Monday, July 29, 2019

လူႀကီးမ်ား၏လမ္းညြန္မႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေတြး

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၃၀)ရက္


ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးမ်ားသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေမြးဖြားေသာတုိင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားအားလုံးသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအလိုက္ မိမိ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း၊ ေနထုိင္မႈစနစ္၊ ဘာသာတရားအလုိက္ ကုိးကြယ္ယံုၾကည္မႈ၊ သြားလာေနထုိင္မႈ၊ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ စသည့္အစဥ္အလာ အတုိင္း မိမိစရုိက္လကၡဏာမ်ားႏွင့္သာ ရွင္သန္ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္ကို လူတုိင္းေတြ႕ျမင္ႏုိင္ၾကေပသည္။

မိမိတို႔ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏မ်ဳိး႐ုိးစဥ္ဆက္က က်င့္သုံးေနထုိင္ေျပာဆိုေနေသာ စ႐ိုက္လကၡဏာအတုိင္း ဆက္လက္က်င့္သုံးေနသည္။ ယခုမိမိတို႔သည္လည္း ဘုိးေဘးဘီဘင္ အဆင့္ဆင့္က က်င့္သုံးေနေသာ စ႐ုိက္လကၡဏာအတုိင္းထိန္းသိမ္းက်င့္သုံးေနသကဲ့သို႔ ေနာင္လာမည့္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကလည္းဆက္လက္က်င့္သုံးေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔က်င့္သုံးေနသည္ဆိုသည္ကို အတင္းအဓမၼ က်င့္သုံးေစ၍ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္း၊ တြန္းအားေပးျခင္းမ်ဳိးသေဘာမထားဘဲ မိမိတို႔႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈကို ဆက္လက္က်င့္သုံးျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ မိဘမ်ား၏တာ၀န္၀တၱရား(၅)ပါးတြင္ပါရွိေသာ “ေကာင္းရာညြန္လ်က္၊ ေပးေ၀ႏွီးရင္း ” ဟူေသာသေဘာျဖင့္ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ဳိးဆက္မ်ားကုိ သြန္သင္ဆုံးမေနသည္ဟု ယူဆရမည္ျဖစ္သည္။

သားသမီးျဖစ္သူ ကြ်န္ေတာ္/ကြ်န္မတုိ႔သည္လည္း မိဘမ်ားလမ္းညြန္ေပးေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ေကာင္းသည္ဆုိးသည္ မိမိဘာသာေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ရလိမ့္မည္။ မိဘမ်ားသည္လည္း မိမိေမြးဖြားလုိက္ေသာ သား/သမီးမ်ားကုိ မေကာင္းေသာလမ္းညြန္မႈမ်ား ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထုိသို႔မိဘမ်ား၏ဆိုဆုံးမမႈကို ဖိႏွိပ္ျခင္း၊ ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္း၊ အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း၊ ခြဲျခားျခင္းျဖစ္သည္ဟု မိမိတို႔ပအုိ၀္းလူငယ္ေမာင္မယ္ မ်ားကို မျမင္ေစခ်င္ပါ။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိတို႔သည္ ယခုလူငယ္ေနာင္၀ယ္လူႀကီးဟူသည့္အတိုင္း ယခုအခ်ိန္မွ မိဘမ်ား၏သား/သမီးျဖစ္သည့္အတုိင္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ သား/သမီးမ်ား၏မိဘေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာရမည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ေရာက္ရွိလာခ်ိန္မွသာ မိဘမ်ား၏ခံစားခ်က္၊ သားသမီးအေပၚထားရွိေသာ ေမတၱာတရားမ်ားကုိ ဆိုဆုံးမရာတြင္ ပုိမုိနားလည္လြယ္ေစရန္ ဥပမာျဖင့္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။ ဥပမာ-သမီး ျဖစ္သူကို “သမီးမိန္းကေလးဆိုတာ ညနက္မိုးခ်ဳပ္ခ်ိန္မွာ အျပင္ကိုတစ္ေယာက္တည္းသြားတာ မသင့္ေတာ္ဘူး၊ သြားခ်င္ရင္ မိုးမခ်ဳပ္ခင္ျပန္လာခဲ့ေနာ္၊ ဗုဒၶဘာသာဆုိရင္ ဘုရားသြားေက်ာင္းတက္တာ ေဘာင္းဘီက်ပ္ တုိ၀တ္သြားတာ မသင့္ေတာ္ဘူးေနာ္၊ လုံလုံၿခဳံၿခံဳျဖစ္ေအာင္ ထမီေလးဘာေလး၀တ္သြား သမီးမိန္းကေလး ဆုိတာ သစ္ပင္ျမင့္ေတြ မတက္သင့္ဘူး၊ ျပဳတ္က်ရင္နာမွာ” စသျဖင့္ စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိ၍ဆိုဆုံးမရျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ေျပာဆိုဆုံးမသည္မွာ သမီးမိန္းကေလးကုိ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္ျခင္း၊ ခြဲျခားျခင္း၊ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ မသင့္ေတာ္ေသာအျပဳအမူအေနအထိုင္ျဖစ္၍သာ ေျပာဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိ လူငယ္တစ္ဦးအေနျဖင့္ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါစုိ႔၊ မိမိေဒသအလုိက္ လူအမ်ား၀တ္ဆင္ထားျခင္းမရွိေသာ ႏုိင္ငံျခား၀တ္ေဘာင္းဘီးအတုိ၊ စကတ္အတိုမ်ားကုိ ၀တ္ဆင္ၿပီး ပအုိ၀္းေက်းရြာစစ္စစ္ေတာရြာသုိ႔ သြားေရာက္ေသာအခါတြင္ စိတ္ေရာလူေရာလုံၿခဳံမႈမရွိႏုိင္သည္ကုိ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရွးစကားအဆို အတိုင္း “ေရာမေရာက္ရင္ ေရာမလိုက်င့္၊ ပအုိ၀္းဆို႐ုိးအရ” “အုံဒုံမုဲင္တဲ့ က်၀ါးသာဒုံမုဲင္” စသျဖင့္ လူႀကီးမ်ား၏ စကားကုိနားလည္လာရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေနရာတိုင္း ကုိယ့္စိတ္ႏွင့္ကိုယ္ေနထုိင္မႈသည္ ပတ္၀န္းက်င္၏ သန္႔ရွင္းမႈကို ညစ္ႏြမ္းေစတတ္ပါသည္။

ထုိနည္းတူ သားေယာက်ာ္းေလးမ်ားအတြက္ပါ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ မိဘမ်ားကသြန္သင္ၾကရပါသည္။ မိဘေနရာသုိ႔မေရာက္ရွိေသးေသာ လူငယ္မ်ားသည္လည္း မိဘမ်ားသြန္သင္လမ္းညြန္ေပးခဲ့ေသာ လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔မလႊဲမေသြေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းျဖင့္ မိဘမ်ားေပး အပ္ေသာ အေမြအရင္းအႏွီးျဖစ္သည့္ မြန္ျမတ္လွေသာ အေမြကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သားသမီးမ်ားတြင္လည္း သားသမီးက်င့္၀တ္အတုိင္း ေကာင္းစြာေနထုိင္က်င့္ႀကံျခင္းျဖင့္ မိဘမ်ားကို အိုးမည္းမသုတ္ေသာ သားသမီးရတနာမ်ားျဖစ္လာမည္ျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔မဟုတ္ဘဲ ေခတ္စနစ္တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် မိဘမ်ား၏ဆိုဆုံးမမႈမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံအရ ေနထုိင္ေနၾကသည္ကို ေကာင္းမြန္ပိရိေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ားျဖစ္သည္ဟူေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အေတြး အျမင္မ်ားျဖင့္ ျမင္ေနျခင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ မိဘမ်ား၏ဆိုဆုံးမမႈသည္ “ငါတို႔၏အခြင့္အေရးကိုခ်ဳိးေဖာက္တယ္၊ ဖိႏွိပ္တယ္၊ အၾကမ္းဖက္တယ္၊ ခြဲျခားတယ္” စသျဖင့္ ေခတ္သစ္အေတြးမ်ားျဖင့္ မိမိတို႔၏႐ိုးရာယဥ္ ေက်းမႈကို မဖ်က္စီးသင့္ေပ။

ပအုိ၀္းေ၀ါဟာရအရ “ယခန္းတေယာ၀္း ေဟာ၀္ႏုဲင္းခန္းေတာ၀္း” ဆိုသည့္အတိုင္း ေရွ႕လူႀကီးမိဘ မ်ား၏အျမင္သည္ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္အျမင္အတုိင္း ေခတ္မီွျခင္းမရွိေသာ္လည္း ၎တို႔၏စကားမ်ားသည္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကုိ လြဲမွားေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔မေရာက္ေအာင္ စည္းသဖြယ္တန္ဖိုး ရွိလွေသာ စကားျဖစ္ေနသည္ကုိ ေနာက္တစ္ခ်ိန္တြင္ သိရွိလာပါလိမ့္မည္။ မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းရြာဓေလ့ကို မိမိတို႔ကုိယ္ တုိင္ကမွစ၍ ထိန္းသိမ္းမႈမရွိလွ်င္ မည္သူကမွ မိမိတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈကို လာေရာက္ထိန္းသိမ္းေပးမည္မဟုတ္ ေပ။

မိမိတို႔ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးသည္ ယဥ္ေက်းေသာလူမ်ဳိးျဖစ္သည္ကို ကမာၻကပင္ အသိအမွတ္ျပဳထားသည္ကို လူတုိင္းသိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာလူမ်ဳိးျဖစ္လာေအာင္ မိမိတို႔ကို ေမြးဖြားေပးေသာ မိဘ၊ မိမိ၏မိဘမ်ားကို ေမြးဖြားလာေပးေသာ ဘုိးဘြား၊ မိမိတို႔၏ဘိုးဘြားကို ေမြးဖြားလာေပးေသာ အဆက္ဆက္က ေဆြမ်ဳိးမ်ား၊ ေဆြမ်ဳိးမ်ားကုိေမြးဖြားလာေပးေသာ ပအုိ၀္းအဆက္ဆက္ႏွင့္ ခ်စ္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရွင္သန္သင့္ေပသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ခ်စ္ဖြယ္ရာေကာင္းေသာ မိမိတို႔၏႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို ေခတ္ေနာက္က်ျခင္း၊ မိဘမ်ားကိုဆိုဆုံးမမႈကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း ဟူသည့္ေခတ္သစ္ဒီမိုကေရစီအျမင္ျဖင့္ ျမင္ေယာင္ေနမည့္အစား “ေရာမေရာက္ရင္ေရာမလုိက်င့္” ေနႏုိင္ၿပီဆိုလွ်င္ မိမိတို႔၏ေက်းရြာ၊ ေဒသအသိုင္းအ၀ုိင္းမ်ားကို ေရာက္ရွိလွ်င္ မိမိဓေလ့အတိုင္းက်င့္ႀကံေနထုိင္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲမည္မဟုတ္ေပ။ မိဘ၊ အသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ားဆို ဆုံးမမႈ၏ အက်ဳိးေက်းဇူးေၾကာင့္ မိမိတို႔ပအုိ၀္းလူမ်ဳိးသည္ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းႏွင့္အညီ တုိးတက္လာသည္သာမက ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားျပားလာ၍ ယုိယြင္းေနေသာ ဓေလ့စ႐ုိက္မ်ားအတြင္း မိမိတို႔ပအုိ၀္း ေက်းရြာ မ၀င္လာေစရန္ ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္ကို အေကာင္းျမင္တတ္သူတိုင္းျမင္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

နန္းစိန္က်င္း(အြံအား)
Powered by Blogger.