Thursday, January 24, 2019

ေပ(၁၂၀x၃၀)ရွိ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပင္ခင္ေက်းရြာအုပ္စု အမကမူလြန္ပင္ခင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၄) ရက္
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ပ့ံပိုးကူညီမႈ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နိပြန္ေဖာင္ေဒ႐ွင္း၏ ရံပုံေငြေထာက္ပံ့မႈျဖင့္ (ေစတနာအဖြဲ႔)ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားပူးေပါင္းေဆာက္လုပ္သည့္ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပင္ခင္ေက်းရြာအုပ္စု အမက(မူလြန္)ပင္ခင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန သို႔ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၂၄)ရက္ေန႔ နံနက္(၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ လြဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ ေၾကာင္းသိရပါသည္။

ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား ပင္ခင္ေက်ာင္းထိုင္နာယကဆရာေတာ္၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠဌျဖားခြန္စံလြင္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ျဖားခြန္ေမာင္ေသာင္းႏွင့္ ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္ျဖားခြန္ေစာေအာင္၊ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း (ေစတနာအဖြဲ႔) မွဆရာမေဒၚေအးေအးသန္႔၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ ၾကားေရးမွဴးဦးခင္ေမာင္သက္တို႔ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီးသည္ႏွင့္ အမွတ္တရသစ္ပင္စိုက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠဌဦးခြန္စံလြင္မွ "၂၀၁၄ ခုႏွစ္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ စစ္တမ္းမ်ားအရျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသက္(၅)ႏွစ္မွ (၁၆)ႏွစ္အထိ ကေလး(၂.၇)သန္းမွာ ေက်ာင္းလုံးအေနဖူးသူႏွင့္ တ၀က္တပ်က္ႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္သြားရသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသက္(၁၅)ႏွစ္နွင့္ အထက္ စာအတတ္သူဦး ေရမွာလည္း(၃.၅)သန္းရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ျဖည့္ဆည္း ေပးစရာမ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မိဘဆရာပူးေပါင္းကေလးပညာေကာင္း ဆိုသည့္ေဆာင္ ပုဒ္အတိုင္း လိုက္နာ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကလိုေၾကာင္းႏွင့္ မိဘျပည္သူမ်ား သိသင့္သိထိုက္သည့္ ပညာဗဟုသုတမ်ား” ကို တိုက္တြန္းအမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ျပီး ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္းက ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၏ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္ေတြ ဘယ္လိုႀကိဳးစားလာခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းမ်ား၊ မိဘေတြနဲ႔သားသမီးေတြကို ဘယ္လိုတြန္းလွန္ခဲ့ရသည့္အေၾကာင္းမ်ား၊ သားသမီးေတြဟာ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ဘယ္လိုအေနအထားမ်ဳိးေဆာင္ရြက္ရင္ေကာင္းမလဲ အေၾကာင္းမ်ား၊ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းရဲ့ အမွတ္တရျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္ေကာင္း ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးခင္ေမာင္ သက္ႏွင့္နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း (ေစတနာအဖြဲ႔) မွဆရာမေဒၚေအးေအးသန္႔တို႔မွလည္း ၎တို႔၏ လုပ္ငန္းစဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ လည္းေကာင္းအက်ယ္တ၀င့္ အမွာစကားအသီးသီးေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း၊ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားေပးအပ္ျခင္း၊ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအတြက္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း (ေစတနာအဖြဲ႔)မွ ရံပံုေငြ (၈၆)သိန္းကို ျပန္လည္ေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အထိမ္းအမွတ္အေနျဖင့္ အလံမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ပင္ခင္ေက်းရြာအုပ္စုေဒသခံမ်ားအားလုံးကိုယ္စား ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္တီ ဦးတင္ထြန္းမွ ယခုလိုမေမ်ာ္လင့္ဘဲ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေပ (၁၂၀x၃၀) ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အျပင္ ေက်ာင္းသံုုးပရိေဘာဂမ်ားအား ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အလြန္ေက်းဇူးတင္၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ မၾကာေတာ့မယ့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုမွာ ဤေဒသမွ ရွိၾကတဲ့ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ကေလးမ်ားအားလံုး ဤေက်ာင္းေဆာင္သစ္တြင္ လူသစ္စိတ္သစ္ဘ၀သစ္ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာပညာသင္ၾကားရေတာ့မယ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဤေက်ာင္းေဆာင္သစ္ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အဖက္ဖက္မွကူညီေပးေသာ လူႀကီးမင္းမ်ားဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ ေက်းဇူးတင္ထိုက္တူအားကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ ပင္ခင္အမကမူလြန္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကို  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ နိပြန္ေဖာင္ေဒ႐ွင္း၏ ရံပုံေငြေထာက္ပ့ံမႈျဖင့္ ေစတနာအဖြဲ႔မွ သိန္း(၅၂၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားမွ သိန္း(၈၆)ေက်ာ္ ပါ၀င္လွဴဒါန္းျပီး ေပ(၁၂၀x၃၀) တစ္ထပ္ေက်ာင္း၊ အုတ္နံရံ၊ အဂၤေတၾကမ္းခင္း၊ အလူဇင့္သြပ္မိုး၊ (၅)ခန္းတြဲ ေရေလာင္းအိမ္သာတစ္လုံး၊ (၅ x ၅ x ၅)ေပအရြယ္ ေရေလွာင္ကန္(၁)ကန္၊ အလံတိုင္၊ ေက်ာင္းသားစာေရးခုံႏွင့္ထိုင္ခုံ(၅၀)စုံ၊ ဆရာ/မ စားပြဲခုံ ႏွင့္ထိုင္ခုံ(၅)စုံ၊ ၀ိုက္ေဘာ့ (၅)ခ်ပ္ႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံအတြက္ (၈၆)သိန္းး ေပးအပ္လွဴဒါန္းေက်ာင္းသိရပါသည္။

ပင္ခင္ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ျဖားခြန္ေမာင္ႀကီးက လြန္ခဲ့ေသာ (၃/၄)ႏွစ္ ေက်ာင္းေဆာင္မေလာက္သည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုႀကံဳေတြ႔ရၿပီး ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမာ စာသင္ရတယ္ အဲ့ကေနတဆင့္ ဘုန္းႀကီးကဦးေဆာင္ၿပီး ဒီေနရာမွာ ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ယခုေတာ့ ေစတနာအဖြဲ႔က ထပ္ၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ထပ္မံေဆာက္လုပ္ေပးတဲ့အတြက္ ပိုၿပီးအဆင္ေျပတာေပါ့။ ပင္ခင္အလက(မူလြန္)ေက်ာင္းမွာ ေက်ာင္းသားဦးေရ (၁၄၂)ဦး ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိသည္။ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္္ခင္ေက်းရြာအုပ္စုသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အစားထိုးဖြ႕ံၿဖိဳးမႈ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္း(Pilot Project)တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။

ထုိအခမ္းအနားသို႔ ပအို၀္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေဒသဦးစီးဥကၠဌ ျဖားခြန္စံလြင္ႏွင့္ အဖြဲ႔မ်ား၊ ပအို၀္းအမ်ဳိးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(PNO)ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုုးမွ တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ပါရမီဖံြ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ယက္ ဥကၠ႒ဦးေအာင္ခင္ႏွင့္အဖဲြ႔မ်ား၊ ပင္ေလာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျဖားခြန္ေမာင္ေသာင္း၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ျဖားခြန္ေစာေအာင္၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္သက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုင္းခ်မ္းေျမ႕၀င္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး ဦးထိန္၀င္းေအာင္၊ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း(ေစတနာအဖြဲ႔)မွ တာ၀န္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား၊ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႕မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားေသာဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

နန္းခမ္းေဗြ
Powered by Blogger.