Monday, November 19, 2018

ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၁၉) ရက္


ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္၊ ေရးသားခြင့္၊ သေဘာထားကြဲလြဲခြင့္ႏွင့္ ေ၀ဖန္ပိုင္ခြင့္၊ ေထာက္ျပပိုင္ခြင့္ ရိွသည္ဟု စာေရးသူအေနျဖင့္ သိရိွနားလည္ထားသည့္အတြက္ အရိွကိုအရိွအတိုင္း၊ ျမင္သည္ကို ျမင္သည့္အတိုင္း ေရးသားရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူအား ဤအေၾကာင္းအရာ ေရးျဖစ္ေအာင္ တြန္းအားေပးသည့္အရာမွာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း(၃၀၀) ေခ်းယူရန္ (၃.၁.၂၀၁၅) ရက္ေန႔တြင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွလည္း (၂၅.၈.၂၀၁၅)ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း (၅.၆.၂၀၁၈)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အ႒မပုံမွန္အစည္း အေ၀း သတၱမေန႔တြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးမႈအရ သိရိွရပါသည္။ အဆိုပါ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သန္း(၃၀၀)ျဖင့္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရိွေရးစီမံကိန္း(NEP)အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္ကာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရိွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မရရိွေသးေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ဓာတ္အားစနစ္ မွ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္(၄)ခု ေရးဆြဲ၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ဟု တစ္ေန၀င္ တစ္ေနထြက္၊ လခ်ီ၊ ႏွစ္ခ်ီ ေစာင့္ေမွ်ာ္လွ်က္ရိွေသာ စာေရးသူအပါအ၀င္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားလည္း ၾကားသိရသည့္အတြက္ မ်ားစြာ၀မ္းသာပီတိ ျဖစ္ရပါသည္။

အဆိုပါ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွေရး (NEP)စီမံကိန္း၏ အဆင့္(၄)ဆင့္မွာ ပထမအဆင့္ အေနျဖင့္ ပင္မဓာတ္အားစနစ္မွ (၂)မိုင္ပတ္လည္အတြင္း ေက်းရြာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယအဆင့္ (၂)မိုင္မွ (၅)မိုင္ပတ္လည္အတြင္း ေက်းရြာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ တတိယအဆင့္ (၅)မိုင္မွ (၁၀)မိုင္ ပတ္လည္အတြင္း ေက်းရြာမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ စတုတၳအဆင့္ (၁၀)မိုင္အထက္ ေက်းရြာမ်ားကို ၆၆ ေကဗီြႏွင့္ ၃၃ ေကဗီြ ဓာတ္အားခြဲရုံမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္၍လည္းေကာင္း ဦးစားေပးအဆင့္အလိုက္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွသည္ဟု ၀မ္းသာစြာ သိရိွရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရိွေရး (NEP) စီမံကိန္း၏ အဆင့္(၄)ဆင့္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ပထမအဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေသာ (၂)မိုင္ ပတ္လည္ ေက်းရြာမ်ား ဓာတ္အားရရိွေရးကို ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ကမာၻ႔ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ လိုအပ္ ေသာ ဓာတ္အားခြဲရုံပစၥည္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာတင္ဒါေခၚ ၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္သည္ဟု သိရိွရပါသည္။ ပထမအဆင့္ ပင္မဓာတ္အားစနစ္မွ (၂)မိုင္ပတ္လည္ ေက်းရြာမ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးပါက (NEP)၏ ဒုတိယအဆင့္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္လက္၍လည္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕အမွန္တကယ္ေျမျပင္တြင္ ၂၀၁၆ - ၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကတည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ (NEP)၏ ပထမအဆင့္၀င္ ပင္မဓာတ္အားစနစ္မွ (၂)မိုင္ပတ္ လည္ေက်းရြာမ်ားအား ယေန႔ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး စီး၍ မီးလင္းေနသည့္ေက်းရြာမ်ား မေတြ႕ရိွရေသးသည္မွာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ ေက်းရြာေနျပည္သူမ်ား အတြက္ ျပန္ေျပာင္းေျပာဆိုမည္ဆိုပါက ၀မ္းနည္းရုံမွ်အပ ဘာမွ်မတတ္ႏိုင္ေပ။

’’မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာရျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွေသးသည္မွာ မသိရပါ၊ မည္သည့္အခက္အခဲေၾကာင့္ ဆိုသည္မွာလည္း မသိရပါ)’’ ျပည္သူမ်ားသိထား သည္မွာ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေပၚ ေပးထားသည့္ ကတိက၀တ္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္းႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ အားနည္းေနေသးသည္ဟု နားလည္ယူဆမိပါသည္။

(NEP)၏ အဆင့္တစ္ဆင့္ခ်င္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အခ်ိန္ကာလမည္မွ် ၾကာျမင့္မည္ကို မသိရိွရသည့္အတြက္ အစိုးရမွ သြယ္တန္းေပးမည့္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ေက်းလက္ေတာရြာေန ျပည္သူမ်ားမွ အားကိုးတႀကီး ေသေရးရွင္ေရးသမွ် ေစာင့္ေမွ်ာ္ရုံကလႊဲ၍ အျခားဘာမွမတတ္ႏိုင္ ေနာက္ဆုံး တြင္ ‘‘ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀း’’ ဆုိသည့္စကားအတိုင္း မိမိတို႔လူသားအားလုံးတို႔သည္ ဧည့္သည္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးထိန္ထိန္လင္းေအာင္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ရင္းေမွ်ာ္ရင္းႏွင့္ပင္ အခ်ိန္တန္၍ ဘ၀ ေန၀င္ခ်ိန္ကို ရင္ဆိုင္ျဖတ္သန္းၾကသည္မ်ား မနည္းလွေတာ့ေပ။

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးသည္ အေရးပါသည့္ က႑တစ္ခုအေနျဖင့္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွမွသာလွ်င္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျပဳေစမည့္ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သိရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး လူေနမႈဘ၀ အဆင့္ အတန္းျမွင့္တက္လာမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ေက်းလက္လူေနမႈ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အသိပညာ ဗဟု သုတပိုင္းတြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားျဖစ္ သည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္ၿပီး မိသားစုအတြက္ တစ္ႏိုင္ တစ္ပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား ဖန္တီးေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွသာ ’’၂၀၀၈ - ခုႏွစ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒ အခန္း(၁) ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမူမ်ား၏ ပုဒ္မ၂၂။ (ဂ)အရ ႏိုင္ငံေတာ္သည္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးေန သည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး စသည္တို႔ ပါ၀င္ ေသာ လူမႈစီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္မည္’’ ဟူ၍ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတိုင္း ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ စီမံ ကိန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ကာလ၊ ႏွစ္မ်ားအတြင္း အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုမွသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေက်းလက္ေန ျပည္သူလူထုမ်ားအေပၚ တာ၀န္ေက်ေသာ ယုံၾကည္ရေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရဟု ေခၚဆိုထိုက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လူဦးေရေနထိုင္မႈ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္သူဦးေရ (၃၀%)ႏွင့္ ေက်းလက္ေနထိုင္သူဦးေရ (၇၀%)ရိွသည္ဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ားသည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား အခြင့္အေရး ပိုမိုရရိွသည့္အျပင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး စသည့္ အခန္းက႑မ်ားတြင္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈက႑တြင္ အဆ မတန္ ကြာျခားလြန္းလွပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပ၏ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းရရိွေရးသည္ လြယ္ကူသည့္အျပင္ ကုန္က် စရိတ္သက္သာစြာႏွင့္ လ်င္ျမန္စြာ ရရိွေနပါသည္။ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ ယေန႔ခ်ိန္ထိ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ေထာက္ပံ့ေငြ အကူအညီမ်ားျဖင့္ သြယ္တန္းေပး၍ လွ်ပ္စစ္မီးရရိွသည္မွာ အလြန္နည္းပါေသးသည္။

ယေန႔ မိမိေနထိုင္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ရိွ ေက်းရြာမ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးထိန္ထိန္လင္းႏိုင္သည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမွ သြယ္တန္းေပးျခင္းမဟုတ္ပဲ အစိုးရမွ သြယ္တန္းေပးမည့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္အတြက္ ျပည္သူမ်ားမွ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ တတ္ႏိုင္သည့္ျပည္သူမ်ားသည္ အခက္အခဲမရိွေသာ္လည္း မတတ္ ႏိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားသည္ အခက္အခဲ၊ အၾကပ္အတည္းမ်ားၾကားမွ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေငြတိုးေခ်းၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုအၾကပ္အတည္းမ်ားၾကားမွ ကုိယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ မီးလင္းေရး ေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး တစ္အိမ္ေထာင္လွ်င္ က်ပ္(၁၀)သိန္းမွ (၁၇)သိန္းထိ အကုန္အက်ခံ သြယ္တန္း ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထိုကဲ့သုိ႔ သြယ္တန္းႏိုင္ေရးအတြက္ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ေငြေၾကးမ်ားကို ႀကိဳတင္စုေဆာင္းၾက ရပါသည္။ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္အား ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက မ်ားစြာ ကြာျခားလွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲခ်မ္းသာ ကြာဟသည္ထက္ ကြာဟေနရသည္ဟု သုံးသပ္မိပါသည္။

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားသည္ ၂၀၁၀ - ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၅ - ခုႏွစ္မတိုင္ခင္ထိ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ား အထိုက္အေလ်ာက္ အဆင္ေျပၾကသည့္အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ေငြကုန္ေၾကးက်ခံ၍ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ စနစ္ျဖင့္ သြယ္တန္းႏိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုေနာက္ပိုင္းတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္မေျပမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕ရျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သြယ္တန္းေပးမည့္ လွ်ပ္စစ္မီးကို အားကိုးတႀကီး ေစာင့္ ေမွ်ာ္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီး မရရိွေသးသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနရသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရိွ ျပည္သူမ်ားအား ၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အမ်ိဳးသားလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရိွေရး (NEP)စီမံကိန္း၏ သတ္မွတ္ထားသည့္အဆင့္မ်ားကို အဆင့္လိုက္ မည္သည့္ႏွစ္၊ မည္သည့္လ၊ မည္သည့္ရက္အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးလင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို ျပည္သူ လူထုမ်ားမွ သိရိွျခင္းမရိွေသာ္လည္း ၂၀၃၀ - ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီးလင္းမည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာနမွ မူအရ ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည္ဟု သိရိွထားပါသည္။

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားမွ ျပန္လည္ေျပာဆိုလာသည္မွာ လက္ရိွ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာနမွ ၂၀၃၀ - ခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံး လွ်ပ္စစ္မီးလင္းမည္ဟု ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း ေနာင္လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ထပ္မံတက္လာမည့္ အစိုးရမွ ခ်မွတ္ထားသည့္မူအတိုင္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳပဲ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ သက္တမ္းထပ္မံတိုးျမွင့္ျခင္း စသျဖင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္လာပါက မီးလင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရ၏ အစီအမံ၊ အကူအညီ၊ အေထာက္အပ့ံျဖင့္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသည့္ ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀သည္ ‘‘ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေ၀းသည္ထက္ ေ၀းေနအုံး’’ မည္။ လူေနမႈအဆင့္အတန္း တိုးတက္ျမင့္မားလာေရး သည္လည္း အလွမ္းေ၀းေနအုံးမည္ဟု ျမင္ေနမိပါေၾကာင္း ေက်းလက္ေန ျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ရင္းတြင္း ခံစားခ်က္အား အျပဳသေဘာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ခြန္ေနာင္လြဳမ္း

Powered by Blogger.