Thursday, August 23, 2018

Facebook ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၃)ရက္


လူမႈကြန္ယက္ ပုံစံအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ Facebook ဟူေသာ application ကိုအမ်ားဆုံးအသုံးျပဳၾကသည္။ Mobile Phone ရွိၿပီး Internet လိုင္းမိေသာေနရာတြင္ေနထိုင္သူလူတိုင္းအားလုံးနီးပါး Facebook ကိုအသုံးျပဳၾကသည္။ Facebookသည္ မီဒီယာ၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ ျဖန္႔ေဝျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္နိုင္သည္။ မိမိျဖန္႔ေဝလိုေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Facebook ဝက္ဆိုဒ္တြင္ တင္ျခင္းျဖင့္ တစ္ကမာၻလုံးကိုကြန္ယက္ခ်ိတ္ဆက္ျဖန္႔က်က္ဆက္သြယ္အသိေပးၿပီးသားျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Facebook ဟူေသာမီဒီယာသည္ Social (လူ႔အဖြဲ႔အစည္း)အင္အားပင္ျဖစ္သည္။ မီဒီယာအင္အားမွ ပညာျဖန္႔က်က္မႈေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္းဗဟုသုတပြားရပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္ မီဒီယာအင္အားသည္ ပညာဟုု ကၽြန္ုပ္တို႔ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာမိမိသိလိုေသာသတင္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို Facebook စာမ်က္နွာတြင္ ရွာေဖြနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိသိလိုသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကိုရွာေဖြနိုင္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိဘဝတိုးတက္ရာတိုးတက္ေၾကာင္းကိုေလ်ာက္လွမ္းနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- က်န္းမာေရးအေၾကာင္းကိုသိလိုပါက နာမည္ႀကီးဆရာဝန္(သို႔) ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားမွ တင္ဆက္ေပးေသာ Post မ်ားကို Like လုပ္ထားျခင္း၊ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈေလ့လာျခင္းမ်ားႏွင့္ Scholarship ေလွ်ာက္လိုပါက Scholarship အေၾကာင္းကိုတင္ဆက္ေပးေသာေက်ာင္းမ်ား၏ Post မ်ားကို Like လုပ္ထားျခင္း၊ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြျခင္းျဖင့္ မိမိသိလိုေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုရယူနိုင္သည္။

လူမႈကြန္ယက္တြင္ တင္ေသာ post မ်ားသည္ တရားဝင္ Register လုပ္ထားေသာဝက္ဆိုဒ္မ်ား၊သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္၊ စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ မိမိကိုယ္ပိုင္ (Personal Facebook)မ်ားစသည္ျဖင့္ မ်ားစြာေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ ၎တြင္တင္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ အခ်ိဳ႕သည္ လူ႕ေဘာင္ေလာကတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာလူတို႔၏ နိစၥဓူဝမ်ားကိုမွန္မွန္ကန္ကန္ တိတိက်က် ေဖာ္ထုတ္ေရးသားၾက၍ ဗဟုသုတမ်ားစြာရရွိေစသကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕သည္ မီဒီယာအာေဘာ္ လိုရာဆြဲေရးသားမႈမ်ားေၾကာင့္ လူ႕အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ အခ်င္းခ်င္းအျငင္းပြားစရာမ်ားလည္းျဖစ္တတ္ေပသည္။ဆိုလိုသည္မွာမီဒီယာတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပေသာအခ်က္အလက္တိုင္း၊ သတင္းတိုင္းသည္ မွားေနသည္ (သို႕မဟုတ္)အားလုံးမွန္ကန္မွ်တမႈရွိသည္ဟူ၍ မရွိပါ။ 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ Facebook ကိုလႈပ္ရွားမႈပုံရိပ္မ်ား (Community Activity) ၊ မိမိျဖန္႔ေဝလိုေသာဗဟုသုတမ်ား(Knowledge)၊ မိမိ၏ စီးပြားေရးအေၾကာင္းကိုေၾကာ္ျငာျခင္း(Advertisement) ၊ ေရာင္းဝယ္ျခင္း(Online Shopping)စသည္ျဖင့္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳေနသည္ကိုလည္းေတြ႕ရသည္။ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မိမိကိုယ္ပိုင္ Personal Facebook Account တြင္ လြတ္လပ္စြာ မိမိစိတ္တိုင္းက် မိမိတင္လိုသည္မ်ားကိုမွားျခင္း၊ မွန္ျခင္းမခြဲျခားဘဲတင္ေသာ Post မ်ားကိုယခင္က Facebook အသုံးျပဳသူနည္းေနေသးခ်ိန္တြင္ ထိုမတရားခံရမႈမ်ားအတြက္ မည္သို႔မွ်လုပ္၍မရခဲ့ေပ။ ယခုအခါ ပိုမိုပြင့္လင္းျမင္သာလာေသာဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္ Facebook အသုံးျပဳသူမ်ားလာၿပီးသတင္းတစ္ခုသည္ မွားျခင္း၊ မွန္ျခင္းကိုလူမႈကြန္ယက္အဖြဲ႔အစည္းတြင္ သူ႔အျမင္ ကိုယ့္အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးေဝဖန္ခြင့္ရလာၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္တြင္ မအူပင္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးနွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးတုိ႔မွ  နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲကို Facebook စာမ်က္နွာတြင္ အသားေရဖ်က္မႈေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ (၆၆-ဃ)ျဖင့္ အေရးယူျခင္းခံခဲ့ရသည္မွာစာဖတ္သူသိၿပီး ျဖစ္သည္။

သတင္းဌာနတစ္ခုတြင္ ႀကီးၾကပ္သူအယ္ဒီတာ၊ သတင္းေထာက္၊ သတင္းေရးဆရာမ်ားစသည္ျဖင့္ တာဝန္ခြဲေဝမႈမ်ားရွိေပမည္။ ထိုတြင္ ႀကီးၾကပ္သူမွ မကၽြမ္းက်င္ေသးေသာသတင္းေထာက္ကို သတင္းတစ္ပုဒ္တင္ရန္ သတ္မွတ္ပါမည္ဆိုပါစို႔။ သတင္းေထာက္သည္ လူထုတက္ၾကြလႈပ္ရွားမႈ(သို႔) လူထုေထာက္ခံပြဲသတင္းကိုရယူပါသည္ဆိုပါစို႔။ ထိုသတင္းကိုရယူရာတြင္ ေနရာ၊ အခ်ိန္ေန႔ရက္၊ ဘယ္သူကဘယ္သူ႔ကို၊ ဘယ္လို၊ အဘယ့္ေၾကာင့္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ စသည္ျဖင့္ တိတိက်က်ရယူစုံစမ္းေမးျမန္းၿပီးမွ သတင္းအျဖစ္ လူထုကိုေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္သည္။ ထိိုသတင္းကိုေရးသားရာတြင္ ဘက္မလိုက္ေသာ၊ မွ်တမႈရွိေသာ၊ သတင္းကိုသတင္းအတိုင္းေရးသားေဖာ္ျပရမည္မွာသတင္းေထာက္(သို႔) သတင္းေရးဆရာတစ္ေယာက္၏ က်င့္ဝတ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ရယူရာတြင္ တိက်စုံလင္မွန္ကန္မႈမရွိဘဲမိမိအထင္အာေဘာ္အျဖစ္ထပ္ျဖည့္ရာမွာလြဲေခ်ာ္မႈရွိပါက တစ္ဘက္တြင္ မဆိုင္ေသာပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ နစ္နာမႈျဖစ္တတ္သည္လည္းသတိထားရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ Facebook၏အင္အားေၾကာင့္ မတူညီေသာလူ႔ေဘာင္အသိုင္းအဝိုင္း(Diversity)တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္မႈရွိသကဲ့သို႔ Facebook မွတဆင့္အမုန္းပြားေစေသာစာမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေစနိုင္သည္။(Online Shopping) ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္ လူပင္ပန္းျခင္းမွ သက္သာမႈရွိသကဲ့သို႕ ရံဖန္ရံခါ အလိမ္ခံရတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Facebook အသုံးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ပိုင္ Facebook Account တြင္ မိမိစိတ္တိုင္းက် လြတ္လပ္စြာ Post တင္နိုင္ေသာ္လည္းမိမိေရးမည့္ အေၾကာင္းအရာသည္ အမ်ားအတြက္ ထိခိုက္နိုင္ေသာစာမ်ားျဖစ္မည္ေလာဆိုသည္ကိုုဦးစြာစဥ္းစားသုံးသပ္ၿပီးမွသာတင္ရန္လိုအပ္ေပမည္။ စာဖတ္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းမိမိဖတ္လိုက္ရေသာစာသည္ မွန္ကန္မွ်တေသာအခ်က္အလက္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ စဥ္းစားေတြးေတာၿပီးမွ ယုံၾကည္ရန္လိုအပ္ေပမည္။

နန္းခမ္းေကာင္
ခြန္ျဖားဗြာခမ္း
Powered by Blogger.