Sunday, April 22, 2018

ၿပိဳင္တူတြန္းလွ်င္ အမွန္တကယ္ေရြ႕ပါလိမ့္မည္ ေရႊပအိုဝ္းတုိ႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၃)ရက္


သက္ရွိေလာကတြင္ ၾကက္၊ ငွက္၊ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ ေခြး၊ ဝက္၊ ျခေသၤ့၊ ပုရြက္ဆိတ္ အစရွိသည့္သတၱဝါတုိ႔သည္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး  သူတစ္လူငါတစ္မင္းျဖင့္ တိုက္ခိုက္ အႏုိင္က်င့္ၾကေလ၏။ ထို႔အတူပင္ နတ္၊ ျဗဟၼာ၊ အသူရကာယ္ႏွင့္ သိၾကားမင္းတုိ႔သည္လည္း တုိက္ခိုက္အႏုိင္က်င့္ၾကေလကုန္၏။ ထို႔အတူပင္ ယေန႔ကမၻာေပၚရွိလူသားတုိ႔သည္လည္း ပုထုဇဥ္ လူသားမ်ားပီပီ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန္မာနမ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္ကာ ကမၻာဦးကတည္းကပင္ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳး၊ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္လည္း ေနထိုင္မႈစနစ္၊ ေပၚလစီမူဝါဒမ်ား၊ အယူအဆမ်ား၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈမ်ား မတူညီၾကသည္ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အင္အားႀကီးသည့္ႏုိင္ငံက အင္အားငယ္ေသာ ႏုိင္ငံကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ားစုလူမ်ိဳးႀကီး သူမ်ားကလူနည္းစုလူမ်ိဳးငယ္မ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေနရာမ်ားလုယူျခင္း၊ အသိပညာမ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာမ်ား ၿပိဳင္ဆုိင္ၾကျခင္းစသည္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္အႏုိင္ယူၾကေလသည္။ ထို႔အတူပင္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ၏ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းအရ ဉာဏ္ပညာႀကီးသူက ဉာဏ္ပညာနည္းပါးသူကိုလည္း ပညာတန္ခိုးျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သူက နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အားနည္းသူကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေရးနည္းလမ္းျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထပ္မံအႏုိင္ယူျပန္ေလရာ ဤသည္ကားေလာကဓမၼတာတည္း။

လူမ်ိဳး၊ နယ္ေျမဧရိယာ၊ ေဒသမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ လူမ်ိဳးအလိုက္၊ ေဒသအလိုက္၊ ႏုိင္ငံအလိုက္တို႔တြင္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမေပ်ာက္ပ်က္ေစရန္ႏွင့္ အႏုိင္က်င့္မႈမခံရေစရန္ လူမ်ိဳးတုိင္း၊ ေဒသတုိင္း၊ ႏုိင္ငံတုိင္းတုိ႔က ကာကြယ္ၾကသည္။ ကာကြယ္ရန္္လည္းတာဝန္ရွိသည္။ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ျခင္း၊ လူမ်ိဳးကိုကာကြယ္ျခင္း၊ ေဒသကိုကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံကိုကာကြယ္ျခင္းသည္ အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္။ မိမိကို ကာကြယ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ိဳးကို ကာကြယ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေဒသကိုကာကြယ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံကိုကာကြယ္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း လူမ်ိဳးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမ်ိဳးတပ္မေတာ္မ်ား ေပၚေပါက္လာရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းပင္ျဖစ္သည္။

အသိပညာအတတ္ပညာ၊ ဝီရိယ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္၊ အခ်င္းခ်င္းစည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ သတၱိဗ်တၱိတို႔ အားနည္းသည့္လူမ်ိဳး၊ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကြ်န္ဘဝႏွင့္ အႏုိင္က်င့္မႈခံရသည့္အျပင္ ကမၻာ့အလယ္တြင္ မ်က္ႏွာငယ္ရသည္။ မိမိတုိ႔သည္ လူခ်င္းအတူတူျဖစ္ေသာ္လည္း ေနထုိင္ျခင္း၊ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း၊ အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းနည္းပါးပါက ေနရာ၊ ေဒသ၊ ႏိုင္ငံမရွိသည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္ၾကရသည္ သာမက လူမ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ လူမ်ိဳးပါေပ်ာက္ကြယ္သြားႏုိင္ပါသည္။

လူသားတုိ႔သည္ ဗီဇနိယာမအတုိင္း ေမြးဖြားကတည္းက လူ႔အခြင့္အေရးကို ကမၻာေပၚရွိလူသားအားလံုး ညီတူညီမွ်ခံစားခြင့္ရွိေသာ္ျငားလည္း အခြင့္အေရးကိုသိသူ၊ ႀကိဳးစားမႈအားေကာင္းသူ၊ အခြင့္အေရးကို အမိအရယူတတ္သူမွသာ အခြင့္အေရးကို ထိုက္ထုိက္တန္တန္ရရွိခံစားၾကရသည္။ မိမိသည္လည္း မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးအတြက္ ရရွိသင့္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေစရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ ရယူေပးတတ္မႈ၊ အဆုိပါအခြင့္အေရးမ်ားကို ရရွိေအာင္ ဝီရိယစိုက္ထုတ္မႈမရွိသည့္အျပင္ မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးအတြက္လည္း တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္မသိလွ်င္ ဆန္ကုန္ေျမေလးတစ္ေယာက္ကဲ့သုိ႔သာႀကီးျပင္းလာၿပီး လူျဖစ္ရက်ိဳးမနပ္ဘဲ ဘဝရႈံးေနသူသာျဖစ္ရလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူျဖစ္ရာတြင္ ဘဝရႈံးေနသူမျဖစ္ရေလေအာင္ မိမိတုိ႔လူမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခိုင္မာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္တာဝန္ကိုယ္စီရွိရေလသည္။ လူမ်ိဳးရပ္တည္မႈ တည္ၿမဲရန္ႏွင့္ လံုၿခံဳမႈမ်ားရွိေစရန္အတြက္ -

(၁) မိမိတုိ႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ေက်းရြာ၊ ေက်းရြာအုပ္စု၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအျပင္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး အႏၱရာယ္က်ေရာက္လာပါက ဥမကြဲသိုက္မပ်က္ဘဲ စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ လက္ရံုးရည္စြမ္းအား၊ ႏွလံုးရည္စြမ္းအားႏွင့္ အသိပညာစြမ္းအားမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္ ခုခံကာကြယ္ရမည္။
(၂) မိမိတုိ႔ပအိုဝ္း လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈမ်ားအျပင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အခက္အခဲမ်ားရွိလာပါက မိမိတုိ႔တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ အခက္အခဲမ်ား အျဖစ္ခံယူကာ မိမိသည္လည္း ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္စြာ ခြဲမထြက္ဘဲ ဝိုင္းဝန္းကူညီေျဖရွင္းရမည္။
(၃) မိမိကိုယ္မိမိႏွင့္ မိမိတုိ႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးကို မိမိခ်စ္သကဲ့သုိ႔ အျခားညီေနာင္တုိင္းရင္းသားကိုလည္း ခ်စ္ခင္ေလးစားရမည့္အျပင္ ၎တုိ႔ႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈရရွိေစရန္ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ားဖြဲ႕ရမည္။
(၄) မိမိတုိ႔လူမ်ိဳး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခိုင္မာေစရန္ အတြက္ ကာယဗလ(ကိုယ္အား)၊ ဉာဏဗလ(ဉာဏ္အား)၊ ေဘာဂဗလ(ပစၥည္းဥစၥာအား)၊ စာရိတၱဗလ(ကိုယ္က်င့္တရားအား)ႏွင့္ မိတၱဗလ(သူငယ္ခ်င္းမိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား၏အား) စေသာ ဗလ(၅)တန္၏အားႏွင့္ အစစအရာရာျပည့္စံုလွ်င္ မိမိတုိ႔ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳး၏ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ခိုင္မာမႈသည္ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့မည္ကား ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲေပ။ 

ထို႔အတူ အထက္ပါ အခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ယေန႔လက္ရွိ ေခတ္အဆက္ဆက္က ဗလ(၅)တန္ျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုၿပီးျဖစ္ေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ ယေန႔ေခတ္ ဗလ(၅)တန္ျဖင့္ ၿပီးျပည့္စံုၿပီးျဖစ္ေသာ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္တုိ႔ ပူးေပါင္းမႈစြမ္းအားျဖင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔ အနာဂါတ္ကို ပူးေပါင္းထုဆစ္ ပံုေဖာ္မည္ဆုိပါက ခရီးမေဝးေတာ့ေပၿပီ။

မည္သည့္အလုပ္မ်ားကိုမဆို “ငါ”မပါလွ်င္ ၿပီးစီးေအာင္ မေဆာင္ရြက္ႏုိင္သကဲ့သို႔  “သူ”မပါ ျပန္လွ်င္လည္း ဘယ္အရာမွ မၿပီးျပန္ေပ။ ထို႔အတူပင္ “ငါႏွင့္သူ” မက “မင္း”တစ္ေယာက္မပါျပန္လွ်င္လည္း မည္သည့္အရာမွ မၿပီးစီးျပန္ျဖစ္တတ္ေလ၏။ မိမိတုိ႔တြင္ပိုင္ဆိုင္သည့္အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို အျခားသူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မိမိတုိ႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးအတြက္ “မင္း၊ သူ၊ ငါ” ဟူေသာ ေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ဗလ(၅)တန္ျဖင့္ တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္တြင္ တတ္အားသမွ် ကူညီျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဆုိပါက အခ်ိန္တုိအတြင္းတြင္ မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးသည္လည္း လူပံုအလယ္တြင္ တင့္ေတာင့္တင့္တယ္ဝင့္ထည္စြာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္မွာ မုခ်ဧကန္ပင္။

မိမိပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိင္းသည္လည္း မိမိတုိ႔တြင္ ပိုင္ဆုိင္သည့္လက္(၅)ေခ်ာင္းကဲ့သို႔ သူ႔ေနရာႏွင့္ သူအသံုးတည့္သကဲ့သို႔ လူတုိ႔သည္လည္း သူ႔ေနရာႏွင့္သူ အသံုးတည့္ၾကေလကုန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတုိ႔ဘိုးဘြားမ်ားႏွင့္ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္တုိ႔မွ စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင့္ “တတ္သည့္ ပညာ မေနသာ” ဆုိသကဲ့သို႔ ႏွစ္ရွည္လမ်ား မိမိရင္ထဲတြင္ရွိၿပီးေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို  မိမိတုိ႔လူမ်ိဳးအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမည့္ အခန္းက႑တြင္ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ အစြန္းေရာက္သည့္ ႏူတ္ျဖင့္ေဝဖန္ေရးသားျခင္းမျပဳဘဲ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ပါဝင္အႀကံျပဳျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းစသည့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ သမိုင္းေပးတာဝန္မ်ားကို စြမ္းစြမ္းတမံ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေစလိုပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ မိမိတို႔တြင္ရွိေသာ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာတုိ႔ျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစံုတြင္ ေခတ္ပညာတတ္လူငယ္တုိ႔၏ အင္အားအျပည့္ျဖင့္ ၿပိဳင္တူတြန္းမည္ဆုိပါက မိမိပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ အနာဂါတ္ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ဆီသို႔  ျမန္္ျမန္ဆန္ဆန္ ေရာက္ရွိႏုိ္င္ေစမည္သာမက ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနသည့္ အနာဂါတ္ ေရႊျပည္ေတာ္ကား ေမွ်ာ္တုိင္းေဝးေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႔၏ အေရးအရာမွန္သမွ်ကိုု “မင္း၊ သူ၊ ငါ”တုိ႔ စုေပါင္းအားျဖင့္ အားတက္သေရာပူးေပါင္းပါဝင္ကာ ၿပိဳင္တူတြန္းၾကရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ကဗ်ာျဖင့္ ေရႊပအိုဝ္းတုိ႔ကုိ တုိက္တြန္းေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 
ျပဳၾကစုစည္း
=========
ငါမပါ ဘယ္ဟာမွမၿပီး
ငါခ်ည္းေသာ္လည္း ဘယ္ဟာမွမၿပီး
သူမပါ ဘယ္ဟာမွမၿပီး
သူခ်ည္းေသာ္လည္း ဘယ္ဟာမွမၿပီး
မင္းမပါ ဘယ္ဟာမွ်မၿပီး
မင္းခ်ည္းေသာ္လည္း ဘယ္ဟာမွမၿပီး
မင္း၊ သူ၊ ငါ ညီညာစံုမွ အလံုးစံုအကုန္ၿပီး
ျပဳၾကစုစည္း။

ခြန္ေယြးယဲင္
(ခမ္းစႏၱာ;ေဟ့,)
Powered by Blogger.