Sunday, May 26, 2019

ခ်စ္ျခင္း

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၇)ရက္


လူ႔ေလာကတြင္ အခ်စ္ေၾကာင့္ လူတို႔၏ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ စသည္တို႔ ေပၚေပါက္လွ်က္ရွိၾကေလသည္။ ခ်စ္ျခင္းဟူေသာ အရာသည္ အလြန္ပင္နက္နဲလွေပသည္။ ခ်စ္ျခင္းသည္ မိမိကိုယ္မိမိခ်စ္ျခင္းမွအစ မိဘမွ သားသမီး၊ တစ္ဦးကုိတစ္ဦးခ်စ္ျခင္းအဆံုး အစရွိသည္တို႔မွ  မတူကြဲျပားအေရာင္အေသြး စံုလင္လွ ေပသည္။  ခ်စ္ျခင္းမွအစျပဳ၍ ခ်စ္ခင္ၾကင္နာျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ မနာလို၀န္တိုျခင္း၊ လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း၊ စြဲလမ္းျခင္း မ်ား အစရွိ သည္တို႔ ျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိၾကကုန္၏။ ခ်စ္ျခင္းအမ်ားစုသည္ လိုခ်င္တပ္မက္ၿပီး အက်ိဳးေက်းဇူး တစ္စံုတစ္ရာ အတြက္ခ်စ္ျခင္းမ်ားသာ ရွိတတ္ၾကေပသည္။ ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ခ်စ္ျခင္းဟူ၍ အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိသည္ဟုု စာေရးသူအေနျဖင့္ လက္ခံေပသည္။

ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ခ်စ္ျခင္း၊ မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္စံုတစ္ရာမွ် မထားသည့္ ခ်စ္ျခင္းမ်ိဳးသည္ မိဘမွသားသမီးမ်ားအေပၚထားရွိသည့္ ခ်စ္ျခင္းတစ္ခုသည္သာရွိေလသည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ လူတို႔သည္ မိဘႏွစ္ပါးေပါင္းဖက္မွသာ ေပါက္ဖြားလာသည့္ သတၱ၀ါတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ မိဘႏွင့္မကင္းေပ။ မိဘကိုယ္စီရွိၾကကုန္၏။ မိဘတိုင္းသည္ ၄င္းတို႔၏သားသမီးမ်ားကို မိခင္မွကိုးလလြယ္ ဆယ္လဖြားဆိုသည့္အတိုင္း လူ႔ေလာကသို႔၀င္ေရာက္လာျခင္းမရွိေသးသည့္တိုင္ နည္းမ်ိဳးစံုစာဖြဲ႕၍ ခ်စ္နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခ်စ္တတ္ၾကေပသည္။

လူတို႔သည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနသည္ကို ျမတ္ႏိုးသကဲ့သို႔ တစ္ဖက္တြင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲရန္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ေတြးေတာႀကံဆၾကေလသည္။ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနသည့္ လူ႕ေလာကတြင္ လူရယ္ဟုျဖစ္လာသည္ႏွင့္ အတတ္ပညာ၊ အသိပညာမ်ိဳးစံုကို အေျခခံလူ႔ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံယံုၾကည္လာၾကသည္မွာ မ်က္ျမင္ကိုယ္ေတြ႔ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မိဘတို႔သည္လည္း သားသမီးမ်ားကို ၄င္းတို႔ကိုယ္တုိင္ သင္ၾကားခဲ့ရျခင္းမရွိသည့္ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္မွာ တာ၀န္တစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံလာၾကသည္။ ထို႔သို႔လက္ခံသည္ႏွင့္အညီ မိမိတို႔ကေလးမ်ားကိုအသိပညာ၊ အတတ္ပညာႏွင့္ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ ေခတ္ပညာတတ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ေစရန္ဟူေသာ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုတည္းသာ မူလတန္းပညာ၊ အလယ္တန္းပညာႏွင့္ အထက္တန္းပညာသာမက တကၠသိုလ္ ပညာရပ္အထိ ခန္းဆံုးတိုင္ေအာင္ ပညာမ်ားေလ့လာဆည္းပူးေစေလ့ရွိၾကသည္။ ဤကဲ့သို႔ သားသမီးမ်ားကို တတ္စြမ္းသမွ် ကူညီပံ႔ပိုးေပးခဲ့ၾကသည္မွာ ၄င္းတို႕အဖို႔ မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူး တစ္စံုတစ္ရာမွ် ေမွ်ာ္ကိုးျခင္း မရွိတတ္ၾကေပ။ ၄င္းတို႔သားသမီးမ်ား လူ႔ဘံုေလာက လူ႔ဘ၀မွာ ရွိသင့္ရွိထုိက္သည္႔ ပညာရပ္မ်ား၊ ဗဟုသုတမ်ားႏွင့္ ၄င္းတို႔၏ ေရွ႕ေရးဘ၀လမ္းခရီး အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ေနထိုင္ရပ္တည္ေနႏိုင္ရန္ဟူသည့္ သားသမီးတို႔ အတြက္ ေမွ်ာ္ကိုးျခင္းသာရွိတတ္ၾကေပသည္။

မိဘတို႔သည္ မည္သည့္သားသမီးကိုမဆို ခ်စ္တတ္ၾကသည္။ ခြဲျခား၍ မည္သည့္သားကိုမွ သမီးကိုမွ ခ်စ္သည္ဟူ၍ မရွိေပ။ သားသမီးတို႕၏ စရိုက္အေပၚအမွီျပဳ၍ သြန္သင္ဆံုးမရာတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈသာ ရွိတတ္သည္ဟု ထင္ျမင္မိပါသည္။ သားသမီးမ်ား မည္သို႔ပင္ဆိုးေစကာမႈ ပစ္ပယ္ျခင္းမ်ိဳး၊ မုန္းတီးျခင္းမ်ိဳးကို မည္သည့္မိဘမွ် ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဆိုးသြမ္းေသာ၊ ေက်းဇူးမသိတတ္ေသာ သားသမီးမ်ားကို သြန္သင္ဆံုးမရာတြင္ ယဥ္ေက်းလိမၼာေသာ သားသမီးမ်ားႏွင့္ တူညီႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဤကဲ့သို႔ သြန္သင္ဆံုးမျခင္းေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ သားသမီးမ်ားအဖို႕ မိဘတို႔အေပၚ အထင္အျမင္မွားတတ္ၾကေပသည္။ ၄င္းတို႔ကို မခ်စ္ခင္ေၾကာင္း၊ မႏွစ္သက္ေၾကာင္း ႀကိတ္မွိတ္ခံစားတတ္ၾကေပသည္။ ၄င္းတို႕သည္ မွားယြင္းေသာအယူအဆ၊ အထင္အျမင္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္လိုေပသည္။ မိဘတို႔သည္ သားသမီးကို ခ်စ္၍သာ သြန္သင္ဆံုးမ ၾကေပသည္။ ၎တို႕သားသမီးကို အသက္ထက္ပို၍ ခ်စ္ၾကသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ မိဘတို႔၏ ခ်စ္ျခင္းသည္ မည္သည့္အရာႏွင့္မွ် တုႏိႈင္းမရႏိုင္ေပ။ တန္ဖိုးျဖတ္၍လည္း ရသည့္အရာမဟုတ္ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ လိမၼာသည့္သားသမီးျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသြမ္းခဲ့ဖူးသည့္သားသမီးမ်ားျဖစ္ေစ လက္ရွိမိမိတို႔တြင္ ငယ္ရြယ္သည့္မိဘေသာ္လည္းေကာင္း၊ အသက္အရြယ္ငယ္ရြယ္မႈမရွိေသာမိဘမ်ား ေသာ္လည္းေကာင္း ရွိမည္ဆိုပါက ခ်စ္ခင္ပါ။ ျမတ္ႏိုးပါ။ ၎တို႔ မိမိတို႔အေပၚခ်စ္ခင္ၾကင္နာျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္သည့္တိုင္ေအာင္ အၿမဲဦးစားခ်စ္ခင္ေပးေစလိုေသာ စိတ္ဆႏၵျဖင့္ ေႏွာင္ႀကိဳးမဲ့ခ်စ္ျခင္းအေၾကာင္းကို စာေရးသူအျမင္တစ္ခုတည္း အေနျဖင့္ ေရးသားအပ္ပါသည္။

ခြန္ေအာင္;ေႏြာင္,
Powered by Blogger.