Tuesday, September 3, 2019

ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ကို စုပ္ယူေပးသည့္ သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းၾကပါစို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၃)ရက္


ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိုးရာသီေရာက္တိုင္း စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ျခင္းကို က်င္းပလာသည္မွာ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးရျခင္း၏ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သစ္ေတာမ်ားပိုမိုျဖစ္ထြန္းလာေစေရးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးပင္ျဖစ္သည္ဟု စာေရးသူအေနျဖင့္နားလည္ထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ ေနာက္ကြယ္က ရရွိလာမည့္ေနာက္ဆက္တြဲရလဒ္အက်ိဳးမ်ားကို ေလ့လာသိရွိသမွ် စာဖတ္ပရိတ္သတ္တို႔ကို ျပန္လည္မွ်ေဝလိုပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ သစ္ေတာသုေတသနစစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္းေျမဧရိယာစုစုေပါင္း၏ ၄၂.၉၃% ခန္႔သည္ သစ္ေတာမ်ားဖံုးလႊမ္းလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ REDD+ အဖြဲ႕အစည္း၏ သစ္ေတာသုေတသနစစ္တမ္းအရ သစ္ေတာမ်ားဖံုးလႊမ္းမႈ ဧရိယာသည္ ၄၂.၁%ခန္႔ သာ က်န္ရွိေသာေၾကာင့္ စာေရးသူအေနျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၀.၃၀%ခန္႔ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးလ်က္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္မိပါသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္းကို တိုက္ရိုက္တြန္းအားမ်ားျဖစ္ေစေသာ  အဓိက အေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ အႀကီးစားႏွင့္ တစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း (အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းျဖစ္သည့္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မွ အႀကီးစားႏွင့္ အေသးစား သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း)၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ေရေလွာင္တမံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဧရိယာမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေအာင္ တည္ေဆာက္ျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ သစ္ေတာမ်ား သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ တို္က္ရိုက္ တြန္းအားမ်ားမွာ တရားဝင္ႏွင့္ တရားမဝင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ သစ္မ်ားအလြန္အကြ်ံထုတ္ယူျခင္း၊ ေလာင္စာအျဖစ္ ထင္း၊ မီးေသြး အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာအတန္းအစားက်ဆင္းျခင္းကို ျဖစ္ေစေသာ သြယ္ဝိုက္တြန္းအားမ်ားမွာမူ သစ္ေတာဦးစီးဌာနတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အားလံုေလာက္မႈမရွိျခင္း၊ တရားဥပေဒေလးစားလိုက္နာမႈမရွိျခင္း၊ စားဝတ္ေနေရးဖူလံုရန္အတြက္ အစားထိုးအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းလုပ္ငန္းမ်ား မရွိ ျခင္း၊ အလယ္အလတ္တန္းစားလုပ္ငန္းမ်ား တိုးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ သယံဇာတမ်ားပိုမိုလိုအပ္လာျခင္းႏွင့္ သစ္ေတာေဂဟစနစ္၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာတန္ဖိုးထားမႈမရွိျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

အထက္ပါေဖာ္ျပသည္အတိုင္း သြယ္ဝိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ သစ္ေတာမ်ားဖ်က္စီးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပဳန္းတီးေစျခင္းသည္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ CO2 မ်ားစြာကို ေလထုထဲသို႔ ျပန္လည္ထုတ္လႊတ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ကမာၻေပၚသို႔က်ေရာက္လာမည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ တိုက္ရိုက္က်ေရာက္မႈကာကြယ္ျခင္းကို ေလွ်ာ့နည္းေစပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ အေလးခ်ိန္ ၁၀၀၀၀ ကီလိုဂရမ္ရွိေသာ သစ္ပင္တစ္ပင္ ေသဆံုးလွ်င္၊ မီးရိႈ႕လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထင္းခုတ္ကာ ေလာင္စာအျဖစ္အသံုးျပဳလွ်င္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ CO2 ကီလိုဂရမ္ ၁၄၀၀၀ ကို ထုတ္လႊတ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကမာၻႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စက္ရံုမ်ားမွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ CO2 ထုတ္လႊတ္မႈပမာဏထက္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈမ်ားမွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ CO2 ထုတ္လႊတ္မႈပမာဏ ပိုမိုမ်ားျပားသည္ကို သိရွိရပါသည္။ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ CO2 သည္ ေလထုထဲတြင္ သဘာဝအေလ်ာက္တည္ရွိေနၿပီး ေရနံ၊ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မ်ားကို ေလာင္ကြ်မ္းေစျခင္း၊ သစ္ေတာမ်ားကို ျပဳန္တီးေစျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လူသားတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ CO2သည္ ေလထုထဲသို႔ျပန္လည္ထုတ္လႊတ္ကာ ကမာၻေပၚသို႔ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္တိုက္ရိုက္က်ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစၿပီး ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈမ်ားကို ဆိုးဆိုးရြားရြားျဖစ္ေစသည္။

ရာသီဥတု(ေဖာက္ျပန္)ေျပာင္းလဲျခင္းေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမိုး(ႀကီး)ျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္း၊ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးျခင္း၊ ေရာဂါေထြျပားျခင္းႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ရျခင္း စသည့္ လူမႈစီးပြားေရးထိခိုက္မႈမ်ား၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ လူသားတို႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ကမာၻေပၚသို႔ တိုက္ရိုက္က်ေရာက္လာမည့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္အႏၱရာယ္(အိုဇုန္းလႊာပါးလႊာမႈ)ကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေလထု ထဲတြင္ သဘာဝအေလ်ာက္တည္ရွိေနေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ CO2 ကို ထိန္းသိမ္းထားျခင္းအားျဖင့္ ရာသီဥတုျပန္လည္ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္တာဝန္သည္လည္း လူသားတို႔၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။ သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ လြင္တီးေခါင္ေနရာမ်ားတြင္ သစ္ေတာအသစ္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးေနေသာ သစ္ေတာမ်ားကို ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းပ်ိဳးေထာင္ျခင္းျဖင့္ သစ္ေတာမ်ားမွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ CO2 ထုတ္လႊတ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး သဘာဝအေလ်ာက္တည္ရွိေနေသာ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ CO2ကို တိုးပြားလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္တြင္ ႀကိဳးဝိုင္းႏွင့္ႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ သတ္မွတ္ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ေဒသႏ ၱရအဆင့္တြင္ ေဒသခံျပည္သူအစုအဖြဲ႕ပိုင္သစ္ေတာမ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရ ထိန္းသိမ္း ထားသည့္ ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာမ်ား၊ သာသနာ (ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း)ပိုင္သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေရထိန္း(ေရဝပ္ ဧရိယာ ထိန္းသိမ္းျခင္း)ေတာမ်ား စသည္တို႔ကို သက္ဆိုင္ရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ သတ္မွတ္ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းျခင္းနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အစိုးရတစ္ခု၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္၍မရႏိုင္ပါ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားျပဳန္းတီးေစျခင္းႏွင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ CO2 ထုတ္လႊတ္မႈမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္းျဖင့္ ရွင္သန္ႀကီးထြားေနေသာ သစ္ေတာမ်ားသည္ ေလထုထဲမွ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုဒ္ CO2 ကို စုပ္ယူေပးသည့္အတြက္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစျခင္း၊ ေဂဟစနစ္ျပန္လည္ေကာင္း မြန္လာေစျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ားအား ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ ေျမဆီလႊာထိန္းသိမ္းေပးျခင္း၊ ရာသီဥတုမွ်တေစ ျခင္းႏွင့္ သက္ရွိဇီဝမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအား ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းအျပင္ သစ္ေတာသယံဇာတမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းျခင္ျဖင့္ ေဂဟစနစ္အား အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေရရွည္ရရွိခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စာဖတ္ပရိတ္သတ္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဖက္တစ္လွမ္းမွ သစ္ေတာမ်ား ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေစလိုေသာဆႏၵျဖင့္ “သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ UN-REDD Programme တို႔ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ REDD+ ဆိုင္ရာအျမင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးျခင္း အစည္းအေဝး ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ REDD+ မဟာဗ်ဴဟာအႀကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းအစည္းအေဝး ေဆြးေႏြးပြဲ”မွ အခ်က္အလက္မ်ား ကိုးကား၍ ေရးသားမွ်ေဝအပ္ပါသည္။

ခြန္ကေတာင္ေလ 
(ခမ္းစႏ ၱာ;ေဟ့,)
Powered by Blogger.