Tuesday, August 30, 2016

ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသို႔

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၀) ရက္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးစနစ္တြင္ အေျခခံမူလတန္းပညာ၊ အလယ္တန္းပညာ၊ အထက္တန္းပညာႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာဟူ၍ အဆင့္ဆင့္ရွိၾကသည္။ ဤအဆင့္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဟု ေခၚဆိုေသာေနာက္ဆံုးအဆင့္ပညာရပ္မ်ားကို သင္ယူေနၾကသူမ်ားျဖစ္ ၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာကို တက္ေရာက္ေလ႔လာႏိုင္ရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားၾကား ေက်ာ္ျဖတ္လာၾက သည့္ ႏိုင္ငံသားေကာင္းရတနာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပညာေရးသည္ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခန္းက႑ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလႊာအသီးသီးမွ မိဘျပည္သူမ်ား သိရွိနားလည္ၿပီး ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္ အလြန္ပင္အေရးပါလွပါသည္။
စာေရးသည္ အေျခခံမူလတန္းပညာကို ဇာတိေမြးရပ္ေျမေက်းရြာတြင္ရွိေသာေက်ာင္း၌ တက္ေရာက္ သင္ယူခဲ့ၿပီး၊ ဇာတိရြာႏွင့္(၁)မိုင္ခြဲခန္႔ေ၀းေသာ တျခားရြာတြင္ရွိသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္း၌ အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္းပညာမ်ားကို ဆက္လက္သင္ယူခဲ့ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဇာတိေက်းရြာတြင္ အထက္ တန္းေက်ာင္း မရွိေသးေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ မိမိသည္ ပညာသင္ယူလိုေသာစိတ္ေၾကာင့္ (၁)မိုင္ခြဲခန္႔ ဆိုေသာခရီးကို မညည္းျငဴပဲ ေန႔စဥ္ေျခလ်င္ျဖင့္ေက်ာင္းတက္ခဲ့ပါသည္။ မိမိပညာသင္ယူခဲ့သည္ေက်ာင္းသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးတြင္ေျပာဆိုေနၾကေသာ က်ဴရွင္၊ စာက်က္၀ိုင္းစသည္မ်ားႏွင့္လည္း ေ၀းကြာလွၿပီး ထိုအေၾကာင္းကိုပင္ မၾကားဖူးခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္စာေရးသူ၏ မိဘက အၿမဲအားေပးေျပာဆိုသည့္စကားတစ္ခြန္းကို ႏွလံုးသားတြင္ မွတ္ထားၿပီး ဦးေခါင္းျဖင့္စဥ္းစား၍ ပညာရရွိေအာင္ စာကိုႀကိဳးစားၿပီးသင္ယူခဲ့သည္။ ထိုစကားတစ္ခြန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မည္သည့္ေနရာေဒသတြင္မဆို အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းတြင္ သင္ၾကားသည့္စာသည္ လက္ရွိ သားသင္ယူေနေသာစာအုပ္ပင္ျဖစ္သည္ ဆိုသည့္ စကားပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မည္သည့္ေနရာတြင္ သင္ယူေနသည္ျဖစ္ေစ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါဟူေသာ အားေပးစကားလည္း မၾကာခဏ ေျပာေပးခဲ့သည့္ မိဘႏွစ္ပါးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။
စာေရးသူငယ္စဥ္ကမွတ္မိသမွ်ေျပာရမည္ဆိုလၽွင္ စာေရးသူေနထိုင္သည့္ ေဒသအနီးတစ္၀ိုက္တြင္ အထက္တန္းပညာကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္သင္ယူႏိုင္သူ၊ သင္ယူႏိုင္ေသာအခြင့္အလမ္း မရွိသေလာက္ ျဖစ္ေနပါသည္။ စာေရးသူသည္ အထက္တန္းပညာကို ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာ တစ္နည္းအားျဖင့္ တကၠသိုလ္ ဆိုေသာေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ပညာေလ့လာသင္ယူခြင့္ရရွိခဲ႔သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ မိမိ၏မိသားစု၊ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ ေက်းရြာ သူ/သားမ်ားလည္း လြန္စြာပင္၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ၾကသည္။
အဆင့္ျမင့္ပညာကို တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ဘူမိေဗဒအထူးျပဳဘာသာရပ္ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည္။ ပထမႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္ကာလတြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာဆိုေသာ အႏွစ္သာရကို မည္ကဲ့သို႔ပင္ နားမလည္ႏိုင္သည့္အေျခအေနျဖစ္ေနခဲ့ပါသည္။ မိမိတို႔အတန္းတြင္ ေက်ာင္းသား(၃၀၀)ေက်ာ္ ရွိသည့္အနက္ ေက်ာင္းသူသည္ ထူးထူးျခားျခားတစ္ဦးတည္း တက္ေရာက္ေလ႔လာသင္ယူသည္ကို အမွတ္ရ ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ပထမႏွစ္ ဒုတိယႏွစ္၀က္ကာလတြင္ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး မ်ားက ေက်ာင္းသား/သူသစ္မ်ားႀကိဳဆိုပြဲႏွင့္ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ႏႈတ္ဆက္ပဲြဆို၍ ဌာနအလိုက္၊ လူမ်ိဳးအလိုက္ႏွင့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတစ္ခုလံုး စသည္ျဖင့္ က်င္းပလာၾကသည္။ ထိုအခါ အတန္းေခါင္းေဆာင္၊ ႏွစ္အလိုက္ေခါင္းေဆာင္၊ ဌာနအလိုက္ ေခါင္းေဆာင္၊ လူမ်ိဳးအလိုက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္လာၾကရသည္။
ေခါင္းေဆာင္ကိုယ္စီေပၚထြက္လာၾကေသာအခါ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေကာ္မတီ အလိုက္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပဲြေတာ္အဆင္ေျပေျပေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ၾကသည့္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္ရၿပီး တာ၀န္ခဲြေ၀မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခဲြ မႈမ်ားကိုပါ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရပါသည္။ ထိုအခါမွသာလွ်င္ အဆင့္ျမင့္ပညာဆိုသည့္အနက္အဓိပၸာယ္ကို တေျဖးေျဖး နားလည္လာပါေတာ့သည္။ ဤအခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္  ေခါင္းေဆာင္မႈပညာ၊ စီမံခန္႔ခဲြမႈပညာ၊ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္မႈပညာ၊ တာ၀န္ခဲြေ၀မႈပညာ စသည့္ပညာရပ္မ်ားစြာကို သင္ယူ ေလ့က်င့္ႏိုင္ေသာေနရာျဖစ္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္ပညာသည္ ယူတတ္သည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ေနရာတိုင္းတြင္ ပညာမ်ိဳးေပါင္းစံုကို ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ေသာေနရာေကာင္း တစ္ေနရာျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဆင့္ျမင့္ပညာ တစ္နည္းအားျဖင့္ တကၠသိုလ္ပညာမ်ားကို သင္ယူေနၾကေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားၾကားတြင္ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းေသာအခ်က္မ်ားလည္း ေတြ႕ျမင္ေနရပါသည္။ မိမိ တက္ေရာက္ေလ့လာသင္ယူခဲ့သည့္အတန္း ပထမႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူေပါင္း(၃၀၀) ေက်ာ္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးႏွစ္တြင္ (၉၃) ဦးသာ ပညာဆက္လက္သင္ယူရန္က်န္ရွိပါသည္။ ေနာက္ဆံုးႏွစ္ ေက်ာင္းသား/သူ မ်ားအနက္ ထပ္မံ၍၀မ္းနည္းစရာ ေကာင္းလွသည္တစ္မ်ိဳးမွာ (၉၃)ဦးအနက္ မူးယစ္သားေကာင္ ျဖစ္သြား သည့္ေက်ာင္းသား/သူသည္ (၄၅)ဦး ႏွင့္အထက္ပင္ျဖစ္ေနပါသည္။ ပထမႏွစ္မွစၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးသြားသည့္ ေက်ာင္းသားဦးေရႏွင့္ ဘြဲ႕ရသြားမည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏အေရးႀကီးဆံုးေသာ ပညာေရးက႑ႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္က႑မ်ားသည္ မေတြး၀့ံေသာေျခအေနျဖစ္ေနပါသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၉၁-ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူေသာ ပအို၀္းအမ်ိဳးသားအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (PNO)သည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ပထမ ဦးစားေပး ပညာေရး၊ ဒုတိယ ဦးစားေပး ပညာေရး၊ တတိယ ဦးစားေပး ပညာေရး စသည္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည့္အတြက္ ေတာင္ႀကီး တကၠသိုလ္ Day ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူ ဦးေရ (၅၀၀၀)ေက်ာ္အနက္ ပအို၀္းေက်ာင္းသား/သူ ဦးေရ(၁၃၁၃)ဦးသည္ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကို ေလ့လာ သင္ယူလာႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ဆိုသည့္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ အဓိကအခ်က္ (၃)ခ်က္ျဖစ္ေသာ (၁) ပညာေရး (၂) စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး (၃) အမ်ိဳးသားေရး  ကို အေလးထားၿပီး တတ္စြမ္းသမွ် ရွာႀကံေလ့လာသင္ယူသင့္ပါသည္ဟု အႀကံျပဳလိုပါသည္။ ထို႔အခ်က္(၃)ခ်က္အနက္မွ တစ္ခ်က္ တည္းကိုသာ ကၽြမ္းက်င္မည္ဆိုလွ်င္ အဆင့္ျမင့္ပညာဆိုေသာ အႏွစ္သာရကို အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုေလာက္သာ ေလ႔လာသင္ယူႏိုင္သည္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။
ပညာေရးဆိုသည့္ေနရာတြင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ အဓိကဘာသာရပ္အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ဘာသာရပ္ကို ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ေလ့လာသင္ယူၿပီး  က်န္ေသာအခ်က္(၂)ခ်က္ကို လက္လြတ္မည္ ဆိုပါက စာအုပ္ထဲမွပညာတစ္ခုတည္းကိုသာရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ အေလ့အထ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈပညာႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးပညာမ်ား အားနည္းသြားေပလိမ္႔မည္။
စည္းလံုးညီညႊတ္ေရး ဆိုသည့္ေနရာတြင္ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီး၌ အလႊာေပါင္းစံု၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု၊ ဘာသာေပါင္းစံုႏွင့္ ေနရာေဒသေပါင္းစံုမွ တကၠသိုလ္ဆိုေသာေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ ပညာႏို႔ရည္ကို အတူတကြ လာေရာက္စို႔ယူ ေလ့လာေနၾကသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မတူကဲြျပားသည့္အခ်က္ကို ေလးစားၿပီး မိမိေလ႔လာသင္ယူေသာပညာမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပန္းပြင့္ကိုယ္စီ ကိုင္ေဆာင္ကာ ပန္းေပါင္းစံုအလွႏွင့္အတူ စည္းလံုးညီညႊတ္ေအာင္လုပ္ေဆာင္တတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အမ်ိဳးသားေရး ဆိုရာတြင္ လူမ်ိဳးေရးႏွင့္ ဘာသာေရးကို အျမင္မမွားရန္ အထူးပင္လိုအပ္ပါသည္။ တစ္မ်ိဳးသားလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပညာေရးစနစ္၊ စီးပြားေရးေပၚလစီ စသည့္ အေတြးေခၚမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ဥပမာေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ မူးယစ္ေဆး၀ါး တိုက္ဖ်က္ေရးကို အမ်ိဳးသားေရး တာ၀န္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။
အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏အေရးႀကီးဆံုးေသာ ပညာ အရင္းအျမစ္၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္၊ နည္းပညာအရင္းအျမစ္ စေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္ ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားလည္းျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔သင္ယူေနေသာ အဆင့္ျမင့္ပညာ တစ္နည္း အားျဖင့္ တကၠသိုလ္ပညာမ်ား၏ အႏွစ္သာရမ်ားကို ေတြ႕သိေအာင္၊ ရရွိေအာင္ေလ့လာသင္ယူၿပီး ပညာေရး၊ စည္းလံုးညီညႊတ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး အခ်က္(၃)ခ်က္မ်ားျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/သူ ဆိုသည့္ဂုဏ္ပုဒ္ ႏွင့္ ထိုက္သင့္ေသာတန္ဖိုးကို ကိုင္စြဲကာ ႀကိဳးစားေလ့လာသင္ယူသြားရန္ တိုက္တြန္းရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္အပ္ပါသည္။

ခြန္ခမ္းေနာ၀္  

Powered by Blogger.