Wednesday, July 13, 2016

လူူႏွင့္မိုးေလ၀သ

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလူိင္လ (၁၄) ရက္


သဘာ၀အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ သူ႔သဘာ၀အတိုင္းျဖစ္ပ်က္ေနသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း လူသားတို႔ႏွင့္ မူတစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္းျဖင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္လ်က္ရွိေနေပသည္။ ထိုသဘာ၀အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ မိုးေလ၀သအေျခအေနသည္လည္း တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
ေမြးဖြားသည္မွေသဆံုးသည္အထိ လူသည္မိုးေလ၀သႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ုပ္တို႔သည္မိုးေလ၀သကို ဂရုမမူပဲမိမိသြားလိုသည္ကိုသာ သြားတတ္ၾကသည္။ လုပ္လိုသည္ကိုလုပ္တတ္ၾကသည္။  မိုးေလ၀သသည္  ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ကိုင္ေနထိုင္မႈကိစၥမ်ားတြင္ အနည္းငယ္သာ အက်ဳံး၀င္ပတ္သက္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။ လက္ေတြ႕တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ယူဆထားသည္ထက္ ပို၍ မိုးေလ၀သသည္ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ စိုးမိုးဆက္ႏႊယ္ၿပီး ပတ္သက္ေနေပသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိုးေလ၀သအံုႀကီးထဲတြင္ ေနထိုင္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ေလကိုရွဴရွိက္ေနၾကရသည္။ ငါးမ်ားေရထဲတြင္ တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ ကူးခတ္သြားလာၾကသကဲသို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း အခန္းတစ္ခန္းမွတစ္ခန္း၊ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ ေလပင္လယ္ကို ကူးၿပီး သြားေနရျခင္း ျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မိုးေလ၀သကို ခ်စ္လိုကခ်စ္ႏိုင္သည္။ မုန္းလိုကမုန္းႏိုင္သည္။ စိတ္ပ်က္လိုက စိတ္ပ်က္ႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ လ်စ္လ်ဴရႈ၍ကား မရႏိုင္ေပ။ မနက္တိုင္းပင္လွ်င္ မိုးရြာျခင္း၊ ႏွင္းက်ျခင္း၊ တိမ္ကင္းစင္ျခင္း၊ တိမ္ထူ၍ မိုးအံု႔ေနျခင္း၊ ပူေႏြးျခင္း၊ ေအးျခင္း စသည္႔ မိုးေလ၀သအေျခအေန တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚေနမည္သာျဖစ္ေပသည္။ အျပာေရာင္ မိုးေကာင္းကင္ရွိၿပီး ၾကည္လင္သာယာေသာေန႔မ်ားတြင္လူအမ်ားသည္လည္း စိတ္လက္ရႊင္လန္းေပါ႔ပါးတတ္ၾကသည္။  ထိုေန႔အတြက္ တစ္ေန႔တာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေခ်ာေမာေျပျပစ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ပူအိုက္သည့္ ေႏြရာသီမနက္ခင္းမ်ိဳးတြင္ လူအမ်ားသည္ စိတ္တိုလြယ္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္က်လြယ္ၿပီး ညိဳးႏြမ္းလြယ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။ ထိုေန႔အတြက္ တစ္ေန႔တာလုပ္ငန္းကို ပင္ပန္းစြာ မလုပ္ေဆာင္ရေသးမီမွာပင္ ေမာပန္းလြယ္တတ္ၾကသည္။
သို႔ျဖစ္၍ လူတစ္ေယာက္၏ စိတ္ပိုင္းရုပ္ပိုင္း က်န္းမာမႈႏွင့္ ထိုလူ၏ဘ၀အဆင့္ျမင့္မားမႈ စသည္အထိပင္ တေန႔တာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ မိုးေလ၀သက ႀကိဳးကိုင္ထားသည္မွာထင္ရွားေနေပသည္။
တစ္နည္းဆိုပါက တစ္ေန႔တာ မိုးေလ၀သႏွင့္ မိုးေလ၀သ ျဖစ္ပ်က္မႈအေပၚတြင္ လူသည္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ရသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေပသည္။
မိုးေလ၀သဟူေသာအနက္ကို ျမန္မာအဘိဓာန္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ အတြဲ(၃) တြင္ အပူရိွန္၊ ေလ၏စိုထိုင္းဆ၊ ေလ၏ဖိႏွပ္မႈ၊ ေလတိုက္ႏႈန္း၊ မိုးရြာမႈ၊ တိမ္၊ ဆီးႏွင္း၊ ေရတက္ေရက်၊ေျမငလ်င္စေသာ သဘာ၀အေျခအေနအရပ္ရပ္ဟု ေဖာ္ျပထားေပသည္။ ေလထုႀကီး၏ ေအာက္ဆံုးအလႊာကမၻာေျမမ်က္ႏွာျပင္ႏွင့္   အနီးကပ္ဆံုးအလႊာတြင္ရွိေသာ  ေလထု၏အပူခ်ိဳန္၊ ေလဖိအား၊ တိုက္ေလ၊ စိုထိုင္းမႈ၊ မိုးရြာျခင္း၊ ဆီးႏွင္းက်ျခင္း စသည့္အခိုက္အတန္႔အားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေသာေလထု၏ အေျခအေနသည္ မိုးေလ၀သပင္ျဖစ္သည္။ လူသားမ်ား ကမၻာႀကီးေပၚတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာေနႏိုင္ေရးမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ မိုးေလ၀သအေျခအေနေပၚတြင္ မူတည္ေနေပသည္။ မိုးေလ၀သေကာင္းမြန္ရန္မွာလည္း လူသားတို႔အေပၚတြင္ မူတည္ေနေပသည္။ ဤကဲ့သို႔ မိုးေလ၀သႏွင့္ လူသားမ်ား၏ ကိုင္းကၽြန္းမွီ၊ ကၽြန္းကိုင္းမွီ သေဘာကို နားလည္ သေဘာေပါက္လာၾကသည့္အခါ လူ႔ပေယာဂေၾကာင့္ မိုးေလ၀သမပ်က္စီးေစရန္ ကမၻာ့လူသားထုအေနျဖင့္ ၀ိုင္း၀န္းဆႏၵျပဳလာၾကသည္။ ဓာတုေလာင္စာမ်ားကို အသံုးအစြဲမ်ားမႈေၾကာင့္ မိုးေလ၀သ ေဖာက္ျပန္ ပ်က္စီးရသည္ဟု ဆုိကာ  ဓာတုေလာင္စာ သံုးစြဲမႈကို ေလွ်ာ့ပစ္ရန္ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ ဓာတုေလာင္စာမ်ားအစား အျခားေလာင္စာမ်ားကို အစားထိုးသံုးစြဲရန္လည္း တိုက္တြန္းလာၾကသည္။ ထိုတိုက္တြန္းခ်က္အရ စက္မႈသိပ္ပံပညာရွင္မ်ားသည္ ဓာတုေလာင္စာမ်ားအစား   အျခားေလာင္စာမ်ားကို အစားထိုးသံုးစြဲရန္ ႀကိဳးပမ္းလာၾကသည္။
သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ မိုးေလ၀သေဖာက္ျပန္ပ်က္စီးရသည္ကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး သစ္ေတာမ်ားကိုလည္း မျဖဳန္းတီးရန္ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ မိုးေလ၀သ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ရန္အတြက္ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ား ျပန္လည္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္လည္း တိုက္တြန္းလာၾကသည္။ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားကို           ျပန္လည္ျပဳစုပိ်ဳးေထာင္ျခင္းျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာမိုးေလ၀သကို ျပန္လည္ျပဳစုပိ်ဳးေထာင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။
ယေန႔ကြ်ႏု္ပ္တို႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ဇူလိူင္လကို သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေရးလအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး လူထုလႈပ္ရွားမႈ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ သစ္ပင္သစ္ေတာမ်ားကိုျပန္လည္ျပဳစုပိ်ဳးေထာင္ေနေပသည္။   စီမံခ်က္ျဖင့္သစ္ပင္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေနေပသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ မိုးေလ၀သျပဳစုပိ်ဳးေထာင္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မိုးေလ၀သႏွင့္ လူသားသည္ အၿမဲလိုပင္ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနေပမည္။ ယခင္ကလည္း ဆက္စပ္ပတ္သက္ခဲ့သလို  ေနာင္လည္း ဆက္စပ္ပတ္သက္ ေနဦးမည္သာျဖစ္သည္။

ခြန္ရက္ခြိဳ,

Powered by Blogger.