Monday, April 29, 2019

တကၠသိုလ္လူငယ္မ်ားထံမွ အတုယူသင့္သည့္ တစ္စိပ္တစ္ပိုင္းေသာ အရာတစ္ခု

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၃၀)ရက္


မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာရွိသည့္အနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈကို အနည္းက်ဥ္းမွ်ေဝရင္း အတုယူသင့္ပံုကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုး ၿခံဳငံုၾကည့္လွ်င္လည္း ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာရွိသည္ကို လူတိုင္းႀကံဳေတြ႕ထိေတြ႕မိမည္ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားအားလံုးမ်ားသည္လည္း မိမိလူမ်ိဳးအလိုက္ တိုးတက္ဖြံၿဖိဳးေအာင္ အစဥ္ႀကိဳးစားေျပာင္းလဲေနၿပီျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအတြက္ အတုယူဖြယ္ရာေကာင္းသည့္အရာတစ္ခုကို စာေရးသူတစ္ဦး၏ အေတြးထင္ျမင္ခ်က္အေနျဖင့္ မွ်ေဝလုိပါသည္။

၂၀၁၅-ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းပညာသင္ႏွစ္အရေတြ႕ရွိရသည့္ ထူးျခားမႈတစ္ခုမွာအဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ ပညာေလ့လာဆည္းပူးသင္ယူေနေသာ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေက်ာင္းတြင္ အင္အားမ်ားလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရေပသည္။ ထုိ႔ျပင္ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား၏ အင္အားကုိ ျပသရံုတင္မက မိမိတို႔၏ရိုးရာအစဥ္ဓေလ့ကိုပါ ျမန္မာသိေအာင္ ကမၻာသိေအာင္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ စြမ္းအားကို ျပသေနၿပီျဖစ္သည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးေကာလိပ္၊ တကၠသိုလ္တိုင္းရွိ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ပအိုဝ္းရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ကို ထိန္းသိမ္းသည့္အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ပညာသင္ယူဆည္းပူးေနေသာေက်ာင္းေတာ္ရွိ လူငယ္မ်ားစုရံုးၿပီး စည္းလံုးညီညာစြာ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားေမာင္မယ္ သစ္လြင္ႀကိဳဆို/ ႏႈတ္ဆက္/ ဆုႏွင္းေပးအပ္ပြဲကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပ ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ယေန႔ေခတ္ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားေမာင္မယ္မ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္မိမိတုိ႔လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္း၍ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ  ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားေမာင္မယ္ သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲ/ ႏႈတ္ဆက္/ ဆုႏွင္း ေပးအပ္ပြဲကို တစ္လွည့္စီလိုက္လံအားေပးျခင္းျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းကာ စည္ကားတုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ေအာက္ျမန္မာျပည္ရွိ ပအိုဝ္းေက်ာင္းသူ/သားမ်ားသည္ အထက္ျမန္မာျပည္ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားေမာင္မယ္မ်ားအား လာေရာက္ေလ့လာေဖ်ာ္ေျဖရန္ ဖိတ္ၾကားၿပီး အထက္ျမန္မာျပည္ရွိ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္တိုင္းမွ ျပဳလုပ္က်င္းပရာတြင္လည္း ေအာက္ျမန္မာျပည္တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ရွိ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားကို ဖိတ္ၾကားျခင္းျဖင့္ အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ အားေပးျခင္း၊ ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား၏ စည္းလံုးညီညြတ္မႈ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ ရွင္သန္ထက္ျမက္မႈ၊ တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္းျဖစ္မႈ၊ အခ်င္းခ်င္းရိုင္းပင္းကူညီမႈကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေပမည္။

မိမိတို႔လူမ်ိဳးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အဓိကေနရာတြင္ တာဝန္က်ေသာ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားသည္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတြင္ တအိုးတည္းသာရွိေၾကာင္း လူမ်ိဳး၏ ရိုးရာဓေလ့ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ အင္အားမ်ား၊ စြမ္းအားမ်ားကို ေနရာအႏွံအျပားတြင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ရွင္သန္ထက္ျမက္စြာျဖင့္ ျပသေနၿပီးျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ ဘာသာေရး အစရွိသည့္ မည္သည့္ အေရးတြင္မဆို လက္ရွိဦးစီး ဦးေဆာင္ျပဳေပးေနေသာ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးတု႔ိ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္း၊ ပုခံုးေျပာင္း၍ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္သည့္ လူငယ္မ်ား ျဖစ္ႏုိင္ရန္ ဤသို႔ေသာ စည္းလံုးမႈ၊ အခ်င္းခ်င္း နားလည္မႈျပည့္ဝစြာ ရိုင္းပင္ကူညီမႈမ်ားဆက္လက္ထိန္းသိမ္းၿပီး အစဥ္တိုးတက္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေပမည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စည္းလံုးညီညြတ္သည့္ လူမ်ိဳးျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္တစ္ခုကို တစ္ေလွတည္းစီးၿပီး စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္း၊ မည္သည့္ဌာနတြင္မဆို အခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ားျဖစ္ေနၿပီး လိုရာခရီး၊ ရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ေရာက္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္းမ်ား ေတြ႕ျမင္ရေပမည္။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတြင္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္တစ္ခုတည္း၊ ခရီးလမ္းတစ္လမ္းတည္းသာ အတူတကြပူးေပါင္းသြားလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈကို လွ်င္ျမန္စြာဆြတ္ခူးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မည္သည့္အေရးကိစၥတြင္မဆို ဦးစီး ဦးေဆာင္၍ ေခါင္းေဆာင္မႈျပဳလုပ္သူတိုင္းသည္ မိမိလူမ်ိဳး အဖြဲ႕အစည္းတြင္ စိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ား အခ်င္းခ်င္း မနာလိုမႈမ်ား မျဖစ္ေစရန္ေစာင့္ၾကည့္၍ မိမိတို႔၏ လုိရာခရီးကို အေရာက္သြားရန္ အစဥ္သတိေပးသင့္သည္။

ေခါင္းေဆာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည့္အနက္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုေကာင္းစားေရးအတြက္သာလုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ေကာင္းက်ိဳးကို ေရွးရႈၿပီး အပင္ပန္းခံ၊ အနစ္နာခံလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အမ်ားျပည္သူခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားသည္ ေဝဖန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ပိုမိုခံရတတ္သည္။ ယခုလက္ရွိ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားတြင္ လူမ်ိဳးစုတစ္မ်ိဳးတည္းသာျဖစ္ေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအေရးျဖစ္ေစ၊ မီဒီယာအပိုင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ လူမႈေရးတြင္ ျဖစ္ေစ မနာလိုမႈမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကို ပ်က္စီးေစလို၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို ပိုမိုရရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းေပၚရႈတ္ခ်လိုေသာဆႏၵျဖင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ ေထာက္ခံယံုၾကည္မႈမ်ား ေလ်ာ့လာေစရန္ ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ား၊ အဆိုးျမင္ဝါဒမ်ားျဖင့္ လမ္းမွားသြားေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလည္း ေတြ႕ျမင္ရေပသည္။

လူမ်ိဳးစုတစ္မ်ိဳးလွ်င္ အဖြဲ႕အစည္းမည္မွ်ရွိေစကာမူ မိမိတို႕၏လူမ်ိဳးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းသာထားရွိ၍ အျပန္အလွန္ေဖးမကူညီရင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ျပသသင့္သည့္အခ်ိန္ေရာက္ၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔လူမ်ိဳးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးမငဲ့၊ လူမ်ိဳးအက်ိဳးသာအစဥ္ စြမ္းေဆာင္ေပးေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အဆိုးျမင္ဝါဒပယ္ဖ်က္ကာ အေကာင္း ျမင္ဝါဒမ်ားစြာျဖင့္ တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာမွ ပံ့ပိုးေပးရင္း လမ္းစဥ္တစ္ခုတြင္သာ အတူေလ်ာက္လွမ္းသင့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားပညာတတ္လူငယ္မ်ား ႏွစ္စဥ္က်င္းပသည့္ ပအိုဝ္းတုိင္းရင္းသား ေမာင္မယ္သစ္လြင္ႀကိဳဆိုပြဲ/ႏႈတ္ဆက္/ဆုႏွင္းေပးအပ္ပြဲသကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္းေဖးမကူညီရင္း လူမ်ိဳးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းကို ေဖာ္ေဆာင္သြားရန္ လိုိအပ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိမိတို႔ပအုိဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား ရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ အထူးသတိထားသင့္သည္။ လူမ်ိဳးတုိင္း၊ ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ မညီညြတ္လွ်င္ လ်င္ျမန္စြာ ပ်က္စီးတတ္သကဲ့သို႔ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ လူမ်ိဳးျခားတုိ႔အေပၚခင္မင္ေဖာ္ေရြ တတ္ေသာ္လည္း ကိုယ့္လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္းအား ကူညီမႈနည္းပါးရံုမွ်မက ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမခ်င္းႀကီးပြားသည္ကုိပင္ မနာလုိဝန္တိုျဖစ္၍ အခ်င္းခ်င္းတုိက္ခိုက္တတ္ၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ ျဖစ္ျခင္းသည္လူမ်ိဳးျခားတို႔ စိတ္ႀကိဳက္ေသြးခြဲၿပီး ဝါးမ်ိဳႏုိင္ၾကသျဖင့္ ဤစိတ္ဓာတ္မ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ရန္ အခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္၍ လူမ်ိဳးျခားတို႔ ဝါးမ်ိဳရန္ ႀကိဳးစားလွ်င္လည္း မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ အတူပူးေပါင္း ကာကြယ္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုရာပန္းတိုင္ကို အခ်င္းခ်င္း ေဖးမကူညီရင္း မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးသည္ တအိုးတည္းသာရွိေၾကာင္းကို အစဥ္သတိရွိ၍ ေသြးကြဲေနမႈမ်ားကို ျပန္လည္ပူးေပါင္းရင္း လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ရန္ အခ်ိန္သင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလုိပါသည္။

နင္;ရက္ခမ္း          
Powered by Blogger.