Sunday, September 1, 2019

စည္းလုံးမႈ၏ရလာဒ္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂) ရက္


စည္းလုံးမႈဟူေသာစကားလုံးသည္ လူတိုင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္ပါသည္။ စည္းလုံးညီညာေအာင္ေၾကာင္း ျဖာဆိုသည့္အတိုင္း စည္းလုံးမႈရွိမွသာလွ်င္ မိမိတို႔သြားခ်င္ေသာပန္းတိုင္သို႔ အခ်ိန္မွီအေရာက္လွမ္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးလူမႈေရးစသည့္အေရးအရာမွန္သမွ်ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စည္းလုံးမႈပါရိွမွသာလွ်င္ အရာရာတိုင္းအလြယ္တကူၿပီးဆုံးသြားႏိုင္မည္ ဆိုသည္ကိုလူတိုင္းသိရွိၿပီ္းပါသည္။ စည္းလုံးမႈမည္မွ်ပင္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို ဤေဆာင္းပါးတြင္ ေရးသားတင္ျပလိုပါသည္။

ေရွးဦးစြာေက်းရြာတြင္ရွိေသာလူမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလူမႈေရးအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရး အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ေန႔စဥ္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေနရၾကရပါသည္။ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦးနားလည္မႈ ရယူရင္း အတူတကြေနထိုင္ၾကပါသည္။ ထို႔အတူမိသားစုတြင္လည္း အျပန္အလွန္တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး နားလည္ၿပီးစည္းလုံးမႈ မပ်က္စီးေအာင္ အေလးထားကာ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ အခ်င္းခ်င္းအဆင္ေျပမႈ၊ နားလည္မႈရိွမွသာ မိမိပတ္ဝန္းက်င္ သစ္သို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ လူအမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာ၌ အလြယ္တကူေနတတ္လာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ-ေက်းရြာတြင္ မိမိတည္ေဆာက္ခ်င္ေသာ တံတားတစ္ခုကို တစ္ေယာက္တည္းသာ ျပဳလုပ္သြားမည္ဆိုလွ်င္ မိမိသတ္မွတ္ထားေသာအခ်ိန္၌္ အခ်ိန္မီျပဳလုပ္သြားႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ေက်းရြာရွိရြာသူ/သားမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြး ၾကၿပီးလုပ္ေဆာင္မည္ဆိုလွ်င္ ဤတံတားခိုင္ခံ့ေအာင္ မည္ကဲ့သို႔တည္ေဆာက္ရမည္ စသည့္ အႀကံဉာဏ္အေျမာက္အမ်ားေပၚထြက္လာကာ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္သည္ မတူညီသည့္ ဖန္တီးႏိုင္မႈ အရည္အေသြးမ်ားလည္း ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရရိွမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေဖာ္ထုတ္ခြင့္ရရိွျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔ အရည္အခ်င္းမ်ားလည္း အလဟသမျဖစ္ေစဘဲ ရည္မွွန္းထားသည္ထက္ပိုမိုေကာင္းမြန္ခိုင္ခံ့ေအာင္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္ၿပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးရင္းႏွီးမႈရိွေစကာ စည္းလုံးမႈလည္းပိုမိုရရွိေစပါသည္။ စည္းလုံးမႈ ရွိလွ်င္ မိမိေက်းရြာအတြင္း မည္သည့္အရာကို မဆုိတြန္႔ဆုတ္ေႏွာင့္ေႏွးျခင္းမရွိေစဘဲ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာ၌ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ေပါက္ေပါက္ေျမာက္ေျမာက္ ျဖစ္ထြန္းလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း အားသြန္ခြန္စိုက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီးလက္ရွိအေျခအေနထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ စည္းလုံးမႈ ခိုင္ၿမဲေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္လည္းတစ္ဦးတည္းသာ ျပဳလုပ္ေနမည္ဆိုလွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိေသာ္ လည္း မိမိလုပ္ကိုင္ေနေသာထုံးတမ္းစဥ္လာအတိုင္းသာ လုပ္ေဆာင္သြားေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ အခ်ိန္အခါ သည္္ တိုးတက္မႈျမန္ဆန္ျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနေသာ မိတ္ေဆြမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾက မည္ဆိုလွ်င္ သစ္ဆန္းေသာနည္းလမ္းမ်ား၊ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္မ်ား ပိုမိုေပၚထြက္ လာၿပီးတိုးတက္ေသာ ေခတ္ႏွင့္ အညီ လုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ ၾကေသာ္လည္းအခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးညီညႊတ္မႈမရွိလွ်င္ မိမိတို႔ေမွ်ာ္လင့္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းအတာ တစ္ခုထိရရွိႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ စည္းလုံးမႈရွိမွသာ ေရရွည္တည္တံ့ ေသာ ေအာင္ျမင္မႈရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈ လိုအပ္သကဲ့သို႔ စည္းလုံးမႈသည္လည္း အခ်ိန္တိုင္းလုိအပ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းစည္းလုံးညီညြတ္မႈရွိမွသာလွ်င္ တုိင္းျပည္လည္း တိုးတက္လာမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ဂီတာတီးရာတြင္လည္း ေၾကး၊ ႀကိဳး၊ သေရစုေပါင္းပါမွ သာယာနာ ေပ်ာ္ဖြယ္သည့္ အသံရရိွမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ပန္းခ်ီကားေရးဆြဲရာ၌ အေရာင္စုံမွသာ ခံစားခ်က္ျပည့္ဝေသာ ပန္းခ်ီကား တစ္ခ်ပ္ ေပၚထြက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

စည္းလုံးမႈသည္ မိမိအတြက္သာမကမိသားစု၊ မိတ္ေဆြ၊ ရပ္ရြာ၊ ၿမိဳ႕၊ တိုင္းျပည္အတြက္လည္းပိုမိုအေရးပါ လွေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္္ အေျခအေနအရေသာ္လည္းေကာင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အလွမ္းေဝးကြာခဲ့ ၾကေသာ္လည္း စည္းလုံးမႈဆိုသည့္အရာကို မိမိတို႔ႏွလံုးသားထဲတြင္ အစဥ္အၿမဲ သိမ္းဆည္းထားဖို႔လိုအပ္ေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စည္းလုံးမႈ၏ရလာဒ္သည္ မည္မွ်ပင္အက်ိဳးရွိသည္ကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ပါမွ ျမင္ႏိုင္သည့္အရာဟု ယုံၾကည္ရင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ပါသည္။

ဆားမူးေပး(စႏၱားခမ္း)Powered by Blogger.