Wednesday, November 28, 2018

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ပအုိ၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(PNO) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ဌာေနအဖြဲ႕နာယက ဦးေအာင္ခမ္းထီအားလက္ခံေတြ႕ဆုံ၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကိစၥရပ္မ်ားေဆြးေႏြး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ (၂၉) ရက္
ေနျပည္ေတာ္၊ ႏုိ၀င္ဘာ - (၂၈)၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္သည္ ပအုိ၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ (PNO) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႔စစ္ဌာေနအဖြဲ႕နာယက ဦးေအာင္ခမ္းထီ အား ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံၿပီး နယ္ေျမေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးဆုိင္ရာမ်ားအားေဆြးေႏြးသည္။

အဆုိပါေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သန္းထြန္းဦးႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ပအုိ၀္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(PNO) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႕စစ္ဌာေနအဖြဲ႕နာယကႏွင့္အတူ ဗဟုိေကာ္မတီ၀င္ ဦးခြန္ျမင့္ေအာင္ႏွင့္ ပအုိ၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(PNO)အဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံစဥ္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ယခုအခါတြင္ပအုိ၀္းေဒသသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း လ်က္ရွိၿပီး ပအုိ၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(PNO)၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတူနယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးသာမက ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ  အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးကိုအေျခခံေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ေရေကာင္းေရသန္႔ရရွိရန္လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေဒသတြင္းရွိမ်ိဳးဆက္သစ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားမွ အတန္းပညာျမင့္မားေသာ ပညာတတ္မ်ားထြက္ေပၚလာၿပီး မိမိတုိ႔နယ္ေျမဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလုိေၾကာင္း၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ပညာေကာင္းမြန္စြာသင္ၾကားႏုိင္ေစရန္ အတြက္ ေဒသအသီးသီးတြင္ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းမ်ားရွိထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပညာသင္ၾကားႏုိင္ရန္ အတြက္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္ရန္လုိအပ္ၿပီး က်န္းမာေရးကုိ ထိခိုက္ေစႏုိင္သည့္ အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္းစားသုံးျခင္းမ်ားမျပဳလုပ္ရန္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိေနေသာပအုိ၀္းေဒသကုိ စံနမူနာျပ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကေစလုိေၾကာင္း၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း တပ္မေတာ္အေနျဖင့္တတ္ႏုိင္သည့္ဘက္မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ျပည္သူမ်ားမွေရြးခ်ယ္သည့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းေပၚ၌ ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိရာတြင္ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ အဓိက အေရးပါေသာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လည္း တည္ရွိၿပီးျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္းစုေပါင္းေနထုိင္ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားအားလုံးက ျမန္မာစိတ္ဓာတ္ေမြး၍ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ ညီရင္းအစ္ကုိသဖြယ္စိတ္ဓာတ္၊ မိသားစုသဖြယ္ စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားအားလုံး အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပါအ၀င္ နယ္ပယ္ေပါင္းစုံ၌ အသိပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားအျဖစ္ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳႏုိင္ၾကရန္၊ မိမိေနရာ ၊ မိမိေဒသအတြက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ၾကေစလုိေၾကာင္း၊  အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ ပါက ၿပိဳင္ဘက္လုိႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံတြင္းေနထုိင္မႈအတြက္ တစ္မိသားစုစိတ္ျဖင့္ေနထုိင္ၾကရန္လုိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ပအုိ၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(PNO) နာယကက ပအုိ၀္းေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တပ္မေတာ္မွကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ တုိင္းရင္းသားအားလုံးသည္ တစ္ေျမတည္းေန၊ တစ္ေရတည္းေသာက္၊ တစ္ေလတည္း႐ႈ႐ႈိက္ ေနၾကရေသာေၾကာင့္ အားလုံးတစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္း စည္းလုံးညီၫြတ္စြာျဖင့္ ေနထုိင္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတုိ႔ပအုိ၀္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ ႏုိင္ငံအႏွံ႕အျပားတြင္ မ်ားစြာေနထုိင္ၾကသည္ လည္းျဖစ္၍ တုိင္းရင္းသားအားလုံးအေပၚ လူမ်ိဳးစြဲမထားဘဲ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကေၾကာင္းေျပာၾကား သည္။

ယင္းေနာက္ ပအုိ၀္းေဒသတြင္စုိက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာ၌ တပ္မေတာ္မွ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အေျခအေနမ်ား၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ အေျခအေနမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႕ဆုံပြဲအၿပီးတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ပအုိ၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ (PNO) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႕စစ္ နာယကတုိ႔သည္အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား အျပန္အလွန္ေပးအပ္ ၾကသည္။ ထုိ႔ေနာက္တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ပအုိ၀္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕(PNO) အသြင္ေျပာင္းျပည္သူ႕စစ္ဌာေနအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအား လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္ၿပီး အမွတ္တရစုေပါင္းဓာတ္ပုံ႐ုိက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

credit - http://cincds.gov.mm/node/1081
Powered by Blogger.