Friday, September 6, 2019

"ပညာမဲ့ကေလး ကင္းစင္ေဝး သက္ေသသာဓကေနာင္ေတာင္းပရဟိတ"

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၆)ရက္


ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဟိုပံုးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတတပ္ဦးဘုန္းေတာ္သင္ပညာေရးေက်ာင္း၌ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ဇြန္လအတြင္း (၃)ရက္ၾကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းမွ သင္တန္းသားတစ္ဦးအေနျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္ရရိွခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းမွပို႔ခ်သည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကို ေလ့လာသင္ယူရင္း ေနာင္ေတာင္းပရဟိတတပ္ဦးေက်ာင္း၏ ႏွစ္စဥ္ပရဟိတလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားကိုပါ ေလ့လာခြင့္ရရိွခဲ့ပါသည္။

ေနာင္ေတာင္း၏မူလေက်ာင္းေတာ္မွာ ယခုလက္ရိွေက်ာင္း၏ေျမာက္ဘက္ ေနာင္ေတာင္းေက်းရြာထဲတြင္ တစ္ႏွစ္ၾကာတည္ရိွၿပီး သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာေတာ္မွ "ေနာင္ေတာင္းပရဟိတတပ္ဦးဘုန္းေတာ္သင္ပညာေရးေက်ာင္း"အမည္ျဖင့္ ၂၀၀၁-ခုႏွစ္၊ ပထမဝါဆိုလဆန္း(၁၄)ရက္ေန႔တြင္ ေစတီတဆူ၊ ေက်ာင္းေဆာင္ငယ္တစ္လံုးျဖင့္ စတင္ဝါကပ္ေတာ္မူခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္ဝါကပ္ခ်ိန္တြင္ သက္ေတာ္(၂၅)၊ ဝါေတာ္(၄)ဝါ ရိွၿပီးျဖစ္သည္။ "တပ္ဦး" စကားလံုးသံုးစြဲရျခင္းသည္ အစိုးရစစ္တပ္ပိုင္ေျမယာေပၚ၌ တည္ေဆာက္ထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု မွတ္ယူႏိုင္ေပသည္။ ေက်ာင္းတည္စအခ်ိန္တြင္ ပရိယတၱိစာေပမ်ားကို ျပန္႔ပြားႏိုင္ေစရန္အတြက္ ရဟန္း၊ ရွင္သာမေဏ စုစုေပါင္း(၅၀)အထိသာ စတင္လက္ခံခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္ကာလ ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ ကေလးငယ္မ်ား ရပ္ေဝးသို႔ပို႔ေဆာင္ခံရျခင္း၊ မိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားသို႔ ပို႔ေဆာင္ခံရမႈ တစ္ေန႔တျခားပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ အနာဂတ္ကေလးငယ္မ်ား ဘဝခရီးလမ္း ေအးခ်မ္းမႈရိွေစရန္ႏွင့္ ဘာသာ-သာသနာ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၀-ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ မယ္သီလရွင္ႏွင့္ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ ကေလးငယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးၾကပ္တည္းသည့္ ေက်ာင္းသား-ေက်ာင္းသူမ်ားကိုပါ စတင္လက္ခံခဲ့ပါသည္။ ႏွစ္ကာလၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ေက်ာင္းသား၊ ရဟန္း၊ ရွင္သာမေဏ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၈-ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္းဦးေရ (၂၃၀၀)ေက်ာ္ရိွခဲ့ၿပီး လူေနအေဆာင္ႏွင့္ ေဝယ်ာေဝစၥစရိတ္ခက္ခဲမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္တြင္ (၁၈၀၀)ဝန္းက်င္သာ လက္ခံခဲ့ပါသည္။ ေျမေနရာအတြက္ လမ္းမႀကီး အေပၚဖက္(၆၃)ဧကခန္႔ အစိုးရတပ္မေတာ္မွလွဴဒါန္းထားၿပီး လမ္းမႀကီးေအာက္ဘက္ စာသင္ေဆာင္ႏွင့္ လူေနေဆာင္မ်ားတည္ေဆာက္ရန္အတြက္ (၈)ဧကခန္႔ ဆရာေတာ္မွထပ္မံဝယ္ယူခဲ့ရပါသည္။ လာေရာက္ပညာသင္ၾကားမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုလက္ခံရာတြင္ ေငြေၾကးအခက္အခဲရိွသည့္ ေက်းရြာမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ား၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းဆက္မတက္ႏိုင္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ အထက္တန္းေက်ာင္းမေအာင္ျမင္သည့္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ပညာသင္ယူမႈမရိွသည့္ ေလလႊင့္ကေလးငယ္မ်ားစသည္ျဖင့္ အဓိက ေရြးခ်ယ္လက္ခံေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔လက္ခံသင္ၾကားရာတြင္ ၈-တန္းအထက္ကေလးငယ္မ်ားကို အဂၤလိပ္စာ၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ သက္ေမြးပညာမ်ား တတ္ေျမႇာက္ေအာင္သင္ၾကားေပးၿပီး ၎ပရဟိတေက်ာင္းတြင္ အနည္းဆံုး(၃)ႏွစ္ခန္႔ ျပန္လည္ပို႔ခ်ေစသည္။ မိမိတတ္ေျမႇာက္ထားသည့္ ပညာရပ္မ်ားကို ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ျပန္လည္ပို႔ခ်တတ္ေစရန္ႏွင့္ ပရဟိတေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းဆရာေလ်ာ့နည္းမႈကို မိမိတတ္ႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ကာလျဖင့္ ကူညီျဖည့္တင္းႏိုင္ေစရန္ျဖစ္သည္။ ေလလႊင့္ကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း ဘဝအတြက္ သက္ေမြးပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွပါသည္။

ပရဟိတတပ္ဦးေက်ာင္း၌ ပို႔ခ်ေပးသည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ မူလတန္း၊ အထက္တန္းစာေပမ်ား၊ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပသို႔ ပညာသင္ေစလႊတ္ေပးျခင္း၊ ဓမၼယဥ္ေက်းမႈစာေပမ်ား၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား(ဥပမာ-စက္ခ်ဳပ္၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဂေဟေဆာ္၊ ဝပ္ေလ်ာ့၊ ရိုးရာလက္မႈပညာမ်ား၊ ယြန္းထည္လုပ္ငန္း) စသည့္ပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ပရဟိတတပ္ဦးေက်ာင္းတြင္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးသီးသန္႔မဟုတ္ပဲ တိုင္းရင္းသား(၁၃)မ်ဳိးခန္႔ လာေရာက္ပညာသင္ယူၾကပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲ၊ စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းႏွင့္ အျခားသင္တန္းမ်ားကိုလည္း ျပင္ပဆရာမ်ားဖိတ္ေခၚ၍ ႏွစ္စဥ္ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ "ေနာင္ေတာင္းဗုဒၶေကာလိပ္"တြင္မူ သာသနာ့တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ရဟန္း၊ ရွင္သာမေဏမ်ားအတြက္ ဗုဒၶစာေပမ်ား သီးသန္႔ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ဗုဒၶေကာလိပ္တြင္ စာသင္သံဃာေတာ္ဦးေရ မသိရေသာ္လည္း စာပို႔ခ် ေပးသည့္ဆရာေတာ္စုစုေပါင္း(၃၂)ပါးခန္႔ ရိွပါသည္။ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကိုယ္စား "ဘကညီလာခံ" ကိုလည္း လက္ခံက်င္းပေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ "ေနာင္ေတာင္းပရဟိတတပ္ဦးဘုန္းေတာ္သင္ ပညာေရးေက်ာင္း"ကို ေငြေၾကးခက္ခဲသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ "ပညာေရးတကၠသိုလ္"တစ္ခုဟု ညႊန္းဆိုႏိုင္ေပသည္။

ပရဟိတတပ္ဦးေက်ာင္း၏ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ လူဦးေရ(၁၈၀၀)ခန္႔၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အၾကမ္းအား ျဖင့္ေဖာ္ျပရေသာ္ တစ္လခ်င္းစီ၏ ေရ-မီးႏွင့္အျခားအခြန္စုစုေပါင္း (၃)သိန္းဝန္းက်င္၊ တစ္ေန႔တာအတြက္ ဆန္အိတ္(၁၃)အိတ္၊ တစ္ရက္တာ အာဟာရကုန္က်စရိတ္ေပါင္း(၆၅၀,၀၀၀)၊ တစ္လတာ၏ထြက္ေငြ စုစုေပါင္း သိန္း(၃၀၀)ခန္႔၊ ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၏ တစ္ႏွစ္ထြက္ေငြစုစုေပါင္း သိန္း(၈,၀၀၀)ဝန္းက်င္ခန္႔ ကုန္က်ခဲ့ ေၾကာင္းသိရိွခဲ့ရပါသည္။ ရန္ကုန္ရိွေတာ္ဝင္ကုမၸဏီမွ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္တြင္ လစဥ္သိန္း(၄၀)လွဴဒါန္းလ်က္ရိွၿပီး အျခားအလွဴရွင္မ်ား အနည္းငယ္လွဴဒါန္းမႈရိွေသာ္လည္း ေက်ာင္းသားဦးေရမ်ားျပားျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ဆဲ စာသင္ေဆာင္မ်ားေၾကာင့္ ေျခြတာစြာ သံုးစြဲေနရဆဲျဖစ္ေပသည္။ စာေပသင္ၾကားေပးသည့္ ဆရာ-ဆရာမ မ်ားကို ေရရွည္ဆက္လက္ပို႔ခ်ႏိုင္ရန္ စီမံရာတြင္ ၎တို႔၏စားဝတ္ေနေရး တစ္လအတြက္အမ်ားဆံုး (၃၀,၀၀၀)၊ လုပ္သက္(၈)ႏွစ္အထက္အတြက္ အမ်ားဆံုး(၇၀,၀၀၀)အထိသာ ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေၾကာင္း၊ ဆရာမ(၆၅)ဦးခန္႔ႏွင့္ ဆရာ(၅)ဦးခန္႔သာရိွၿပီး ေက်ာင္းသားဦးေရေၾကာင့္ ဆရာလိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ပရဟိတတပ္ဦးေက်ာင္းရိွ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ သိရိွခဲ့ရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ "ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ပညာေရးအစ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းက" ဆိုသကဲ့သို႔ ေရွးယခင္ကတည္းကပင္ ျမန္မာျပည္တြင္းရိွပညာေရးကို ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္သာ လူတိုင္းသင္ယူႏိုင္ၾကေပသည္။ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနအရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ပညာမဲ့ ကေလးငယ္မ်ား တိုးပြားလ်က္ရိွရာ ပရဟိတေက်ာင္းရိွ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့သည့္ ေက်ာင္းသားအေရအတြက္မ်ားက သက္ေသထူေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕ဆင္းရဲသည့္ ကေလးငယ္မ်ားမွာ ပညာရယူႏိုင္ေစရန္ ဗုဒၶဘာသာမွ ခရစ္ယာန္ဘာသာသို႔ အနစ္နာခံဖလွယ္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ္လည္း ပညာမဲ့၊ ဘာသာမဲ့သည့္ကေလးငယ္မ်ား မရိွေစရန္၊ ဗုဒၶအဆံုးအမကိုခံယူသည့္ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေသာ အနာဂတ္လူငယ္မ်ားေပၚထြန္းလာေစဖို႔ "ေနာင္ေတာင္းပရဟိတတပ္ဦးဘုန္းေတာ္သင္ပညာေရးေက်ာင္း" အား သက္ေသသာဓကျပ၍ ေနာင္ေတာင္းပရဟိတတပ္ဦးေက်ာင္း၏ (၁၅)ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ကို ႀကိဳဆို ဂုဏ္ျပဳရင္း မိဘျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း မည္သည့္ပရဟိတေက်ာင္းမဆို တတ္စြမ္းသမွ် စာနာေထာက္ထား ကူညီႏိုင္ၾကေစရန္ ႏိုးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ဳိးအတြက္ ပညာမဲ့ကေလးငယ္ မ်ားကင္းေဝးၾကပါေစဟု.........ေမွ်ာ္လင့္လ်က္။

မ်င္,မိုရ္;ခြန္
Powered by Blogger.