Tuesday, April 9, 2019

အတာသႀကၤန္အခါ ပအုိဝ္းတုိ႕၏ ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာဘာသာေရး ကုိင္းရိႈင္းေသာပုံရိပ္အခ်ိဳ႕

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ (၉)ရက္အခ်ိန္ကာလသည္ တစ္တမတ္တည္းမ႐ွိေျပာင္းလဲၿမဲေျပာင္းလဲေသာ သဘာဝတရားတစ္ခု ျဖစ္သည္။ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္၊ တစ္လၿပီးတစ္လ၊ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ဟူ၍ ေျပာင္းလဲေနသည္ကုိ အားလုံးအသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈတြင္ သႀကၤန္အခါ အတာေရပက္ျဖန္းကစားျခင္း ပြဲေတာ္ႀကီးကုိ တန္ခူးလတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ ယေန႕တုိင္အထိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕၊ အနယ္နယ္တုိင္းတြင္ စည္ကားတုိက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပလ်က္႐ွိေသာ အထင္ကရပြဲေတာ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထုိတန္ခူးလကုိ အတာကူးေျပာင္းျခင္းကာလဟုလည္း ေခၚဆုိေနၾကသည္ကုိ သိ႐ွိရပါသည္။ အတာကူးေျပာင္းျခင္းဆုိသည္မွာ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆုံး၍ ႏွစ္သစ္ဆီသုိ႕ ကူးေျပာင္းျခင္းဟု အလြယ္တကူနားလည္မွတ္သားႏုိင္ပါသည္။ သႀကၤန္အခါ ေရကစားျခင္းပြဲေတာ္ႀကီးကုိ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းလုိလုိပင္ တန္ခူးလလယ္ေလာက္တြင္ အႀကိဳ၊ အက်၊ အၾကတ္၊ အတက္ဟု သတ္မွတ္ေပးထားၿပီး ေလးရက္ငါးရက္ၾကာေအာင္ က်င္းပေလ့႐ွိပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ယေန႔ ၁၃၈၀-ခုႏွစ္ ကုန္ဆုံး၍ ၁၃၈၁-ခုႏွစ္ထဲသုိ႕ ဝင္ေရာက္ကူးေျပာင္းလာသည့္ ႏွစ္သစ္အခိ်န္ကာလအတြင္း က်ေရာက္လာၿပီ ျဖစ္သည္။

သႀကၤန္ကာလတြင္ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားတုိ႕၏ ခ်စ္စဖြယ္ေကာင္းေသာ ဘာသာေရးအေပၚ ကုိင္း႐ႈိင္းပံုဓေလ့ကုိ သိ႐ွိမွတ္သားရေသေလာက္ အနည္းငယ္ေရးသားေဖၚျပလုိျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားေပါင္း(၁၃၅)မ်ိဳးတုိ႕အထဲမွ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႕ပအုိဝ္းလူမ်ိဳးသည္ ျပည္ေထာင္စုထဲက ေအးခ်မ္းစြာ ေနထုိင္သည့္ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသား ျဖစ္ပါသည္။ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းသားတုိ႕အမ်ားစုသည္ ေတာင္သူ(ၿခံယာ)ကုိ မွီခုိ၍ အဓိကထားလုပ္ကုိင္စားေသာက္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕တုိ႕သည္ စီးပြားေရးအေျခအေန(သုိ႕) အေျခအေနတစ္ခုခုေၾကာင့္ တုိင္းတစ္ပါးသုိ႕ သြားေရာက္အလုပ္ရွာေဖြလုပ္ကုိင္ျခင္း၊ ပညာမ်ားေလ့လာ ျခင္းမ်ားလည္း ႐ွိၾကသည္။ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္သာအမ်ားဆုံးေနထုိင္ၾကၿပီး စိတ္ထားျဖဴစင္ၾကေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ ပအုိဝ္းတုိင္းရင္းအမ်ားစုသည္ ဗုဒၶဘာသာကုိ အမ်ားဆုံးကုိးကြယ္ယုံၾကည့္ေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာအနည္းစုပအုိဝ္းတုိ႕သည္ အျခားေသာဘာသာ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူမ်ားလည္း ႐ွိသည္။  ကြ်ႏု္ပ္သည္ ဗုဒၶဘာသာကုိးကြယ္ယုံၾကည္ေသာသူ တစ္ဦးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းကုိ နားလည္သေဘာေပါက္သမွ် ႐ိုး႐ွင္းစြာ ေရးသားမည္ကုိ ဦးစြာ အသိေပးလုိပါသည္။ ဤတန္းခူးလသႀကၤန္ပြဲေတာ္အခါတြင္ လူတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ တုိင္းရင္းသား တစ္မ်ိဳးႏွင့္တစ္မ်ိဳးၾကား၌ ျဖစ္ေစ မိမိတုိ႕ခံယူခ်က္အရ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းအရ မတူကြဲျပားမႈမ်ားျဖင့္ က်င္းပဆင္ႏႊဲလ်က္လည္း ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

သႀကၤန္အခ်ိန္အခါသမယႀကီးသည္ အျခားေသာအခ်ိန္မ်ားထက္ပင္ ပအုိဝ္းေဒသ၏အိမ္တုိင္း လုိလုိတြင္ မိသားစုမ်ားပုိမိုစုံလင္ၿပီး ပုိမိုေပ်ာ္ရြင္စရာေကာင္းလွသကဲ့သုိ႕ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုိ႕တြင္လည္း ရဟန္းသံဃာေတာ္မ်ား ပုိမုိစည္ပင္စုံလင္လွပါသည္။ ထုိအခ်ိန္တြင္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားမွ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တုိင္းတစ္ပါးမွေသာ္လည္းေကာင္း အလုပ္လုပ္ၾကေသာ၊ အတန္းပညာေလ့လာသင္ယူေနၾကေသာ ရဟန္႐ွင္၊ လူပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္ မိမိတုိ႕ ေမြးရပ္ခ်က္ေၾကြဇာတ္ေျမသုိ႕ အၿပီးတုိင္ (သုိ႕) အလည္ျပန္လာၾကသူမ်ားေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သႀကၤန္အခါသည္ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆုံး၍ ႏွစ္သစ္သုိ႕ ကူးေျပာင္းသည္ဟုဆုိသည့္စကားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ပအုိဝ္းလူမ်ိဳးဓေလ့မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ေထြကုိက္ ညီေသာစကားမ်ား ျဖစ္သည္ဟု ကြ်ႏု္ပ္ခံစားရပါသည္။ ပအုိဝ္းမိတ္ေဆြညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမအမ်ားစုတုိ႕သည္လည္း ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ထပ္တူက ခံစားရမည္ဟုလည္း ယုံၾကည္ရပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ ႏွစ္သစ္သုိ႕ ကူးေျပာင္းလာေသာ တန္ခူးလသႀကၤန္အခါတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ပအုိဝ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ စိတ္သစ္ ကုိယ္သစ္ျဖင့္ ကုသုိလ္ျပဳၾကသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။ “တစ္မူး႐ွိလုိ႕ တစ္ပဲလွဴ” ဆုိသည့္အတုိင္း မိမိတုိ႕ ကုိယ္စီကုိယ္စီ ရွာေဖြစုေဆာင္း၍ ရလာေသာဥစၥာဓာနအနည္းအမ်ားထဲမွ ေစတနာသဒၶါတရားထက္သန္စြာ ျဖင့္ ညီညႊတ္စြာ ကုသုိလ္ျပဳၾကပါသည္။

သႀကၤန္အခါတြင္ ပအုိဝ္းလူမ်ိဳးတုိ႕သည္ အိမ္တုိင္းအိမ္တုိင္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတုိင္း ေက်ာင္းတုိင္းတုိ႕႐ွိ ရဟန္း ႐ွင္၊ လူပုဂၢိဳလ္အားလုံးတုိ႔သည္ မနက္ေစာစီးစြာအိပ္ရာမွ ကုသုိလ္စိတ္အျပည့္ျဖင့္ ႏုိးထၿပီး မိမိတုိ႕ေနအိမ္႐ွိ ဘုရား၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၊ ေစတီမ်ား၊ အိမ္တြင္းအိမ္ပမ်ား၊ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ားသုိ႕ ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ရတနာျမတ္သုံးပါးကုိ ရည္မွန္း၍ ဆြမ္း၊ ပန္း၊ ဆီမီး၊ ေရခ်မ္းေတာ္မ်ား ကုိ ကပ္လွဴပူေဇာ္၍ အလွဴအတန္းျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ မနက္ပုိင္းမွ ညေနပုိင္းထိ မိမိတုိ႕ရပ္ရြာရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းအပါအဝင္ ေန႕ရက္အလိုက္သတ္မွတ္သေဘာတူထားေသာ မိမိတုိ႕ေက်းရြာအနီး႐ွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသုိ႕လည္း သႀကၤန္အခါသမယတြင္ ေလးငါးရက္ၾက တက္ေရာက္အလွဴအတန္း ျပဳၾကၿပီး သရဏဂုံႏွင့္ ငါးပါးသီလကုိ ေဆာက္တည္ျခင္း၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားေတာ္မ်ား နာၾကားျခင္းျဖင့္ ကုသုိလ္ျပဳၾကပါသည္။ ထုိမွ ျပန္လာၿပီး မိမိတုိ႕သည္ အလွဴအတန္းပစၥည္းမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ၾကၿပီးလွ်င္ မိမိတုိ႕ေနထုိင္ရာေက်းရြာတြင္သာမက အနီးအေဝး႐ွိ ေက်းရြာမ်ား႐ွိ ပူေဇာ္သင့္ပူေဇာ္ထုိက္ေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ကန္ေတာ့သင့္ကန္ေတာ့ထုိက္ေသာ သက္ႀကီးရြယ္အုိအဘုိး အဘြားမ်ား၊ မိဘ၊ ဆရာသမားမ်ားကုိ လိုက္လံ ကန္ေတာ့ၾကျပန္သည္။ “ ကုသုိလ္လည္းရ ဝမ္းလည္းဝ” ဆုိသည့္အတုိင္း ထုိအခ်ိန္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းႏွင့္ အိမ္မ်ားသုိ႕ သြားကန္ေတာ့ရာတြင္လည္း စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဦးအလွဴရွင္ျဖစ္ေစ ထမင္းမ်ား၊ ဟင္းမ်ား၊ အခ်ိဳရည္မ်ား၊ ကာလေပၚရုိးရာအစားအစာ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ မုန္႕ဆီေၾကာ္၊ မုန္႕လက္ေကာက္၊ မုန္႕ၾကြတ္(တခုိးေပါင္)၊ ဘယာေၾကာ္(ဟံအုိငုိး)၊ လက္ဖက္၊ ေရေႏြးၾကမ္း၊ ရာသီေပၚသစ္သီးဝလံမ်ား အစရွိေသာ အစားအစာမ်ိဳးစုံတုိ႕ျဖင့္ ေစတနာတရား ေရွ႕ထား၍ လာေရာက္သူတုိင္းစိတ္ခ်မ္းသာကုိယ္ခ်မ္းသာသုံးေဆာင္ႏုိင္ေအာင္လည္း အလွဴအတန္းျပဳ ေကြ်းေမြးဧည့္ခံျခင္းမ်ားအျပင္ အကန္ေတာ့ခံ ရွင္ရဟန္းမ်ား၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ မိဘ၊ဆရာသမ်ား၊ အဘုိးအဘြားတုိ႕၏ ဆုံးမဩဝါဒမ်ားႏွင့္ တရားေတာ္မ်ားကုိ နာၾကားရျခင္းမ်ားသည္လည္း အားရဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။ ထုိတြင္သာမက အခ်ိဳ႕ေသာပုဂၢိဳလ္တုိ႕သည္ ဤသုိ႕အလွဴအတန္းျပဳျခင္းျဖင့္ အားမရပဲ သီလ၊သမာဓိ၊ပညာတုိ႕ကုိ ထုိးသြင္းသိျမင္ႏုိင္ေသာ၊ ျမင့္ျမတ္ေသာအက်င့္သီလတုိ႕ကုိ ဒုလႅာဗဝတ္၍ျဖစ္ေစ၊ လူဝတ္ေၾကာင္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ နည္းမွန္လမ္းမွန္ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ႏုိင္သည့္ ေနရာဌာနျဖစ္ေသာ (၇)ရက္၊ (၁၀)ရက္ (သုိ႕) မိမိတုိ႕တရားထူးတရားျမတ္မ်ားရသည္အထိ တရားစခန္းမ်ား၊ ရိပ္သာမ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ တရားအားထုတ္က်င့္ႀကံၾကပါသည္။

မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕ ပအုိဝ္းလူမ်ိဳးသည္ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္ဆုံး၍ ႏွစ္သစ္ကူးေျပာင္းလာေသာ တန္းခူးလသႀကၤန္အခါတြင္ လူႀကီးေရာ လူငယ္မ်ားပါ စိတ္သစ္ကုိယ္သစ္မ်ားျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း ကာယကုသုိလ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ဥာဏကုသုိလ္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ တတ္အားသည့္ဘက္မွ ကုိယ္စီကုိယ္ငွ တက္ညီ လက္ညီျဖင့္ ကုသုိလ္အႏုေမာဒန ျပဳၾကပါသည္။ ဗုဒၶတရားေဒတနာေတာ္အတုိင္း အလွဴအတန္းျပဳျခင္း၊ ခါးဝတ္ပုဆုိးကဲ့သုိ႕ သီလေဆာက္တည္ျခင္း၊ တရားဓမၼမ်ားကုိ နာၾကားျခင္းသည္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနအစရွိေသာ ကိေလသာမ်ားကုိ ပေပ်ာက္ေအာင္ ပယ္သတ္ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ဆုံးမိမိတုိ႕လုိ လားေတာင္းတၾကေသာ မဂ္တရား၊ ဖုိလ္တရား နိဗၺာန္ခ်မ္းသာဌာနေနရာသုိ႕ အမွန္တကယ္ေရာက္ေအာင္ အေထာက္အပံ႕ျဖစ္ပါေစသတည္းဟု ဗုဒၶဘာသာယုံၾကည္ကုိးကြယ္သူတုိင္း အမွန္တကယ္ယုံၾကည္ ကုိးကြယ္ၾကပါသည္။

ထုိေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ ပအုိဝ္းလူမ်ိဳးသည္လည္း သီတင္းကြ်တ္အခ်ိန္အခါကဲ့သုိ႕ပင္ တန္ခူးလသႀကၤန္အခါတုိ႕ျဖစ္ေသာ အခ်ိန္ႀကီးအခါႀကီးတုိ႕တြင္ ထုိေကာင္းမႈကုသုိလ္မ်ားကုိ ျပဳျခင္းသည္ ေလာကီ၊ ေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာအက်ိဳးကုိ မ်က္စိအစုံျဖင့္ ထုိးထြင္းသိျမင္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာကုိ ယုံၾကည္ ကုိင္းရႈိင္းၾကေသာ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ “ မၾကာမီ က်ေရာက္လာေတာ့မည့္ ႏွစ္သစ္အတာကူးေျပာင္း သႀကၤန္အခါေတာ္သမယႀကီးမွ ေႏွာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတုိင္ လူ၊နတ္၊ျဗဟၼာ၊ သတၱဝါ အေပါင္းတုိ႕အားလုံး ကုိယ္စိတ္ႏွလုံး က်န္းမာ၊ ခ်မ္းသာၾကပါေစ၊ မိမိတုိ႕လုိလားေတာင္းတအပ္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးလုိရာ အျဖာျဖာတုိ႕တြင္ ေအာင္ျမင္ၾကပါေစေၾကာင္းႏွင့္ ေနာက္ဆုံးပန္းတုိင္ျဖစ္ေသာ မဂ္တရား၊ ဖုိလ္တရား နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသုိ႕ အမွန္တကယ္ေရာက္ရပါေစေၾကာင္း” ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႕သရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါသည္။

KTK ျဖားဗြာခမ္း
Powered by Blogger.