Tuesday, July 9, 2019

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေျမာက္ဖက္ (AH2) ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း ေဆာက္လုပ္ရန္မွာ တုိင္းတာဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ လတ္တေလာ ေျဖရွင္းမႈအေနျဖင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေတာင္ဖက္ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းအား အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၁၀)ရက္(၉.၇.၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အထူးအစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔တြင္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထုိက္၏ “ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း ေဖါက္ လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ “ ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္နယ္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ခြန္​ရဲ​ေထြးက ေျဖၾကားရာမွာ -

“ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေဖါက္လုပ္ရန္အတြက္ လမ္းေဖါက္လုပ္ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ တုိင္းတာေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ကေနၿပီးေတာ့ ၂၀၁၃-ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလကပင္ စတင္ၿပီးေတာ့ စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလမွာပဲ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကြင္းဆင္းတုိင္းတာေရး အင္ဂ်င္နီယာအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က လမ္းအူေၾကာင္းမ်ားကုိ အၾကမ္းရွာေဖြ တုိင္းတာခဲ့ပါတယ္။ လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ုကုိ ေရွာင္ကြင္းတဲ့ ေျမာက္ဖက္ကလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေတာင္ႀကီးေတာင္ဖက္ လမ္းေၾကာင္းဆုိၿပီး လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ေၾကာင္း ရွိသည့္အနက္မွာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေျမာက္ ဖက္ကေနသြားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းက ေနအိမ္၊ေျမထိခိုက္မႈအနည္းဆုံးႏွင့္ ကုန္က်စားရိတ္အသက္သာဆုံးႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်အရွိဆုံးလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပထားခဲ့ပါတယ္။

ေရႊေညာင္၊ေအးသာယာ၊ ေတာင္ႀကီး၊ ဟိုပုံး ၿမိဳ႕(၄)ၿမိဳ႕ကုိ ေရွာင္ကြင္းႏုိင္မယ့္ မုိင္တုိင္ ၁၀၂/၂ တာေယာရြာကေနၿပီး ဟဲကဲ-ဖက္ပုန္း-တ၀ီးမြဴး-ပန္းတင္-ေနာင္ေတာင္း-နမ္းေဗြာ္ဟြန္းစတဲ့ေက်းရြာမ်ားကုိ ျဖတ္သြားသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ အဲဒီလမ္းမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီးမ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာရန္အအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစတဲ့ ေတာင္တက္ ေတာင္ဆင္း ၂-ေနရာ ပါရွိေနသည့္အတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္သည့္ လမ္းအူေၾကာင္းရရွိႏုိင္ရန္ လမ္းဦးစီးဌာန၊ လမ္းႏွင့္ေလယာဥ္ကြင္းဒီဇုိင္းႏွင့္ကုန္ထုတ္ဌာန(ခြဲ)ေနျပည္ေတာ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ထပ္မံကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။

လုိအပ္ေနတဲ့ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းကုိ လတ္တေလာေျဖရွင္းမႈအေနနဲ႔ ေတာင္ႀကီးေတာင္ဖက္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းျဖစ္တဲ့ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နဲ႔ ေအးသာယာၿမိဳ႕ ေမြးျမဴေရးဇုန္အနီးက ထီရီးရြာမွ လင္ကြင္း-ညိဳးမီး-ေနာင္ထလိ- ၄မုိင္ေကြ႔အထိ (၁၁)မုိင္၄ဖါလုံကို ၂၀၁၈-ခုႏွစ္ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမ ၆ လ ရန္ပုံေငြကစၿပီး ေျမသားလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ္ပါတယ္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရဲ႕ Town Plan အဆုိျပဳထားတဲ့ တုိးခ်ဲ႕က်ယ္ျပန္႕လာမယ့္ ေတာင္ဖက္ပုိင္း အနာဂတ္လူေနဇုန္၊ လူမႈေရးဇုန္၊ စိမ္းလန္းေျမ၊ စီးပြားေရးဇုန္၊ ထိန္းသိမ္းသစ္ေတာ၊ အမႈိက္စြန္႔ပစ္ကန္ႏွင့္ အားကစားကြင္းမ်ား ၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရဲ႕ တုိးခ်ဲ႕ရပ္ကြက္မ်ားကို အေထာက္အကူျပဳေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုိလမ္းေၾကာင္းကေနၿပီး ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ သမုိင္း၀င္ ေမႊေတာ္ကကၠဴဘုရားသို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်းလက္လမ္းဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန၊ DRRD က ဦးစြာေဖါက္လုပ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လမ္းဦးစီးဌာနပုိင္ လမ္းအျဖစ္ သိမ္းသြင္းျခင္းျဖင့္ ေျမာက္ဖက္ပုိင္း ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းမႀကီး မတည္ေဆာက္ႏုိင္မွီ လုိအပ္ေနသည့္ ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းလုိအပ္ခ်က္ကို လတ္တေလာအေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေအးသာယာႏွင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ကုိ ေရွာင္ကြင္းသြားႏုိင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ေပၚေပါက္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၈-ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေျမသားလမ္း (၁၁)မုိင္ (၄)ဖါလုံကုိ အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္၊ ႏွစ္လတ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ရည္မွန္းၿပီး ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ေရာက္ရွိေအာင္ လမ္းအဆင့္ျမင့္တင္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္“ ဟူ၍ ပါရိွပါသည္​။

မုိင္(၃၀)ရွိ ေတာင္ႀကီးေျမာက္ဖက္ (AH2) ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္းေဖာက္လုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ တုိင္းတာေနဆဲျဖစ္ၿပီး ေျမယာ/သီးႏွံေလ်ာ္ေၾကးကိစၥရပ္မ်ား ၿပီးျပတ္ခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရမွ စီမံခန္႔ခြဲေသာလမ္းအျဖစ္သိမ္းသြင္းကာ BOT စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္​ ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လ်ာထားသည္ဟု သိရသည္။

ယေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အထူးအစည္းအေ၀း ဒုတိယေန႔သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၄၀ ဦးအနက္ ၁၂၁ ဦး တက္ေရာက္သည့္အတြက္ ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၈၆ဒသမ၄၃ရာခုိင္ႏႈန္း တက္ေရာက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခြန္ရုဲင္းယံ
Powered by Blogger.