွသည့္ ၾကက္သြန္ဥမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္ေတာင္သူမ်ားသည္ ၾကက္သြန္ျဖဴမစိုက္ခင္ ဥသဖြယ္ျဖစ္ေနေသာ အျဖဴေရာင္အဆင္းရိွသည့္ ၾကက္သြန္ဥမ်ားကို အမႊာအစိပ္မ်ားျဖစ္ေအာင္ ေတာ္သလင္းလ၊ သီတင္းကြ်တ္လမ်ားတြင္ ႀကိဳတင္၍ခြာေပးရပါသည္။ ထိုသို႔ၾကက္သြန္ျဖဴခြာရာတြင္ ဟင္းခ်က္စားရန္အခြန္မ်ားကို ခြာျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ေပ။ ထိုသို႔ၿပီးေနာက္ စက္တင္ဘာလတြင္ ထယ္သုံးစပ္၊ ထြန္ေျခာက္ထပ္ေမႊၿပီး သဘာဝေျမၾသဇာ၊ ႏြားေခ်းမ်ားထည့္ၿပီး သမေအာင္ထြန္ယက္ေပးရသည္။ သမေအာင္ထြန္ယက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ အမ်ားစုသည္ ေဘာင္မ်ားျပဳလုပ္ၿပီး က်ဲ၍ျဖစ္ေစ၊ အခ်ဳိ႕သည္ရိတ္သိမ္းၿပီးေသာ လယ္ေတာမ်ားထဲမွ က်န္ရိွေသာ ေကာက္ရိုးပင္မ်ားကိုရွင္းလင္း၍ လက္ျဖင့္တစ္မႊာျခင္းစီစိုက္ေနသည္ကိုလည္း ေနာက္ပိုင္း ကာလတြင္ တစိုက္မတ္မတ္စိုက္ပ်ဳိးလာသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရိွရပါသည္။

လူဦးေရတိုးပြားလာျခင္းႏွင့္အတူ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီလာမႈတို႔ေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးေတာင္သူမ်ားလည္း အခက္အခဲမ်ားႀကံဳေတြ႕လာခဲ့သည္။ လြန္ခဲ့သည့္ကာလမ်ား ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴ စိုက္ပ်ဳိးရန္ေရလုံစြာရရိွႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လယ္ကြင္း၊ လယ္ေတာမ်ားထဲ၌ စိုက္ပ်ဳိးသူအနည္းငယ္သာရိွခဲ့သည္။

ယေန႔အခ်ိန္ကာလသည္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ေရရွားပါးလာမႈေၾကာင့္ လယ္ေတာမ်ားထဲသို႔ အမ်ားအျပားစိုက္ပ်ဳိးလာၾကသည္။ လယ္ေတာမ်ားထဲသို႔ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းသည္ စိုက္ခ်ိန္ၾကာျမွင့္ေသာ္လည္း ေတာင္ေပၚေဒသ(ေရၿခံ)မွ ေရရွားပါးမႈျပႆနာကိုကာမိေစရန္ႏွင့္္ ေရသြင္းျခင္း၊ ေပါင္းရွင္းျခင္း ကိစၥမ်ားကို သက္သာေစျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔စိုက္ပ်ဳိးရာတြင္ ၾကက္သြန္အမႊာေလးမ်ားသည္ ေျမႀကီးႏွင့္အနည္းငယ္ထိေတြ႔ျခင္းေၾကာင့္ ေကာက္ရိုးမ်ားကိုထူထပ္စြာဖုံးအုပ္ေပးရပါသည္။ ေတာင္ေပၚ ေဒသ၏ ၾကက္သြန္သက္တမ္း (၅)လျဖစ္လွ်င္ လယ္ေတာထဲစိုက္ပ်ဳိးသည့္ၾကက္သြန္မ်ားသည္ (၃)လမွ်သာ ၾကာျမင့္သည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။

ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္ပ်ဳိးသည့္ေတာင္သူမ်ားသည္ ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္ပ်ဳိးရာတြင္အရင္းအႏွီးမ်ားစြာကို ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏံွၾကရပါသည္။ အရင္းအႏွီးမ်ားစြာ အသုံးျပဳရေသာ္လည္း ၾကက္သြန္ျဖဴ၏ေစ်းႏႈန္းသည္ အာမခံခ်က္မရိွ၊ ပုံမွန္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမရရိွေသာေၾကာင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ “မွန္းခ်က္နဲ႔ နမ္းထြက္မကိုက္” ျဖစ္ေနသည္ကို ႏွစ္စဥ္ႏွင့္အမွ် ေတြ႕ႀကံဳခံစားေနရပါသည္။ စာေရးသူအေနျဖင့္လည္း ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ဆုံးရႈံးမႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ သုံးေလးႏွစ္ကာလ အတြင္းတြင္ ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းႏႈန္းမရွိသျဖင့္ ထုတ္ေရာင္းရန္အဆင္မေျပ၍ ဝါးရုံထဲတြင္ သြားေရာက္ လြတ္ပစ္မႈကာ ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ စပ္၍ပူရိွန္းေသာအရသာရိွေသာေၾကာင့္ ဝါးရုံပင္မ်ားေသဆုံးသြားကာ တရားစြဲဆိုမႈျပႆနာမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းျခင္းႏွင့္ အာမခံခ်က္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားမရရိွျခင္းသည္ ၾကက္သြန္ျဖဴအသင္းအဖြဲ႕မရိွျခင္း (သို႔မဟုတ္) မိမိတို႔ေဒသထြက္သည့္ ၾကက္သြန္ျဖဴမ်ား၏အရည္အေသြးသည္ ျပည့္မီျခင္းမရိွျခင္းေလာဟု ထည့္သြင္းစဥ္းစားရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းတက္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒအေပၚတြင္လည္းမူတည္သကဲ့သို႔ ကုန္ပစၥည္းအေျမွာက္အမ်ားကို ဝယ္ယူသိုေလွာင္ထားသည့္ ကုန္သည္(ေဒသအေခၚပြဲစား)မ်ား ေစ်းႏႈန္းကစားမႈေပၚတြင္လည္းမူတည္ပါသည္။

မိမိတို႔ေဒသထြက္ၾကက္သြန္ျဖဴ၏အရည္အေသြးမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္ထြက္ၾကက္သြန္ျဖဴႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ရမည္ဆိုပါက အရည္အေသြးအနည္းငယ္ကြဲျပားေနသည္ကိုေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ မိမိတို႔ ေဒသထြက္ၾကက္သြန္ျဖဴသည္ မိရိုးဖလာအတိုင္းသာစုိက္ပ်ဳိးျခင္းသာျဖစ္၍ အထြက္ႏႈန္းနည္းပါးၿပီး သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းသည့္ေနရာတြင္လည္း သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္မႈမရိွေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္သို႔တင္သြင္းသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေဖာက္သည္လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီမႈအားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏လုိအပ္ခ်က္ကို အေကာင္းဆုံးျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အဆင့္ျမွင့္စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္းပညာမ်ားကို ဆက္လက္ေလ့လာရန္လိုအပ္ပါသည္။ ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုသည္။ သိုေလွာ္သိမ္းဆည္းသည့္အခါ ေစ်းကြက္တြင္ထိေရာက္စြာထိုးေဖာက္ႏိုိင္ရန္အတြက္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား(ၾကက္သြန္ျဖဴ)ရရိွေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၾကရန္လိုအပ္ၿပီး ၾကက္သြန္ျဖဴစိုက္ပ်ဳိးရာတြင္အဆင့္ျမွင့္နည္းပညာမ်ားရွာေဖြစိုက္ပ်ဳိးၾကပါရန္ စာေရးသူအေနျဖင့္ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

ခြန္လိုရဲုင္း
လြယ္ေကာင္း
Powered by Blogger.