Sunday, January 29, 2017

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၃၀) ရက္


ေလာက၌လူသားအားလုံးတို႔သည္ မည္သည့္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ အမွားမ်ားမကင္းႏိုင္ၾကေခ်။ အမွားမ်ားအားလုံးကင္းရွင္းမည္ဆိုပါက မည္သည့္အလုပ္ကိုမွ်လုပ္ကိုင္ရန္လိုအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ လူ႕ဘ၀သို႔ေရာက္ရိွလာလွ်င္ႏိုင္ငံအက်ဳိး၊ လူမ်ဳိးအက်ဳိး၊ သာသနာအက်ဳိး စေသာရာမ်ားအတြက္ျပဳ လုပ္ထားျခင္းမရိွပါက လူ႔ေလာကတြင္ လူတကာထက္မွားသည့္အႀကီးမွားဆုံးေသာ အမွားမ်ားျဖစ္လိမ့္မည္။ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္တြန္႔မသြားၾကသူမ်ား၏ အဓိကအားသည္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ခိုင္မာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပန္းတိုင္ကို မိမိတို႔၏အာရုံထဲတြင္ ရွင္းလင္းစြာျမင္ထားၿပီး ယင္းပန္းတိုင္သို႔ ခ်ီတက္ရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားလည္း တိတိက်က်ခ်ထားၿပီးျဖစ္ရာ ၊ အတြန္းအထိုး အတိုက္အခံေၾကာင့္ လဲက်ျခင္း၊ ၿပိဳက်ျခင္းမ်ဳိး ရိွမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အတားအဆီးမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ မိမိတို႔ ပန္တိုင္းသို႔အေရာက္ခ်ီတက္ရမည္ျဖစ္သည္။ “စြန္ဆိုသည္အရာ ေလစုန္တြင္မတက္၊ ေလကိုဆန္၍သာ တက္စၿမဲဟူေသာ စကားရိွရာ ရည္မွန္းခ်က္စြဲၿမဲ” ခိုင္မာသူတိုသည္လည္း စြန္မ်ားနည္းတူ အခက္အခဲမ်ား မည္မွ်ပင္ရိွေစကာမူ မေလွ်ာ့ေသာအား၊ လုံလ၊ ၀ိရိယ၊ သတၱိတို႔ျဖင့္ ေက်ာ္လႊားသြားမည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္မႈ ဆုလာဘ္မ်ားရရိွမည္ျဖစ္သည္။

လူသားအားလုံးတို႔သည္ မွန္ေရကန္ထဲမွ ေရႊငါးမ်ားႏွင့္တူသည္ဟု ေျပာေလ့ရိွၾကသည္။ ငါးမ်ားသည္ မျပတ္ကူးခတ္ေနၾကေသာ္လည္း မည္သည့္ခရီးမွ်မေရာက္ ေရကန္ထဲတြင္သာပတ္ခ်ာလည္၍ ေနပါသည္။ လူသားအမ်ားစုမွာ အလုပ္မ်ားသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း လက္ေတြ႔ဘ၀တြင္ အစီအစဥ္တက် ရည္မွန္းခ်က္ရိွရိွလႈပ္ရွားေနျခင္းမဟုတ္၊ မေရမရာေမ်ာပါေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ စင္စစ္ဘ၀ဟူသည္ ကံစမ္းပြဲမဟုတ္သကဲ့သို႔ ကံအေကာင္းအဆိုးကိုေမ်ာ္ကာ ႀကံဳရာက်ရာေမ်ာေနမည္မဟုုတ္ေခ်။ မိမိဘ၀ကို ဖန္တီးႏိုင္ေသာအရာသည္ ကံၾကမၼာမဟုတ္ မိမိသာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္းသိထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကိုယ့္ကံၾကမၼာကို ဖန္တီးႏိုင္ေၾကာင္းယံုၾကည္သည္ဆိုပါက ဘ၀သည္ “ငါဘာျဖစ္ရမည္” ဟူ၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သင္လက္ရိွဘ၀တြင္ သင္ဘာျဖစ္ခ်င္သည္ကို သင္ကိုယ္တိုင္သာ ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရိွသည္။ သင္၏လက္ရိွအသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားအရ သင္မည္သည့္ဂုဏ္သေရမ်ဳိးႏွင့္  မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ခ်င္သည္၊ ရပ္ရြာအက်ဳိး၊ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ဳိးအတြက္ သင္မည္သည့္စိတ္မ်ဳိးျဖင့္ထားရိွသည္ကို မိမိကိုယ္တိုင္ ပီပီျပင္ျပင္ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ သင္သည္အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးျဖစ္ရမည္ဟု စိတ္ထဲတြင္ယံုၾကည္လာလွ်င္ ၎ယံုၾကည္မႈသည္ သင့္အတြက္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ၎ရည္မွန္းခ်က္သင့္ေခါင္းထဲသို႔စြဲၿမဲစြာတည္ရွိေနမည္ဆိုလွ်င္ သင္လုပ္ကိုင္သမွ်သည္ သင့္အားပန္းတိုင္ဆီသို႔ တြန္႔ပိုးေပးေသာအရာမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေရရွည္ရည္မွန္းခ်က္ဆီသို႔သြားရာတြင္ မ်က္စိမလည္ေစရန္ႏွင့္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ အားျဖည့္ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္အငယ္စား၊ အလတ္စားဟူ၍ ခ်မွတ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရာတြင္ သက္သာလြယ္ကူေစၿပီး ေအာင္ျမင္ရန္ ပို၍ေသခ်ာသြားမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဘ၀သာ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမ်ားကိုလည္း တစ္ႏွစ္အတြက္ရည္မွန္းခ်က္၊ တစ္လအတြက္ ရည္မွန္းခ်က္စသည္ျဖင့္ တစ္ဆင့္ခ်င္းအစီအစဥ္ ေရးဆြဲသြားမည္ဆိုပါက ေအာင္ျမင္မႈႀကီးငယ္မ်ားကိုရရိွၿပီး ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရိွမည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဘ၀တြင္အေရးႀကီးသည္မွာ ဦးတည္ရာ လမ္းေၾကာင္းရိွရန္လိုအပ္ပါသည္။ လမ္းေၾကာင္း ေပၚသို႔ေရာက္ရိွေနၿပီဆိုလွ်င္ ပန္းတိုင္သို႔ဦးတည္လႈပ္ရွား မည္ဆိုပါက ဘ၀အတြက္ အေကာင္းဆုံးပင္ျဖစ္ပါသည္။

ကိုးကားခ်က္။   ။ ေဖျမင့္၊ အားျပင္းတဲ့ျမာတစ္စင္း။
ခြန္လိုိရုဲင္/လြယ္ေကာင္း
Powered by Blogger.