Monday, April 23, 2018

မွန္ကန္ေသာေကၽြးေမြးနည္းျဖင့္ (၆)လေအာက္ကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၄)ရက္


ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမိ်ဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားသည္ ညီညႊတ္မွ်တေသာ အစားအစာကို မည္ကဲ့သို႔ စားသံုးရမည္။ မည္ကဲ့သို႔ ျပဳမူစားေသာက္ေနထိုင္ရမည္။ မည္သည့္အရာမ်ားကို ေရွာင္ၾကဥ္ရမည္ စသည္တို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေမြးဖြားလာမည့္ကေလးအတြက္ မည္မွ်အက်ိဳးျပဳသည္ကို ယခင္ ေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယခုတင္ျပေရးသားမည့္ ေဆာင္းပါးသည္“(၆)လေအာက္ ကေလးမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ရမည္”ဆိုသည့္အေၾကာင္းကို အဓိကေရးသားတင္ျပမည္ျဖစ္သည္။ မိမိသည္ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးမ်ား က်န္းမာဖြံ႔ၿဖိဳးႀကီးထြားဖို႔ေစရန္ မိခင္ေလာင္းမ်ားအေပၚမ်ားစြာမူတည္ေနေသာေၾကာင့္ မိမိတက္ခဲ့ေသာ သင္တန္းမွရရွိလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အျခားဗဟုသုတမ်ားကို အနာဂါတ္မိခင္ေလာင္းျဖစ္မည့္သူမ်ား၊ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝေပးလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ (၆)လေအာက္ ကေလးမ်ားကို မွန္ကန္ေသာ ေကၽြးေမြးျပဳစုျခင္းျဖင့္ ရရွိလာမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ ျဖည့္စြက္စာ ေကၽြးေမြးျခင္းေၾကာင့္ ကေလးမ်ားအား အသက္အႏၱရာယ္ကိုပင္ ျဖစ္လာေစႏိုင္သည့္အေၾကာင္းမ်ားကို အဓိကေရးသားေဖာ္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကေလးမ်ားသည္ ပံုမွန္ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားရန္ႏွင့္ ေရာဂါဘယရန္မွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အာဟာဓာတ္ျပည့္စံုစြာပါဝင္ေသာ မွန္ကန္သည့္ အစာမ်ားကို လိုအပ္ပါသည္။ ေမြးစမွ (၆)လအရြယ္အထိ ကေလးငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔လိုအပ္သည့္ အာဟာရဓာတ္အားလံုးကို မိခင္ႏို႔ရည္မွျပည့္ဝစြာ ရရွိသျဖင့္ အျခားအစားအေသာက္မ်ား မလိုအပ္ေပ။ ဤအသက္အရြယ္၌ အျခားေသာအစားအေသာက္မ်ား ေကၽြးေမြးျခင္းသည္ ကေလးငယ္မ်ားအား မက်န္းမမာ ျဖစ္ေစပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားေမြးဖြားၿပီးသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ အခ်င္းမကြာမီ မိခင္ႏို႔ထြက္မႈလံႈ႕ေဆာ္ရန္ မိခင္ႏို႔ကို ေမြးၿပီးၿပီးခ်င္း စတင္တိုက္ေကၽြးသင့္ပါသည္။ ခပ္ပ်စ္ပ်စ္အဝါေရာင္သမ္းေနေသာ ပထမဆံုးထြက္သည့္ မိခင္ႏို႔ဦးရည္ကို တိုက္ေကၽြးရမည္။ ထိုႏို႕ဦးရည္သည္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ားအား ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈ ကာကြယ္ေပးေစပါသည္။ ေမြးၿပီးတစ္နာရီအတြင္း ႏို႔ခ်ဳိတိုက္ေကၽြးျခင္းျဖင့္ မိခင္၏ခႏၶာကိုယ္သည္ မီးဖြားျခင္းမွ အျမန္နလန္ထူႏိုင္ၿပီး ႏို႔ရည္ထြက္အား ပိုေကာင္းေစပါသည္။ ထို႔ျပင္မၾကာခဏႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးျခင္းျဖင့္ မိခင္အား ႏို႔ရည္ပိုထြက္ေစရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေန႔ေရာညပါ ၎တို႔စို႔ခ်င္သည့္အခ်ိန္တိုင္း ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကၽြးရန္ လိုအပ္သည္။ သို႔မွသာ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ကနဦးပိုင္းႏို႔ရည္တြင္ပါရွိသည့္ အာဟာရဓါတ္မ်ားႏွင့္ မတူညီသည့္ အာဟာရျပည့္ဝေသာ ေႏွာင္းပိုင္းႏို႔ရည္ကို ရရွိေစပါသည္။

က်န္းမာေရးဗဟုသုတ၊ အသိပညာအားနည္းၿပီး ေက်းလက္က်န္းမာေရးေဆးေပးခန္းႏွင့္ ေဝးလံေခါင္ပါးေသာ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ မိခင္မ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈနည္းလမ္းမမွန္ကန္မႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ားမဆံုးရႈံးသင့္ဘဲေသဆံုးၾကရသည္ကို ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ (၆)လေအာက္ ကေလးမ်ားကို ထမင္းမ်ား အျခားသေရစာမ်ားေကၽြးျခင္းသည္ ကေလးအတြက္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကေလး၏ အစာၿမိဳၾကြက္သား မဖြံ႕ၿဖိဳးေသး၍ ၿမိဳခ်ရန္ အခက္အခဲရွိေသာေၾကာင့္ အစာသီးျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ နင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ အစာနင္ျခင္းႏွင့္ သီးျခင္းျပင္းထန္လွ်င္ အသက္ရႈလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ၿပီး ရုတ္တရက္အသက္ဆံုးရႈံးႏိုင္သည္။ ေကၽြးေသာအစာတြင္ ေရာဂါပိုး အနည္းငယ္ေလးပါရုံမွ်ႏွင့္ ကိုယ္ခံအား မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးေသာကေလးက အလြယ္တကူ ဝမ္းပ်က္ႏိုင္ပါသည္။ (၆)လေအာက္ကေလး ဝမ္းေလွ်ာလွ်င္ အခ်ိန္တိုအတြင္း ကိုယ္ခႏၶာမွ ေရခန္းေျခာက္ၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ကေလးမိသားစုမ်ားအေနျဖင့္ ေနာက္ထပ္သတိထားရမည္႔အခ်က္မွာ ကေလးကို ေဖာ္ျမဴလာ ႏို႔တိုက္ေကၽြးျခင္းျပင္ျဖစ္သည္။ မိခင္ႏို႔ႏွင့္ ေဖာ္ျမဴလာႏို႔သည္ ကေလးအရြယ္ႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ အာဟာရေပးေသာ္လည္း ျဖည့္စြက္စာေစာစြာ ေကၽြးလွ်င္ ကေလးသည္ ႏို႔စုိ႔နည္းသြားႏိုင္ၿပီး ကေလး၏ အစာေခ်၊ အစာစုပ္ယူျခင္းစနစ္ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသး၍ ေကၽြးေသာျဖည့္စြက္စာမွ အာဟာရကို အျပည့္အဝမရႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အေရးႀကီးေသာ သံဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ၿပီး ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေႏွးေကြးေစႏိုင္သည္။ (၆)လေအာက္ကေလးမ်ားတြင္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အစာလမ္းေၾကာင္းၾကား ဆက္သြယ္မႈေကာင္းစြာ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသး၍ ကေလးက ဗိုက္တင္းလွ်င္ အစားရပ္ရန္ အသိဖြံ႔ၿဖိဳးမႈခ်ိဳ႕ယြင္းၿပီး ေနာင္တြင္ အဝလြန္ေရာဂါရတတ္ပါသည္။ အထက္ပါ အခ်က္မ်ား မျဖစ္ေစရန္ ကေလးမိဘမ်ားအေနျဖင့္ အထူးဂရုစိုက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ားသည္ ေမြးဖြားၿပီး (၆)လအရြယ္အထိ မိမိတို႔လိုအပ္သည့္ အာဟာရဓါတ္အားလံုးကို မိခင္ႏို႔ရည္မွ ရရွိသျဖင့္ အျခားအစားအေသာက္မ်ားကို မလိုအပ္ေသးေသာေၾကာင့္ မိခင္ႏို႔ရည္မွလြဲ၍ အျခားစားစရာ (သို႔မဟုတ္) ေသာက္စရာမ်ား၊  မတုိက္ေကၽြးသင့္ပါ။ ယင္းတို႔ကို တိုက္ေကၽြးရန္ မလိုအပ္သည့္အျပင္ တုိက္ေကၽြးလွ်င္ ကေလးငယ္ကိုပင္ ဖ်ားနာေစႏိုင္ၿပီး ဝမ္းေလွ်ာဝမ္းပ်က္ျခင္းကိုပင္ျဖစ္ေစပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ မိခင္မ်ားသည္ ရာသီဥတုပူျပင္းေသာေၾကာင့္ ကေလးအား ေရတိုက္ေကၽြးသည္ကို မၾကာခဏျမင္ေတြ႕ေနရပါသည္။ မိခင္ႏို႔ရည္သည္ ၉၀% ေရျဖစ္ၿပီး (၆)လအရြယ္ ကေလးႏွင့္ ေမြးကင္းစကေလးအတြက္ လံုေလာက္ေနၿပီျဖစ္၍ ေရတိုက္ရန္မလိုအပ္ေတာ့ပါ။ မိခင္(သို႕မဟုတ္) ကေလးငယ္ဖ်ားနာေနသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ႏို႔ခ်ိဳကို ဆက္လက္တိုက္ေကၽြးရမည္ျဖစ္ၿပီး အာဟာရလံုေလာက္ေစရန္အတြက္ မိခင္ႏို႔ကို အႀကိမ္ပို၍ပင္ တုိက္ရမည္။ အကယ္၍ မိခင္ႏို႔ရည္မထြက္ပါက သက္ဆိုင္ရာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာန (သို႕) ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ အႀကံဉာဏ္မ်ားရယူသင့္ပါသည္။ ေစ်းကြက္မွ ေရာင္းခ်ေနေသာ အာဟာရမုန္႔မ်ား၊ ေဖာ္ျမဴလာႏို႔မႈန္႔မ်ားကို ဆရာဝန္၏ ညြန္ၾကားခ်က္မပါဘဲ မတိုက္ေကၽြးသင့္ေပ။ ဆရာဝန္မ်ား၏ ညြန္ၾကားခ်က္ကိုသာ လိုက္နာသင့္ပါသည္။ 

ဤသို႔ျဖင့္ (၆)လေအာက္ကေလးမ်ားကို မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္း တိုက္ေကၽြးျခင္းအားျဖင့္ မိခင္ႏွင့္ ကေလးပါ ေကာင္းမြန္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိခင္အေနျဖင့္ မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္း တိုက္ေကၽြးျခင္းေၾကာင့္ ကေလးမီးဖြားျခင္းဒဏ္မွ ပို၍လ်င္ျမန္စြာ နလန္ထူလာေစႏိုင္ျခင္း၊ ေသြးဆံုးေသာအခါတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ သားျမတ္ႏွင့္ မ်ိဳးဥအိမ္ကင္ဆာအႏၱရာယ္ကို ေလ်ာ့နည္းေစျခင္း၊ အမိ်ဳးသမီး၏ သေႏၶတည္ ႏိုင္မႈကို ေလ်ာ့ခ်သျဖင့္ ေနာက္ကိုယ္ဝန္ခ်က္ခ်င္းမရေအာင္ တားဆီးေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ေသြးဆံုးရႈံးမႈ နည္းပါးကာ သံဓါတ္ထိန္းသိမ္းထားသျဖင့္ ေသြးအားနည္းေရာဂါ အျဖစ္နည္းေစပါသည္။ ကေလးရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ မိခင္ႏွင့္ ကေလးၾကားရင္းႏွီးတြယ္တာမႈကို ပိုမိုခိုင္ၿမဲလာေစျခင္း၊ ကေလးငယ္၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈအတြက္ ေရႏွင့္ အစားအစာလိုအပ္ခ်က္အားလံုး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ကေလးဦးေႏွာက္လႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္း၊ ကေလးငယ္အားသံဓါတ္ရရွိေစျခင္းႏွင့္ အစာေၾကလြယ္၍ သန္႔ရွင္းေဘးကင္းေသာ အစားအစာကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း စသည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ (၆)လေအာက္ကေလးမ်ားကို မိခင္ႏို႔တစ္မ်ိဳးတည္းမွလြဲ၍ အျခားျဖည့္စြက္ အစာမ်ားတိုက္ေကၽြးရန္မလိုေၾကာင္း ျဖည့္စြက္စာေကၽြးလွ်င္ ကေလးကိုပင္ အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္းကို မိမိ၏ လက္လွမ္းမီသေလာက္ ေလ့လာမွတ္သားထားေသာ ဗဟုသုတမ်ားကို စာဖတ္သူမ်ားအား သိရွိေစလို၍ မွ်ေဝေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ၿခဲဳင္းမူ;ေပ;
(စႏၱာခမ္း)
Powered by Blogger.