Friday, November 17, 2017

''လူမ်ဳိးစာေပ ဖတ္ရႈျခင္းမွ လူတိုင္းေရးတတ္လာေစဖို႔''

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၇)ရက္လူမ်ဳိးရိွလွ်င္ စာေပရိွရမည္၊ စာေပရိွမွ စကားတည္တ့ံမည္၊ စာေပသည္လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ အသက္ေသြးေၾကာျဖစ္သည္။ ၎စာေပကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္အသံုးမျပဳလွ်င္ အျခားေသာလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖိႏိွပ္ျခင္း၊ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကိုခံရျပန္သည္။ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိး၏ဂုဏ္သိကၡာသည္ စာေပအေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနသည္။ စာေပေပ်ာက္လွ်င္ လူမ်ဳိးလည္းေပ်ာက္သကဲ့သို႔ စာေပကိုထိန္းသိမ္းသူမရိွလွ်င္လည္း စာေပေပ်ာက္မည္ သာမက မိမိလူမ်ဳိးမွအျခားေသာလူမ်ဳိးမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိမိတို႔၏ စာေပမ်ားကို မေပ်ာက္ပ်က္ရန္၊ လူမ်ဳိး၏ဂုဏ္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္၊ မိမိတို႔၏စာေပမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာသို႔ ဝင့္ၾကြားႏိုင္ရန္ ထိန္းသိမ္းရမည္မွာ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ထိုသို႔သင္ၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ တြန္းအားေပးရမည့္တာဝန္မွာ မိဘဘိုးဘြားဆရာသမားမ်ား၏ တာဝန္ပင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ မိမိတို႔၏သားသမီးမ်ားကို မိမိတို႔၏လူမ်ဳိးစာေပသင္ၾကားရန္ တြန္းအားေပးသည့္ မိဘမ်ား ေလ်ာ့နည္းလာသည္ကိုေတြ႕ရိွရပါသည္။ မိဘအခ်ဳိ႕၏ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မွာ မိမိတို႔လူမ်ဳိး၏ စာေပကို သင္ယူတတ္ေျမႇာက္ၿပီးတစ္ေန႔တြင္ မည္ကဲ့သို႔အသံုးျပဳရမည္နည္း၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ အသံုးဝင္မည္နည္း စသည့္သံသယစိတ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၾကေပသည္။ မိမိတို႔လူမ်ဳိးစာေပကို မိမိတို႔လူမ်ဳိးကိုယ္တိုင္တန္ဖိုးမထားပဲပစ္ပယ္ထားပါက မည္သူကမွ်မိမိတို႔လူမ်ဳိးကို တန္ဖိုးထားေလးစားမည္နည္း။ အျခားလူမ်ဳိးမ်ားက ပို၍ပင္ဝမ္းသာပီတိျဖစ္မည္မွာ အမွန္ပင္။ မိမိတို႔လူမ်ဳိးကိုယ္တိုင္ မသင္ၾကားပါက မည္သူကမွ် လာေရာက္သင္ၾကားေပးမည္မဟုတ္။ မိမိတို႔လူမ်ဳိးစာေပလည္း တစ္ေန႔တစ္ျခားဆုတ္ယုတ္လာၿပီး အျခားတိုင္းရင္းသားစာေပမ်ား၊ တိုင္းတစ္ပါးစာေပမ်ား လႊမ္းမိုးလာမည္ ျဖစ္သည္။

ပအိုဝ္းစာေပတြင္ (လိတ္မြဴး၊ တဲင္ေသ၊ မဂၤလာ;ဗိုလ္တဲုင္၊ ဘာ;သာ;ေရ,ဗဟုသုတ၊ ေလာက တြမ္;ဗုဒၶ၊ ဘုရားဇာတ္ဝတၳဳအမွတ္စဥ္ ၁မွ၈ထိ၊ ဓမၼပဒအမွတ္စဥ္ ၁မွ၉ထိ) စသည့္ဘာသာမ်ားေျဖဆို ၾကေလ့ရိွသည္။ ၎ဘာသာအမ်ားစုသည္ ''လိတ္မြဴး''မွလြဲ၍ ဗုဒၶတရားေတာ္မ်ားကိုအေျခခံကာ သင္ယူရေသာဘာသာမ်ား ျဖစ္ၾကေပသည္။ စာေပဆိုသည္မွာ လမ္းမွန္သို႔ေရာက္ရိွေစရန္ တြန္းပို႔ေပးသည့္ စက္ယႏၱရားႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎စက္ယႏၱရားႀကီးကို ေမာင္းႏွင္ရန္မွာ မိမိတို႔တာဝန္ျဖစ္ေပသည္။ မိမိတို႔ထိုင္ေနသည့္ေနရာတြင္ အလိုအေလ်ာက္ ''ေရႊတံုး''က်လာမည္မဟုတ္ေပ။ ''ေရႊတံုး''က်လာေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို မိမိတို႔သင္ယူေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္တုိင္းရင္းသားစာေပမ်ား အခြင့္အလမ္း ရရိွလာသည့္ယေန႔ေခတ္တြင္ မိမိတို႔၏လူမ်ဳိးစာေပ မကြယ္ေပ်ာက္ရန္အတြက္ အခြင့္ေကာင္းယူတတ္ၾကရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ေခတ္စနစ္တိုးတက္လာမႈေၾကာင့္လည္း မိမိတို႔၏စာေပမ်ားသည္ တစ္ေန႔တစ္ျခားေမွးမိွန္ လာခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္မိဘဘိုးဘြားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ပေဒသရာဇ္စနစ္မွႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အဖိႏိွပ္ခံဘဝသင္ခန္းစာမ်ားကို မိမိတို႔သားသမီးမ်ဳိးဆက္သစ္တြင္ မခံစားရေလေအာင္ မိမိတို႔၏စာေပကို လူတိုင္းသင္ၾကားၾကရန္အတြက္ ဘဝေပးအေတြ႕အႀကံဳမ်ားျဖင့္ႏိႈင္းယွဥ္ကာ တြန္းအားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ပအိုဝ္းစာေပမ်ားသင္ၾကားေျဖဆိုႏိုင္ရန္အတြက္  အစိုးရေက်ာင္းစာေမးပြဲ ေျဖဆိုၿပီးသည့္အခ်ိန္မွစ၍ တန္ခူးလ မတိုင္ခင္အထိ စာသင္ၾကားရသည့္အခ်ိန္သည္ (၁)လမျပည့္ပါ။ အစိုးရစာသင္ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ အခ်ိန္ေပး သင္ၾကားႏုိင္ျခင္းမရိွေပ။ အထက္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္-ေကာလိပ္စာေမးပြဲ ေျဖဆိုသူမ်ားအတြက္လည္း မိမိတို႔စာေပကိုသင္ၾကားရာတြင္ စာသင္ခ်ိန္၊ စာေလ့လာခ်ိန္နည္းပါး ျခင္းေၾကာင့္ ၎ေက်ာင္းသား/သူမ်ားသည္ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မိမိေျဖဆိုမည့္ သင္ခန္းစာ ပိုင္ႏိုင္မႈမရိွၾကျခင္း၊ မိမိတို႔ေျဖဆိုပါက ေအာင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ ဆိုသည့္သံသယစိတ္မ်ားေၾကာင့္ အရြယ္ေရာက္စပအိုဝ္းလူငယ္မ်ား ပအိုဝ္းစာသင္ယူမႈ နည္းပါးလာရျခင္းျဖစ္သည္။ ပအိုဝ္းစာေပေျဖဆိုမႈ ၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း ၎စာေပကိုဆက္လက္ေလ့လာမည့္လူငယ္မ်ား မရိွသေလာက္ နည္းပါးေလသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔ပအိုဝ္းစာေပကို ဖတ္တတ္သူမ်ားျပား ေသာ္လည္း အေရးအသားပိုင္းတြင္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္အခ်ိန္တိုအတြင္း ေက်ာင္းသား/သူတိုင္း တတ္ေျမာက္စြာသင္ၾကားႏိုင္ရန္၊ လူတန္းစားမေရြး၊ အရြယ္မေရြးသင္ယူႏိုင္ေစရန္၊ သင္ၾကားသူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈရိွလာေစရန္ ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီသည့္ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားကို ဆရာမ်ားအားသီးသန္႔သင္တန္းေပးျခင္း(ဥပမာ-သီခ်င္းဆိုျခင္း၊ ဂိမ္းကစားျခင္း စသည့္အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ား)၊ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္းစံုမွတရားဝင္ တြန္းအားေပးျခင္း၊ စသည့္သင္ယူမႈကိုဆြဲေဆာင္ေစသည့္ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္သင့္ ေပသည္။ ပအိုဝ္းစာေပ ေျဖဆိုမႈၿပီးဆံုးေသာ္လည္း ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္အတြင္း သင္ၾကားႏိုင္ေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲၿပီးသင္ၾကားေစျခင္း၊ ၎သည္စာေမးပြဲကိုဦးစားမေပးပဲ စာေပတတ္ေျမာက္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးေသာအစီအစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ အျခားေသာအခက္အခဲအခ်ဳိ႕မွာ စာေပသင္ၾကားႏိုင္ရန္ အတြက္ ရပ္ရြာရိွပအိုဝ္းလူႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ ပါဝင္ကူညီအားေပးမႈမရိွျခင္း၊ မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္ မိမိတို႔လူမ်ဳိး စာေပအေပၚ အေလးထားအားေပးမႈမရိွျခင္း စသည့္အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ယေန႔တိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲ ျဖစ္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ယေန႔မွစ၍ မိမိတို႔ပအိုဝ္းလူမ်ဳိးစာေပ ဖတ္ရႈျခင္းမွအေရးအသား ပိုမိုတတ္ေျမႇာက္ေရး၊ လူမ်ဳိးစာေပမေရးတတ္သူ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သည့္အခန္းက႑မ်ားတြင္ ဝိုင္းဝန္းပါဝင္ကူညီႏိုင္ၾကပါေစဟု ဆႏၵျပဳရင္း ပအိုဝ္းစာေပသင္ၾကားဖူးသည့္ ဆရာတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မိမိႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ပအိုဝ္းစာေပသင္ယူမႈ အခက္အခဲမ်ားကို ခ်စ္မိတ္ေဆြအေပါင္းတို႔အား ေဝမွ်လိုက္ပါသည္။

မ်င္,မိုရ္;ခြန္
Powered by Blogger.