Monday, September 9, 2019

ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမွ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မည္

ေတာင္ႀကီး၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္


လူတို႔သည္အသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလတြင္ အေျပာင္းအလဲစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ကမၻာတလႊားတြင္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံပင္လွ်င္အစဥ္အၿမဲ တိုးတက္ေျပာင္းလဲ ေနသည္ကိုေတြ႕ျမင္ေနၾကရပါသည္။ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားေနသည့္ေခတ္တြင္ ေခတ္ႏွင့္အညီလိုက္ေလ်ာညီေထြ စြာေျပာင္းလဲႏိုင္မွသာ အမ်ားနွင့္အတူလိုက္၍မီႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ ဘဝေအာင္ျမင္တိုးတက္ရန္ အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးအခ်က္မွာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔အသက္ဆက္လက္ရွင္သန္ ရန္အတြက္ အစဥ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနမ်ားေျပာင္းလဲလာၿပီးလူမႈေရး၊ နည္းပညာမ်ားလည္းေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် စကၠန္႔ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလာသည္ကိုေတြ႕ျမင္ေနရသည္။ အမ်ားႏွင့္ယွဥ္သည့္အခါ မိိိိမိကမေျပာင္းလဲႏိုင္လွ်င္ က်န္ခဲ့မည္ျဖစ္ၿပီး အရာရာတြင္ေနာက္က်သြားမည္ျဖစ္သည္။ အေတြးအေခၚပိုင္းမွာ လည္းက်န္ခဲ့မည္ျဖစ္ၿပီး မိမိကိုယ္ကုိ သံသယစိတ္မ်ား၊ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားလည္းကင္းေဝးသြားမည္ျဖစ္သည္။

လူအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔၏ မေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္မ်ားကို သိရွိနားလည္သေဘာေပါက္ ေသာ္လည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ မေျပာင္းလဲၾကသည္မွာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလိုစိတ္မရွိျခင္း၊ ေျပာင္းလဲ ႏိုင္သည္ဆိုေသာစိတ္ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္သည္ကိုမသိျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ေလ့လာမႈမ်ား၊ ျပင္ဆင္ထားမႈမ်ားမရွိျခင္း၊ အေျပာင္းအလဲကို လက္ခံႏိုင္မႈမရွိျခင္း၊ မိမိ၏ အေတြးဦးေႏွာက္ထဲတြင္အေဟာင္းမ်ားသာစဥ္းစားလွ်င္ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း လူေဟာင္းျဖစ္လာလိမ့္မယ္ျဖစ္သည္။ ဆိုကေရးတီး၏ အဆိုအရ“ေျပာင္းလဲျခင္းရဲ႕ လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ဆိုတာ အေဟာင္းေတြကိုတိုက္ထုတ္ဖို႔ သင့္ရဲ႕အင္အားမ်ားကိုသံုးျခင္းမဟုတ္ပါ။ အသစ္အသစ္မ်ားကို တည္ေဆာက္ေသာ ေနရာမွာသင့္ရဲ႕အင္အားေတြကို အသံုးခ်ျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္”ဆိုသည့္အတိုင္း ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုသည္မွာမူလရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ဆိုလိုသည္မဟုတ္ပါ။ မူလရွိၿပီးသားကို ပိုေကာင္းေအာင္ ျဖစ္ေစသည့္အေျခအေနတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အျခားအေျခအေန တစ္ရပ္ကိုေျပာင္းမည္ဆိုလွ်င္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုထိန္းခ်ဳပ္မည္ဆိုလွ်င္အေျပာင္းအလဲကိုလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးထိပ္တန္းေရာက္ေနေသာတိုင္းျပည္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ေျပာင္းလဲျခင္းကို မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ေအာင္ျမင္ေနေသာသူမ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကၿပီးအခက္အခဲျပႆနာၾကားထဲမွ ရုန္းထြက္ထိုးေဖာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္ေနၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ေျပာင္းလဲျခင္းဟုဆိုရာတြင္ ေကာင္းေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ိဳးျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည္။ သူေတာ္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လိုသူသည္ သူယုတ္မာပံုစံမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ား၊ စိတ္ဓါတ္မ်ား အရာအားလံုး ကိုစြန္႔လြတ္ၿပီး သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ေစမည့္အရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေျပာင္းလဲျပဳျပင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လိုလွ်င္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ စိတ္ဓာတ္၊ အေတြးအေခၚ၊ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပစ္ၿပီးေအာင္ျမင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ပင္ သူေဌးျဖစ္လိုသူ၊ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လိုသူမ်ားလည္းထိုနည္းအတိုင္းပင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ျဖစ္လိုသည့္အရာမ်ားတိုးတက္မႈအရာမထင္လွ်င္ စြန္႔လြတ္သင့္လွ်င္ စြန္႔လြတ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေၾကာက္စိတ္မ်ားရွိေနလွ်င္ မိမိေျပာင္းလဲသင့္ေသာအရာမ်ားကိုမလုပ္ခဲ့လွ်င္ အခြင့္အလမ္းသစ္ကို ေတြ႕လာရမည္မဟုတ္ေပ။ တစ္စံုတစ္ရာေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ မိမိ၏ဘဝကို ဖ်က္ဆီးၿပီးစိတ္ဓာတ္က်ေစလွ်င္ ထိုအခ်က္ကိုရေအာင္ေျပာင္းလဲယူသင့္ပါသည္။ အရာရာတိုင္းကို မလိုက္နာႏိုင္ေသာ္လည္း မိမိဘဝအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည့္ေျပာင္းလဲမႈကို လုပ္ေဆာင္သင့္သည္။

မိမိသည္ ေၾကာက္ရြံ႕စိတ္ျဖင့္ တစ္စံုတရာမလုပ္ဘဲအရာရာကိုေၾကာက္ရြ႔ံ႕စိတ္ႏွင့္ ေနမည္ဆိုလွ်င္ အဆိုးဘက္ကိုသာဦးတည္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာက္လြန္လွ်င္ အရာရာကေကာင္းက်ိဳးေပးမည္ မဟုတ္ေပ။ မိမိေလွ်ာက္မည့္ ပန္းတိုင္သို႔ ေရာက္ရွိမည္မဟုတ္ေတာ့ေပ။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ မိမိက အေျပာင္းအလဲလုပ္လိုက္ေသာ္လည္း အစဥ္တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေနရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္၍မရေပ။ အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္၏ ထိုးနက္မႈမ်ားႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ေသာ္လည္းေနာက္ဆုတ္အရႈံးမေပးသင့္ေပ။ ̏ေရွ႕ဆက္ရမလား၊ ေနာက္ဆုတ္ရမွာလား˝ဆိုသည့္စိတ္ျဖစ္လာၿပီးစိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္လွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္အားေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ေခတ္ႏွင့္ အညီျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲၿပီး အသစ္သစ္ မ်ားကိုရွာေဖြႏုိင္မွသာေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ မွားယြင္းသည့္ အျပဳအမူဟု အၿမဲမွတ္ယူမထားသင့္ေပ။ ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ ေကာင္းသည့္အရာ၊ လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အရာဟု သေဘာ ေပါက္နားလည္မွသာ ေျပာင္းလဲသည့္အခါ ေပ်ာ္ရြင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိဘဝသည္ လက္ရွိအေျခအေနမွ တိုးတက္မႈမရွိသည့္အေျခအေနကို သိရွိလွ်င္ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိသင့္ပါသည္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ၎အေပၚယံုၾကည္မႈထားရမည္ျဖစ္သည္။ ယံုၾကည္မႈ ေျပာင္းလဲသြားလွ်င္ လုပ္ေဆာင္သည့္အလုပ္မ်ားလည္းေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု သည္ မိမိအတြက္ ထိခိုုက္ႏွစ္နာမႈမ်ား၊ အႏၱရာယ္မ်ားေတြ႕ရွိလာႏိုင္သည့္အတြက္ ထိုအရာမ်ားကို ခံႏိုင္ရည္စြမ္းရွိရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအရာအားလံုးသည္ မိမိေရြးခ်ယ္သည့္အေတြးအေခၚအေပၚ၊ ယံုၾကည္မႈ အေပၚမွာမူတည္ေနပါသည္။ ေျပာင္းလဲၿပီဟုဆံုးျဖတ္လိုက္လွ်င္ အတိတ္ကိုအတိတ္မွာပင္ ထားခဲ့ၿပီး လက္ရွိပစၥဳပၸန္ကိုသာအေကာင္းဆံုး ရင္ဆိုင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္မႈ အေငြ႕အသက္ကို ခံစားေနရသကဲ့သို႔ ေတြးမိလွ်င္ ထိုေနရာသို႔ေရာက္ေအာင္ မိမိကိုလမ္းျပေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ရႈံးႏိွမ့္မႈထက္ ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္မည့္ အေၾကာင္းကို သာစဥ္းစားၾကသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသို႔ျဖင့္လူတစ္ေယာက္ တိုးတက္ၿပီးေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ မိမိကိုယ္ကို ျပဳျပင္ၿပီးေျပာင္းလဲရသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းလဲျခင္းကို ျပဳလုပ္မွသာတိုးတက္မည္ျဖစ္သည္။ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေနေသာေခတ္မွာ ေခတ္ႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြစြာအလိုက္သင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲႏိုင္မွသာ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ ရလဒ္ျပင္ျဖစ္သည္။ မိမိတို႔ဘဝေအာင္ျမင္မႈ ပန္းတိုင္ေရာက္ရွိရန္အတြက္ ထိုထက္ ေကာင္းေသာအရာမ်ားရွိလွ်င္ ၎ထက္ပိုေကာင္းေသာလမ္းကိုေလွ်ာက္ လွမ္းရမည္ဟု ခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည္ျဖစ္သည္။ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕ေသာစိတ္မထားသင့္ေပ။ တိုးတက္မႈမရွိေသာသူ၊ တိုးတက္မႈမရွိေသာႏိုင္ငံ၊ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ေအာင္ျမင္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ လူတစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ေစေအာင္ျမင္လိုလွ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ျခင္းျဖင့္ တိုးတက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။

ၿခဲဳင္းမူ;ေပ;( စႏၱာ;ခမ္း)
Powered by Blogger.