Thursday, June 13, 2019

ပအုိဝ္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ဦးေႏွာက္ယုိစီးမႈမ်ား

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၄)ရက္


ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးတုိ႔တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထုိင္လ်က္႐ွိကာ လူဦးေရအားျဖင့္ အေတာ္အသင့္မ်ားျပားၿပီး စည္းလုံးညီညြတ္မႈသည္လည္း အားေကာင္းလွေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ်က္ႏွာပန္းလွေသာ လူမ်ဳိးအျဖစ္အမ်ားက ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေျပာၾကားေလ့ ႐ွိၾကပါသည္။  ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ယေန႔ထိတုိင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးကုိအေျခခံ၍ စားဝတ္ေနေရးျပႆ  နာကုိ ေအးေအးလူလူ ေျဖ႐ွင္းၾကသူမ်ာျဖစ္ၿပီး အျခားေသာ ညီေနာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္လည္း ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္၊ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏွင့္ သဟဇာတ႐ွိစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္အကုိင္ၾကပ္တည္းမႈေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္မႈပမာဏ ထုထည္ႀကီးမားလွသည္။ ယခင္အစုိးရေခတ္အဆက္ဆက္ကတည္းကပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မေလး႐ွားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ေခတ္႐ွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ျပည္သူ႔အစုိးရတက္လာခ်ိန္တြင္ အဆုိပါ ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ မေလး႐ွားႏုိင္ငံမ်ား သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္သည့္ေခတ္ ကုန္ဆုံးသြားၿပီဟုအမ်ားက ထင္ေၾကးေပးခဲ့ၾကေသးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အစုိးရသစ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ျပည္သူ႔အစုိးရအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု အမ်ားက ယုံၾကည္ခဲ့ၾကျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ားသည္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေတာင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္အကုိင္႐ွားပါး၍ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္မ႐ွိ၍ ေသာ္လည္းေကာင္းစသည့္ အၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားထြက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားထြက္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ၾကသူမ်ားတြင္ ပအုိဝ္းလူမ်ဳိး မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ပါဝင္သည္။ ယခင္ကလည္း ထြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုလည္း ထြက္ဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေလ်ာ့မသြားသည့္တုိင္ ပုိ၍ပင္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ အထြက္ႏႈန္း မ်ားျပားလာသည္။

ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ထုိသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားထြက္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ ပအုိဝ္းအမ်ဳိးသားေရးအတြက္ ေကာင္းသည့္လကၡဏာရပ္မဟုတ္သည့္တုိင္ လက္႐ွိအေနအထားတြင္ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ စုိးရိမ္ေရမွတ္တစ္ခုအထိ ေရာက္႐ွိလာၿပီ ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားတြင္ ပအုိဝ္းလူမ်ဳိးသိန္းဂဏန္း႐ွိသည္။ အဆုိပါအေရအတြက္တြင္ တရားဝင္စြာျဖင့္ ထြက္ၾကသူမ်ား ေထာင္ဂဏန္းမွ်သာ႐ွိသည္။

၂၀၁၅ အလြန္တြင္ ျပည္သူလူထုမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတုိင္း ျဖစ္မလာခဲ့ေပ။ ျပည္သူလူထုမ်ား ၾကပ္တည္းဆဲ ၾကပ္တည္းၿမဲ၊ လုပ္ရကုိင္ရ ခက္ခဲဆဲ ခက္ခဲၿမဲျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံျခားထြက္သြားခဲ့ၾကသူမ်ား ျပန္မလာသည့္တုိင္ ပုိ၍တုိးလုိ႔ပင္ ထြက္သြားၾကသည္။ ႏုိင္ငံျခားထြက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ေနၾကသူမ်ားကုိ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမွ မဆုိထားႏွင့္ အစုိးရပင္ ျပန္လာႏုိင္ေအာင္ ယေန႔တုိင္ စြမ္းေဆာင္မႈမျပဳႏုိင္ေသးပါ။ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ အထြက္တုိးလ်က္႐ွိေနသည္။

ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ထြက္လည္း ထြက္ခ်င္စရာပင္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ေက်းလက္ေဒသတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ား ေစ်းကြက္မ႐ွိျခင္း၊ ေစ်းကြက္ပ်က္ဆီးေနျခင္းသည္ ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ ထြက္ခြါရန္ အဓိကတြန္းအား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း ပုံမွန္ေစ်းကြက္မ်ား ပုံေဖာ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္တုိင္ ႏုိင္ငံျခားစုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ားကုိ တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္လည္း ေက်းလက္ေနေတာင္သူမ်ားအတြက္ ပုိ၍ပင္ အေျခအေနဆုိး႐ြားေစၿပီး ႏုိင္ငံျခင္းထြက္ျခင္းကို လမ္းစခင္းေပးသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။

ႏုိင္ငံျခားထြက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ထြက္ေပၚေစသနည္း၊ မည္ကဲ့သုိ႔ေသာ ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသနည္း စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ လက္႐ွိအစုိးရအေနျဖင့္ အေျဖ႐ွာရန္လုိသည္။ ႏုိင္ငံျခားကုိ အထင္ႀကီးသည့္ စိတ္အခံ(Mind-Set)ကုိ ျပတ္ေတာက္သြား ေအာင္ လုပ္ႏုိင္ရန္ လုိသည္။ လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ားကုိ ဖန္တီးေပးရမည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ားကုိ ခုိင္မာသည့္ ပုံမွန္ေစ်းကြက္တစ္ခု ဖန္တီးေပးရမည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ ႏုိင္ငံျခားသြင္းကုန္မ်ားကုိ ပိတ္ပင္ေပးရမည္။

ႏုိင္ငံျခားထြက္ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ ေက်းလက္ေနစုိက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ကုိင္ေနေသာ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားမွ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ အလယ္အလတ္လူတန္းစားႏွင့္ အထက္တန္းလႊာလူတန္းစားမ်ား မပါပါ။ အဓိကမွာ အလုပ္အကုိင္ၾကပ္တည္းျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးသြင္းအားစုမ်ား ေစ်းႀကီးၿပီး ထြက္ေပၚလာသည့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ားမွာ ပုံမွန္ေစ်းကြက္မ်ား မ႐ွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ထြက္ေပါက္႐ွာ၍ ႏုိင္ငံျခားထြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္အကုိင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးထြက္ကုန္မ်ားကုိ ခုိင္မာသည့္ ပုံမွန္ေစ်းကြက္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ အေရးႀကီးသည္။

လက္႐ွိ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏုိင္ငံျခားထြက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ျခင္းျပႆ  နာသည္ လာမည့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႀကီးမားေသာ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္။ ၂၀၁၅ တြင္လည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ စာေရးသူတုိ႔၏ ပအုိဝ္းေဒသမ်ားတြင္လည္း ထိခုိက္နစ္နာမႈမ်ား အမ်ားအျပားျဖစ္ေပၚလာမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္သည္။

ပအုိဝ္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ဦးေႏွာက္ယုိယြင္းမႈမ်ားထုထည္သည္ ႀကီးမားလွသည္။ ဤသည္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ အစုိးရ၏ အစီအမံမ်ားအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္မႈ အားေကာင္းသည္ မေကာင္းသည္ကုိ ေရြ႕ေျပာင္းလုပ္သား(Migrant) မည္မွ်႐ွိသည္ႏွင့္ အကဲျဖတ္တုိင္းတာႏုိင္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ယုိယြင္းမႈမ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ ပုိမုိအားေကာင္းေသာ အစီအမံမ်ား၊ ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ၿပီး ျပည္သူလူထုမ်ားအား ပုိမုိ၍ အကာအကြယ္ျပဳႏုိင္ရန္အတြက္ ဤေဆာင္းပါးတုိအား ေရးသားတင္ျပလုိက္ပါသည္။

Kka Sp
Powered by Blogger.