Wednesday, July 4, 2018

ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၄)ရက္


ပန္းတိုင္ဆိုသည္မွာ အိပ္မက္ကို အနားသတ္ထားေသာ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ ဘဝပန္းတုိင္သည္ တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္မတူႏိုင္။ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္၊ ကိုယ့္ဘဝအေတြ႔အႀကဳံ၊ ကိုယ့္ခံစားခ်က္အေလ်ာက္ လူတိုင္းကိုယ့္ဘဝပန္းတိုင္ကို ကိုယ္ျပဌာန္းၾကသည္။ ဘယ္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကိုယ့္အေနႏွင့္ ကိုယ့္ဘဝပန္းတိုင္ကို အေရာက္ခ်ီတက္ႏိုင္ဖို႔သာ အဓိကျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ရန္ ရိုးသားၿပီး ႀကိဳးစားရမည္။ ျဖတ္လမ္းနည္းျဖင့္ ပန္းတိုင္ကို မေရာက္ႏိုင္ေပ။ လမ္းခုလတ္တြင္ အခက္အခဲ၊ အဖ်က္အဆီး အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ႔ရလိမ့္မည္။

ေအာင္ျမင္မႈရရွိခံစားေနရသလို ႀကိဳေတြးၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုအားျဖည့္ပါ။ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈရွိေနရမည္။ ယုံၾကည္မႈသည္ ရဲစြမ္းသတၱိႏွင့္စြမ္းအားကို ေပးစြမ္းႏိုင္သည္။ ေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ထားရွိရမည္။ မိမိသြားေရာက္လိုသည့္ပန္းတိုင္ကို အတိအက်သတ္မွတ္ရမည္။ ပန္းတိုင္သို႔ ခ်ီတက္ရန္ ခရီးစဥ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီး အစီအစဥ္ေရးဆြဲရသည္။ မိမိပန္းတိုင္သည္ အဆင့္အတန္းျမင့္ေသာ ပန္းတိုင္ျဖစ္ပါေစ။ ပန္းတိုင္ကို စိတ္ထဲတြင္ ထင္ထင္ရွားရွားျမင္လာေအာင္ အၿမဲတမ္းအာရုံျပဳပါ။ မိမိေတြးသမွ်၊ လုပ္သမွ်အားလုံးသည္ ပန္းတိုင္ႏွင့္သာ ပတ္သက္ပါေစ။ ပန္းတိုင္ကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရာက္ရမည္ဟု အတိအက်သတ္မွတ္ပါ။ အခ်ိန္ကာလအတိအက် သတ္မွတ္ျခင္းသည္ မိမိ၏ ဆႏၵႏွင့္ယုံၾကည္ခ်က္ကို အလြန္အေထာက္အကူျပဳႏိုင္သည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ရည္မွန္းခ်က္အိပ္မက္ရွိခဲ့လွ်င္ ထိုသူတို႔၏ ဘဝသည္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္ထက္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေပလိမ့္မည္။ ကမာၻေပၚတြင္ အရႈံးသမားမ်ား၏ အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ သူတို႔တြင္ တိက်ေသာအိပ္မက္ တိက်ေသာပန္းတိုင္မရွိျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

ပန္းတိုင္သို႔ ခ်ီတက္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားကို ျဖည့္တင္းပါ။ မိမိ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝေရးကို အၿမဲတမ္းအာရုံစိုက္ပါ။ တစ္ခုကိုလိုခ်င္လွ်င္ တစ္ခုကိုေပးဆပ္ရသည္။ ေလာကတြင္ ဘယ္အရာမွ အလကားမရႏိုင္။ ပန္းတိုင္သည္ မိမိအတြက္ ပစ္မွတ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ပစ္မွတ္မရွိလွ်င္ ထိခ်င္ရာထိၿပီး တစ္လြဲတေခ်ာ္မွန္မည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ ပန္းတိုင္ကို မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ဘဝ၌ မိမိရည္မွန္းရာပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ျမင္လိုသူအဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာ ဦးတည္ခ်က္ကို ခ်မွတ္လ်က္ဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း အာရုံစိုက္ကာ ေလွခြက္ခ်ည္းက်န္ အလံမလွဲစတမ္း စိတ္ဓာတ္ကို ထားရေပလိမ့္မည္။

ယေန႔လက္ရွိ ေအာင္ျမင္ေနၾကသူတို႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ စိုင္ေကာ္၍ ခ်ဳံေပၚသို႔ ေရာက္ၾကျခင္း မဟုတ္။ “ငုပ္မိသဲတိုင္တက္ႏိုင္ဖ်ားေရာက္”ဆိုေသာ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးျဖင့္ ေလာကဓံကို ႀကံ႕ႀကံ႕ခံကာ လုံးလအားထုတ္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပ၏။ လူတိုင္းလူတိုင္းတြင္ မျမင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းအားမ်ားရွိၾက၏။ သည္စြမ္းအားမ်ားကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ခ်မွတ္ထားသည့္ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုတည္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္လိုက္ပါက ေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ရလိမ့္မည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သင့္၏ အိပ္မက္မ်ားကို ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းပစ္ပါ။ ပစ္မွတ္ကို ခ်ိန္ရြယ္ၿပီး တည့္တည့္သာ ပစ္လိုက္ပါ။ ဒါသည္သာ ေအာင္ျမင္လိုသူတိုင္းအတြက္ ေန႔စဥ္ျပဳရန္မွတစ္ပါး အျခားမရွိေပ။ ေအာင္ျမင္မႈပန္းတိုင္ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္လိုၾကပါက တန္ဖိုးရွိစြာ ေနထိုင္၊ စားေသာက္၊ ဝတ္ဆင္၊ ေျပာဆို၊ လုပ္ကိုင္တတ္ဖို႔ အေရးႀကီးသလိုပင္ ဘဝကိုလည္း စည္းစနစ္က်စြာ ျဖတ္သန္းဖို႔လည္း လိုေပသည္။

မိြဳးပိုမူ - ပင္ေလာင္း (စႏၱာခမ္း)
ကိုးကားခ်က္ - ေအာင္ျမင္မႈေသာ့ခ်က္မ်ား
Powered by Blogger.