Wednesday, December 5, 2018

ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ နားဟီးေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ျပည္သူလူထုေတြ႔ဆုံပြဲက်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ (၆)ရက္
ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ နားဟီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဟမ္းဆီးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရုံး၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာနႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ရုံးတို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ(၅)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္သူလူထုေတြ႔ဆုံပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဥကၠ႒ျဖားခြန္ယြန္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ယခုေတြ႕ဆုံပြဲသည့္ ဗဟိုမွ တာ၀န္ရိွပုဂိၢဳလ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာပူးေပါင္းၿပီး ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးစရာရိွသည္မ်ား၊ ျပည္သူမ်ားမွ သိသင့္သိထိုက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပည္သူမ်ားထံ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းယေန႔တြင္ ရရွိလာမည့္အသိပညာ၊ ဗဟုသုတႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကိုမိမိတို႔ေက်းရြာျပန္ေရာက္လွ်င္ မတက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းျပန္လည္မွ်ေဝၾကရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ တက္ေရာက္လာသည့္ျပည္သူမ်ားသည္လည္း မိမိအကိ်ဳး၊ ေဒသအက်ိဳး၊ ရပ္ရြာအက်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအက်ိဳးအတြက္ ရည္ရြယ္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဌာန၊ ဌာနမွဴး ခြန္ေစာလြင္က ျပည္သူလူထုေတြ႔ဆုံရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဌာနမွလုပ္ေဆာင္ေနေသာလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ အတြင္းေရးမွဴး(၃) ျဖားခြန္တင္ထြဋ္က ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးမူဝါဒလမ္းစဥ္ႏွင့္ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)မွ ေဆာင္ရြက္ေနေသာအမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ စားသူံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဌာန ၀န္ထမ္းေစာေႏြဝင္းက ပိုးသတ္ေဆးသုံးစြဲျခင္း သုံးစြဲပုံ၊ သုံးစြဲနည္း၊ ေကာင္းက်ိဳး/ဆုိးက်ိဳးႏွင့္၊ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၊ ဦးစီးအရာရွိ ခြန္ေက်ာ္ေဌးက စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား၊ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈစသည္မ်ားကို အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။ စားသုံးသူအခြင့္အေရးမ်ားသည္ ေမြးရာပါအခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားေန႔စဥ္စားေသာက္ အသုံးျပဳေနသည့္ အစား၊ အေသာက္၊ ေဆးဝါး၊ အသုံးအေဆာင္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႕ကိုသက္ဆိုင္သည့္ ဗဟုသုတအခ်က္အလက္မ်ားရရွိခြင့္၊ သိရွိခြင့္၊ ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေနသည့္ မတရားအႏိုင္က်င့္မႈ၊ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္တိုင္ၾကားၿပီး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပိုင္ခြင့္၊ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းစြာအသုံးျပဳႏိုင္ခြင့္၊ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ (စိတ္ႀကိဳက္ဝယ္ယူႏိုင္ခြင့္)၊ အေရးယူတိုင္တန္းႏိုင္မႈႏွင့္ မွန္ကန္ေသာေျဖရွင္းမႈရရွိႏိုင္ခြင့္၊ မွ်တေသာဆက္ဆံမႈ၊ ကုန္စည္ပါ အခ်က္အလက္/ အညႊန္းမ်ားအတိုင္းလိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ မဲဆႏၵရွင္ျပည္သူမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကိုဌာနဆိုင္ရာသို႔ တင္ျပျခင္း နည္းလမ္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ေရးရာဌာန၊ ဌာနမွဴး ခြန္ေအာင္ႏိုင္မွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဥပေဒေရးရာဌာန ခြန္ထိြဳင္းမွ ေသာ္လည္းေကာင္းအသီးသီးရွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ ျပည္သူလူထုမ်ားမွ ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) အေပၚသိရွိလိုသည္မ်ားႏွင့္ မရွင္းလင္းေသာအခ်က္မ်ားကိုေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္း၊ အႀကံဥာဏ္မ်ားေပးျခင္းအေပၚသက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ကိုယ္စား၊ နားဟီးေက်းရြာအုပ္စု(အိြဳင္နားရီ) ဥကၠ႒ ျဖားခြန္ေအာင္ထြဥ္က ေက်းဇူးတင္စကားႏွင့္ နိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရိွရပါသည္။

အဆိုပါျပည္သူလူထုေတြ႔ဆုံပြဲအခမ္းအနားသို႔ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO)၊ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရုံး၊ အတြင္းေရးမွဴး(၃) ျဖားခြန္တင္ထြဋ္ႏွင့္အဖြဲ႕၊ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(PNO) ေက်ာက္တလုံးႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဥကၠ႒ ျဖားခြန္ယြန္းႏွင့္ အဖြဲ႕၊ နားဟီးေက်းရြာအုပ္စုအတြင္းရိွ ေက်းရြာမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀၀)ေက်ာ္တက္ေရာက္ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

မိြဳးပိုမူး(စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.