Saturday, August 15, 2020

နီꩻအချင်ꩻချင်ꩻ လိုႏလွောင်ႏဝင်ꩻ

တောင်ကြီး၊ ဩဂုတ်လ (၁၆) ရက်


ကမ္ဘာႏလောင်းယိုခါနဝ်ꩻ လိုꩻသီးယို အုံဒျာႏတဖြာꩻလဲ့ တလတဝ်ႏ အုံဒျာႏလိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻအနေႏလဲ့ တလꩻတဝ်ႏ အုံညီꩻအဝ်ႏရဝ်းဗာႏလို့ဝင်ꩻ တလမ်းချင်ꩻ တခမ်းချင်ꩻသွူ။ အုံညီꩻဝင်ꩻတလမ်းချင်ꩻလဲ့နဝ်ꩻ တဒုံချင်ꩻ တခမ်းချင်ꩻလဲ့ꩻနဝ်ꩻ ထီꩻသဲင်ꩻတဝ်ႏလို့ဝင်ꩻ သွီႏခွဲႏတဝ်ႏလို့ဝင်ꩻတွော့ꩻ မဉ်ႏအဝ်ႏထေင်ညင်ꩻ မဉ်ႏအဝ်ႏ ရွို့ꩻမာႏလွꩻဝင်ꩻနဝ်ꩻ ဟဝ်ဟဝ်ဒါႏဒါႏ ချံꩻချံꩻသာႏသာႏ တအုံအဝ်ႏလွေꩻဗာႏတဝ်ႏသွူ။

ဥပမာႏတဝ်ႏဒွုမ်ညာꩻညာꩻ ဥပမာႏဗော့ꩻ နီမန်းခမ်း ယိုခါနဝ်ꩻသွူ။ နီမန်းခမ်းယို ကလꩻလွစ်တခြင်ရေꩻနဝ်ꩻ ၁၉၄၈ - ဗာႏတဲင် ဗတွိုႏ ၂၀၂၀ ယိုနဝ်ꩻ လꩻလဲဉ်ႏနေင်ႏပေါင်ꩻ(၇၂)သွူ။ နေင်ႏပေါင်ꩻ (၇၂)အကို နီမန်းခမ်းယို တိုꩻတက်ထင်ႏထိုမုꩻ အဝ်ႏတခွိုင်းမုဲင်ꩻကရိုနဝ်ꩻ အဝ်ႏသေအဝ်ႏထီႏဒျာႏ ပငါပရာꩻသွူ။ လꩻထွူ လွစ်တခြင်ရေꩻနဝ်ꩻ လိုꩻအုံအဝ်ႏမုꩻ အဆင်ႏရန်းယို ထဲ့ဖွိုးထဲင်းကဒွိုန်း ခါးလားကလꩻ လွစ်တခြင်ရေꩻသွူ။

ကထွာဗာႏနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ ပွိုးနုဲင်းမုဲင်ꩻနဲးတဲင် ကွပ်ပွိုးခမ်းရင်ꩻသား လိုꩻမျိုꩻချင်ꩻချင်ꩻ လိုꩻမျိုꩻပေႏတွမ်ႏ လိုꩻမျိုꩻတန် တလွောင်ႏဗူႏညီႏညွတ်တဝ်းလွဝင်ꩻ အဝ်ႏရွို့ꩻရန်ႏတွိုက်ꩻခꩻလွဝင်တွော့ꩻ ခမ်းထီထဲ့ဖွိုး ဆုတ်ယုတ်ထိုꩻဗာႏသွူ။

ကအဝ်ႏရွို့ရန်ႏ တွိုက်ꩻခꩻဗာႏလွဝင်ꩻယိုတဲ့ ခွေလဲ့ရိုဒျာႏ ခွေနမ်းမဲဉ်ႏ၊ နာꩻလဲ့ရိုꩻဒျာႏ နာꩻနမ်းမဲဉ်ႏ၊ အမဲဉ်ႏတရာꩻချင်ꩻတဗွိုန်တဝ်ႏလွဝင်ꩻတဲင် ထွာဗာႏရွို့ꩻရန်ႏမာꩻလွဝင်ꩻသွူ။ အမဲဉ်ႏတရာꩻ ကတဗွိုန်တဝ်ႏလွ ဝင်ꩻယိုနဝ်ꩻ ဗုဒ္ဓဘာႏသာႏတရာꩻအလꩻ ကွပ်ပွိုးလွူးလွ လောဘ ဒေါသ မောဟ မာနတရာꩻဖုံႏ နီတာႏဝင်ꩻတာႏ တထွာႏတဝ်း ထွားဗော့ဒျာႏ နမ်းတာႏလွုမ်ꩻတွော့ꩻ အုံညီꩻလွဝင်ꩻယို တထီꩻသင်ꩻလꩻတဝ်းဝင်သွူ။

လိုꩻကထီꩻသင်ꩻတဝ်းလွဝင်ꩻ ကတတဲ့ꩻတဝ်းလွဝင်ꩻယို ဖေႏကထီꩻသင်ꩻ ဖေႏကတဲ့ꩻခဝ်းချာနဝ်ꩻ ကောႏကမာႏသားလဲ့ မာႏလဲဉ်းအကျောင်ꩻ အဝ်ႏလိုꩻတောင်ꩻပြန်ႏဝင်ꩻ ကောႏကခံႏဗာႏသားလဲ့ ဝင်ꩻမဉ်ႏတောင်ꩻပြန်ႏနဝ်ꩻ အဝ်ႏလိုႏသယ်ႏခံႏ ယွိုန်ယောနဝ်ꩻမꩻ ကအဝ်ႏကုဲင်ဒါႏ အနာႏဂါတ်ဆꩻငါယို ခွရှူႏချံꩻသာႏမုꩻ အီႏအဝ်ႏသွူ။

ပထုစဉ်ႏပုဂ္ဂိုလ်ႏလိုꩻသီးနဝ်ꩻ “ရက်လွိုနမ်းအဲဉ်ထဝ်း” ပညာႏသျင်ႏသီး ရိုနုဲင်းနဝ်ꩻတဲင် ထွာလိုꩻဟဝ်နမ်းတာႏ လိုꩻထီဒျာႏ နမ်းအကျိုꩻလွဉ်းလွဉ်းသွူ။ ထာꩻရက်ဝင်ꩻကရိုꩻဒါႏ မေတ္တာတရာꩻ ထာꩻသညင်ꩻဝင်ꩻကရိုဒါႏ၊ ကရုဏာႏတရာꩻယို ပေါႏတကျံꩻလွူးတဝ်း ပေါႏတကျံꩻပယ်ႏတဝ်း နမ်းအကျိုꩻနဝ်ꩻ ရွို့ꩻမာႏလွဝင်ꩻတခိꩻတဝ်း ပါမုဲင်ꩻမုဲင်ꩻလဲ့ တအုံဟဝ်ဟဝ်ဗာႏထာꩻသွူ။

ရွို့ꩻမာႏလွဝင်ꩻ တွိုက်ခꩻလွဝင်ꩻ ထွာစဲ့ပွယ်ꩻနဝ်ꩻ ခိုးလျားယပ်ꩻသꩻ ဒုက္ခဆင်ꩻရယ်ꩻတခွိုင်းမုဲင်ꩻကရိုနဝ်ꩻ ထွားဗော့ꩻ “ဒုက္ခသယ်ႏ)” စခန်ꩻဖုံႏ ထွားဗော့ꩻ “စစ်ဘေးရှောင်” စခန်ꩻဖုံႏနဝ်ꩻ သေနွောင်ꩻဒျာႏသွူ။ ကွပ်ပွိုးစဲ့ပွယ်ꩻတွော့ꩻ ကသီသားတဲ့ အာငါႏလဲဉ်ႏ ကထို့ကလွတ်ꩻ ကတပွတ်ꩻသားတဲ့ အာငါႏလဲဉ်းကရိုနဝ်ꩻ ကထွာဒါး အတန်အကယ်ႏဖုံႏယို အဝ်ႏလိုꩻထီႏအဝ်ႏလိုꩻသေသွူ။ ခြွေခြာႏချံꩻသာႏငါ အတန်အကယ်ႏငါတွော့ꩻ “ခမ်းသားထီသားနဝ်ꩻ မဲဉ်ထွာနုဲင်းမုဲင်ꩻထွာ” သနုဲင်းယိုနဝ်ꩻ လိုႏလွူးတဝ်းသွူ။

ကမ္ဘာႏသမဲင်ꩻကို စဲ့ꩻပွယ်ꩻကထွူကငိမ်ꩻအီနဝ်ꩻ ထွူငိမ်ꩻတွမ်ႏ တွိုက်ခꩻရေꩻ ဆင်စဲ့ꩻရေꩻတမွေးတဝ်း ထွူငိမ်ꩻဒျာႏတွမ်ႏ အုံကွံဆွေꩻနွေꩻ ထာꩻသေနာႏမုꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ နီမန်းခမ်း ကထွာဒါႏ စဲ့ပွယ်ꩻယို အဝ်ႏလိုႏလꩻလဲဉ်ႏသံဝွေႏဂသွူ။

လိုꩻမျိုꩻတမျိုꩻတွမ်ႏတမျိုꩻ ရွို့ꩻမာႏတွိုက်ꩻခꩻလွဝင်ꩻ မဥ်ႏအဲဉ်ထဝ်းနဝ်ꩻ လုပ်ꩻမာꩻကူꩻကာႏ ဖြေꩻစာဗာႏဟဝ်တဲင် လိုꩻမုꩻအုံအဝ်ႏရေꩻအရန်းယို တိုꩻတက်ထင်ႏထိုမွိုင်သွူ။ စဲ့ပွယ်ꩻအဲဉ်ထဝ်းစွဉ်ႏလဲ့ လိုꩻမျိုꩻချင်ꩻချင်ꩻ မဉ်ႏတညီႏညွတ်တဝ်းလွဝင်ꩻတွော့ꩻ မဉ်ႏအဝ်ႏဒေါ့ꩻလွဝင်ꩻမဉ်ꩻ မဉ်ꩻအဝ်ႏထွံႏလွဝင်ꩻထာꩻမာႏနဝ်ꩻ မဲ့ဒုက္ခညီꩻလွဝင်ꩻ နုဲင်းလိုꩻထွံႏဖြီကိုနဝ်ꩻသွူ။ ကွပ်နဝ်ꩻမꩻ တဖြာꩻထာꩻမာႏယို တဖြာꩻမဉ်ႏဖေႏသတိꩻနဝ်ꩻ အွီႏအွီႏနွိုးနွိုး အဝ်ႏလိုႏလက်ခံႏ အဝ်ႏလိုႏဖျင်နီနမ်းအမာႏသွူ။

နုဲင်ႏနဝ်ꩻမဉ်ႏမွေးတဝ်း နာꩻသေတခွိုင်းမုဲင်ꩻ နာꩻဒါႏတခွိုင်းမုဲင်ꩻ အွဉ်ႏမာနတရာꩻတွော့ꩻ မဉ်ႏဒေါ့ꩻချာလွဝင်ꩻနုဲင်းနဝ်ꩻနဝ်ꩻ မုဲင်ꩻခါခါစွဉ်းလဲ့ လွောင်ႏဗူႏညီႏညွတ်မုꩻယို တလꩻနွောင်ꩻတဝ်းသွူ။

ခွန်သောမ (မုဲင်းကောင်)Powered by Blogger.