Thursday, January 10, 2019

ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈပေပ်ာက္ေအာင္ ဘယ္လိုကုစားမလဲ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၀)ရက္


ဤေဆာင္းပါးကို ေရးသားရျခင္းသည္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူတို႔အား ဘိန္းမ်ားကိုပိုမိုစိုက္ပ်ဳိးလာေစရန္ အားေပးအားေျမွာက္ေထာက္ခံသည့္သေဘာမ်ဳိးမဟုတ္သည္ကို ဦးစြာနားလည္ေပးေစလိုပါသည္။ ကဲ့ရဲ့ရႈတ္ခ်လိုေသာသေဘာထားမ်ဳိးမဟုတ္ေပ။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈပေပ်ာက္ေရး စီမံကိန္းဆိုၿပီး ဘိန္းခင္းမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဘိန္းခင္းမ်ားဖ်က္ဆီးခံရၿပီးေနာက္ ဘိန္းစိုက္သူတို႔၏ဘဝ အေျခအေနမ်ားသည္လည္းေကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေျမေနရာေဒသႏွင့္ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းမရွိ၍ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈတစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ အားကိုးအားထားျပဳရေသာေၾကာင့္ ဘိန္းခင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးခံရၿပီး ေနာက္ႀကဳံေတြ႕လာရမည့္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈပေပ်ာက္ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္တို႔ကို စာေရးသူဉာဏ္မွီသမွ် ေရးသားတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သက္ရွိလူသားသတၱဝါအားလုံးတို႔သည္ အသက္ရွင္သန္ႀကီးထြားရန္အတြက္ ေရေျမေနရာေဒသအလိုက္ မိမိတို႔ကြ်မ္းက်င္ရာနည္းပညာအလုပ္ျဖင့္ အသက္ေမြးမႈကိုျပဳၾကရေလသည္။ မိမိတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအခ်ဳိ႕တြင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈရွိသည္ကို မ်ားစြာေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဘိန္းစိုက္သူတို႔အားအနီးကပ္ေလ့လာၿပီးမွသာလွ်င္ ဘိန္းစိုက္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္သူတို႔၏ဘဝကို စာနာနားလည္လာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ဘိန္းစိုက္သူအမ်ားစုတို႔အား အနီးကပ္သုံးသပ္ၾကည့္ရာတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအေျခေနအရ အျခားသီးႏွံမ်ားစိုက္ပ်ဳိးလွ်င္လည္း သယ္ယူရန္ခက္ခဲျခင္း၊ ပုံမွန္ေစ်းကြက္ႏွင့္ပုံမွန္ေစ်းႏႈန္းအာမခံခ်က္မ်ားမရွိျခင္းေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးရျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဘိန္းစိုက္ျခင္းသည္လည္း လြယ္ကူေသာကိစၥမဟုတ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးမႈစရိတ္ႀကီးမားျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္လြတ္ကင္းေသာအရာမဟုတ္၍ ဝယ္လိုအားပုံမွန္မရွိေသာ္လည္း သယ္ယူရာတြင္လြယ္ကူျခင္း၊ ေငြမ်ားေဖာေဖာသီသီရျခင္း စသည့္အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ဳိးရျခင္းျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အျခားသီးႏွံမ်ားကိုမစိုက္ပ်ဳိးေတာ့ဘဲ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိး၍ရရွိလာေသာေငြေၾကးျဖင့္ မိမိတို႔၏ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္သားသမီးတို႔၏ပညာေရးတို႔ကို ရုန္းကန္၍ေျဖရွင္းၾကရသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရပါသည္။ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘိန္းစုိုက္ပ်ဳိးမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းဘိန္းခင္းမ်ားဖ်က္ဆီးျခင္းလုပ္ငန္းတို႔ကို ပုံမွန္ျပဳလုပ္ပါေသာ္လည္း သိသိသာသာေလ်ာ့က်သြားျခင္းမရွိသည့္အျပင္ ပို၍သာတိုးလာသည္ကိုေတြ႕ရွိရပါသည္။ ဤကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ နည္းလမ္းမွန္မဟုတ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူတို႔အား အႏိုင္က်င့္ရာမ်ားေရာက္မလားဟု စာေရးသူထင္မိပါသည္။ “ဗိုက္ဆာေသာသူကို တရားေဟာ၍မရေပ၊ လိုအပ္ေသာအစာအာဟာရတို႔ကို ေကြ်းေမြးၿပီးမွ တရားေဟာလွ်င္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္သည္” ဟု ဆိုသည့္စကားပုံအတိုင္းပင္ ဘိန္းစိုက္သူတို႔အားအသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ားမၾကာခဏ (ပုံမွန္) ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္လာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္း ထို႔အျပင္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ဘိန္းအစားထိုးသီးႏွံမ်ဳိးေစ့မ်ားရရွိေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မ်ဳိးေစ့မ်ားသည္လည္း ေဒသ၏ပထဝီအေနအထားႏွင့္ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး ေစ်းကြက္အာမခံခ်က္လည္း ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္မွန္ေသာမ်ဳိးေစ့ႏွင့္အာမခံခ်က္ရွိေသာ ေစ်းကြက္စနစ္တို႔ကိုေဖာ္ေဆာင္ေပးလွ်င္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈသည္ အလိုလိုတိုက္ဖ်က္ၿပီးသားျဖစ္လိမ့္မည္ဟု စာေရးသူယုံၾကည္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စိုက္ပ်ဳိးေရးကိုအားထားသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အထက္ပါလိုအပ္ခ်က္တို႔ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ လူသားအားလုံး၏အႏၱာရာယ္ျဖစ္ေသာ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈသည္လည္း အလိုလိုပေပ်ာက္သြားလိမ့္မည္ဟု တင္ျပရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ခြန္ေဗေျခာင္ လြယ္ေမာ္ေဟ့
Powered by Blogger.