Tuesday, April 24, 2018

မိခင္အေမြ၊ ရတနာေျမ ထိန္းသိမ္းၾကစို႔ေလ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၂၅)ရက္


ကမာၻေပၚရွိ ေနထိုင္က်က္စားၾကေသာ သတၱဝါတိုင္းသည္ ေျမ၊ ေရ၊ ေလကိုမွီခိုအားထားသကဲ့သို႔ ေန႔စဥ္အသက္ရွင္ေနႏိုင္ရန္အတြက္ ဝမ္းစာရွာေဖြျဖည့္ရင္း အသက္ဆယ္ခ်ီ၊ ရာခ်ီေရာက္ေအာင္ ရွင္သန္ေနထိုင္လာခဲ့ၾကရသည္။ လူ႔ေလာကထဲေရာက္လာၿပီး အသက္ေမြးရန္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္အမ်ားစုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ေသာ အလြန္အေရးႀကီးသည့္ “ မိခင္အေမြ၊ ရတနာေျမ “ အေၾကာင္း တစ္ေစ့တစ္ေစာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္၊ ေတြ႕ျမင္ခ်က္အရ တင္ျပလိုပါသည္။

ေျမႀကီးေပၚေန၊ ေလကိုရွဳ၊ ေရကိုေသာက္ အသက္ရွင္ေနေသာ သတၱဝါအတြင္းမွ လူသားသည္လည္း ထမင္းစား၊ ေရေသာက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ေမြးၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျမေနရာ ေဒသကဲြျပားမႈေၾကာင့္၊ မိမိ၏ကိုယ္ပိုင္ဓေလ့ထံုးတမ္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ဓါတ္ႀကီးေလးပါးအတြင္းမွ လူသားအတြက္အေရးႀကီးဆံုးတစ္ခုျဖစ္ေသာ ေျမႀကီးအေၾကာင္းကို အနည္းက်ဥ္းမွ်တင္ျပလိုပါသည္။ ေျမဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈ အနည္းအမ်ား၊ အက်ယ္အဝန္းဟုနားလည္ထားပါသည္။ ဤေျမသည္ ေနရာမေျပာင္းတတ္၊ ထြက္မေျပးတတ္ သူ႔ေနရာနဲ႔သူရွိေနေသာ ထာဝရဥစၥာရတနာျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထာဝရဥစၥာရတနာလို႔ ေျပာႏိုင္ရျခင္းမွာ အသက္ေမြးရန္အတြက္ သစ္သီးဝလံ၊ စားစရာအမ်ိဳးမ်ိဳးကို စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ျခင္း၊ အိမ္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း၊ ေျမေပၚ ေျမေအာက္ရွိ ေရ၊ ဝါး၊ ေရႊ၊ စိန္၊ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား၊ တန္ဖိုးႀကီး သယံဇာတအမ်ိဳးမ်ိုဳးကို ယူေဆာင္အသံုးျပဳႏိုင္သျဖင့္ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ ဘာသာေရး၊ သာသနာေရး အစရွိသည့္ ေလာကဓမၼအေရးအမ်ိဳးမ်ိဳးကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ေစသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမာၻေျမႀကီးကို ထာဝရဥစၥာရတနာဟု ေျပာႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသို႔တင္ျပရျခင္းမွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အသက္ရွင္ႏိုင္ရန္ ဤေျမယာမ်ားသာ မရိွမျဖစ္လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအမ်ားစုသည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအဓိကထားၿပီး အသက္ေမြးၾကသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရသည္။ ဤထဲတြင္မူ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ားစုလည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕တြင္ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းရွိ သစ္ပင္မ်ားကိုခုတ္ယူၿပီး ထင္းအျဖစ္၊ မီးေသြးအျဖစ္၊ အသံုးျပဳၾကေသာေၾကာင့္ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ဖက္ၾကည့္ရလွ်င္ရာသီဥတုပ်က္ေစႏိုင္သျဖင့္ ေျမယာကို ဖ်က္စီးသလို ျဖစ္ေစသည္။ သစ္ပင္မရွိျခင္းေၾကာင့္ မုန္တိုင္းတိုက္၍ ေရဖံုးလႊမ္းကာ ရတနာေျမကို ဆံုးရံႈးႏိုင္သည္။

မိမိ၏အဓိကက်ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမယာကိုတန္ဖိုးမထား မထိန္းသိမ္းလွ်င္ အသက္ေမြးရန္ခက္ႏိုင္လိမ့္မည္။ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္ ပအိုဝ္းတို္င္းရင္းသားအမ်ားစုသည္ ေျမယာကိုအေလးမထားဘဲ ဓာတု ေျမၾသဇာမ်ားအလြန္အကၽြန္သံုးျခင္း၊ တစ္ျခားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ေငြေၾကးကို မက္ေမာလြန္ေနျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးရျခင္းမ်ားေနသည္။ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို လုပ္ကိုင္ရာတြင္ ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ အစရွိသည့္ အပင္မ်ိဳးကိုစိုက္ၾကသည္။ မိဘဘိုးဘြားလက္ထက္ကပင္ ေျမေနရာကို ထိန္းသိမ္းရင္းအသက္ေမြးစုိက္ပ်ိဳးလာၾကသျဖင့္ သားသမီးအေယာက္ (၁ဝ) ေက်ာ္ေမြးေသာ္လည္း သမာအာဇီဝက်က်ႏွင့္သာ ေကၽြးေမြးျပဳစုႏိုင္ျခင္းသည္ လယ္၊ ယာေျမ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ဟု ေျပာႏိုင္သည္။

ယခုလူငယ္အမ်ားစုသည္လည္း မိဘအေမြျဖစ္ေသာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို အဓိကထားၿပီး အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳးရန္ ေျမေနရာအခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အဘယ္ၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ဖက္က ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမတည္ၿငိမ္ျခင္း၊ ေငြေၾကးရွိသူက ေငြျဖင့္ေမာင္းထုတ္ျခင္းႏွင့္ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈဒဏ္ကို ခံႏိုင္ရည္အားနည္း၍ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလြယ္ေစသည့္အလုပ္မ်ိဳးကို ေျပာင္းလုပ္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ေၾကာင့္ မိခင္ရတနာေျမကို ဆံုးရံႈး ၾကရသျဖင့္ လက္ရွိမ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ မေတြးဝံံ့စရာျဖစ္ၿပီး၊ ေနာက္ဆံုးေနစရာေနရာပင္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္သည္။

ယေန႔ၿမိဳ႕ေပၚရိွပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္လည္း မိဘအေမြရတနာေျမကို အက်ိဳးရွိစြာအသံုးမခ်ႏိုင္သျဖင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးႏွင့္ေဝးသထက္ေဝးေအာင္ ဆုတ္ခြာေနရသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အဓိကအားျဖင့္ ယခုေရာက္ရာ ေနရာေဒသတြင္ မိမိ၏အသက္ကို ေမြးေပးေသာ ကိုယ္ပိုင္ရတနာေျမမ်ားကို အေပၚတြင္ေဖာ္ျပထား သည့္ဆိုးက်ိဳးမ်ား၊ ဆံုးရံႈးမႈမ်ားမခံစားရေအာင္ ဂရုစိုက္ရန္အထူးလိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိဘအေမြ ျဖင့္ေသာေျမယာကို မလိုအပ္ဘဲ “မေရာင္းပါႏွင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် ထိန္းသိမ္းေပးပါ။ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ မ်က္ႏွာေရွ႕ထားကာ မည္မွ်တန္းဖိုးရွိေသာ ရတနာ မ်ိဳးမဆိုမလဲပါႏွင့္။ ရြာအေပ်ာက္မခံပါႏွင့္။ သန္းၾကြယ္သူေဌးမျဖစ္ခ်င္ေနပါ သမာအာဇီဝက်က်ႏွင့္သာ ကုသိုလ္ယူရင္းနဲ႔ အျပည့္အဝခ်စ္ေပးပါ။ ထိန္းသိမ္းေပးပါ” ဟု တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ပအိုဝ္;မူ;ဗြာ
Powered by Blogger.